Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-tidende 2009, nr. L 124, side 30.

2) For EU medlemslandene er principperne tillige fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF af 23. april 2009 om opfyldelse af kravene til flagstater med senere ændringer.

1) Kap. I. Søfartsstyrelsen accepterer beregninger og afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af en teknisk, fagmæssig og uafhængig art. Udstyr, der er overensstemmelsesvurderet og ratmærket i henhold til Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr, med senere ændringer, som trådte i kraft den 18. september 2016, og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF med senere ændringer, som trådte i kraft den 1. januar 1999, er godkendt. Der henvises til bekendtgørelse om udstyr i skibe, der gennemfører Rådets direktiv nr. 2014/90/EU, senest bekendtgørelse nr. 422 af 17. september 2016.

2) Kap. I. Der henvises til den til enhver tid gældende regulering om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe, senest bekendtgørelse nr. 612 af 8. juni 2010.

3) Kap. I. Jf. bkg. nr. 845 af 1. december 1998 om måling af mindre skibe.

4) Kap. I. Jf. definition af længde i kapitel II-5, artikel 2.

5) Kap. I. Der henvises til: SLS. 14/Circ. 115, as amended, on the issue of exemption certificates under the 1974 SOLAS Convention and amendments thereto.

6) Kap. I. Der henvises til: Resolution A. 883(21), Global and uniform implementation of the harmonized system of survey and certification (HSSC), samt til resolution A. 1053(27), as amended. Survey guidelines under the harmonized system of survey and certification.

7) Kap. I. Ud over syn og certifikater i dette kapitel, som refererer til SOLAS 74 konventionen med senere ændringer, findes der i dette regelværk endvidere krav om syn og certifikater i andre kapitler, herunder kapitel II-3, II-5, XIII, XIV, XXI, XXII, XXIV og XXVI, samt i koder, som regelværket henviser til.

8) Kap. I. Der henvises til: Resolution A. 794(19), Surveys and inspections of ro-ro passenger ships and MSC/Circ. 956, Guidelines for unscheduled inspections of ro-ro passenger ships by flag States.

9) Kap. I. Der henvises til: SLS. 14/Circ. 1, Record of approved cargo ship safety equipment.

10) Kap. I. For lastskibe bygget før den 1. januar 2002 vil det sige de regler, der var gældende på bygningstidspunktet med senere ændringer. For skibe bygget efter den 1. juni 1985, men før den 1. januar 2002 Skibstilsynets Meddelelser C med senere ændringer.

11) Kap. I. Der henvises til: PSLS. 2/Circ. 5, Circular concerning inspection of the outside of the ship’s bottom.

12) Kap. I. For lastskibe bygget før den 1. januar 2002 vil det sige de regler, der var gældende på bygningstidspunktet med senere ændringer. For skibe bygget efter den 1. juni 1985, men før 1. januar 2002, Skibstilsynets Meddelelser C med senere ændringer.

13) Kap. I. Der henvises til: Resolution A. 791(19), Application of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, to existing ships.

14) Kap. I. Der henvises til: PSLS. 2/Circ. 1, Circular concerning issue of supplements and attachments.

15) Kap. I. For lastskibe bygget før den 1. januar 2002 vil det sige de regler, der var gældende på bygningstidspunktet med senere ændringer. For skibe bygget efter den 1. juni 1985, men før 1. januar 2002, Skibstilsynets Meddelelser C med senere ændringer.

16) Kap. I. De danske certifikater indgår ikke som bilag til bekendtgørelsen, men en opdateret udgave kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

17) Kap. I. Der henvises til: Resolution A. 561(14), Translation of the text of certificates.

18) Kap. I. Der henvises til: Resolution A. 1052(27 , Procedures for port State control, som ændret ved resolution A. 882(21).

19) Kap. I. Der henvises til Resolution A. 849(20), Code for the investigation of marine casualties and incidents, som ændret ved resolution A. 884(21). Der henvises desuden til: MSC/Circ. 953 – MEPC/Circ. 372: Reports on marine casualties and incidents. Revised harmonized reporting procedures – Reports required under SOLAS regulation I/21 and MARPOL 73/78 articles 8 and 12, samt til lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs, bekendtgørelse nr. 585 af 8. juni 2011 for Grønland om undersøgelse af ulykker til søs. Endvidere henvises der til resolution MSC 255(84) »Adoption of the code of the international standards and recommended practices for a safety investigation into a marine casualty or marine incident (Casualty Investigation Code)«.

20) Kap. I. Hvor der anvendes digital registrering af eftersyn, prøver og afholdte øvelser, og kravet om indførelse af sådanne oplysninger i bilagsmappen i disse tilfælde kan medføre en dobbeltregistrering, accepterer Søfartsstyrelsen en udskrift af nævnte registreringer, forudsat at sådanne udskrifter opbevares i bilagsmappen.

1) Kap. II-1. Der henvises til Guidelines for maintenance and repair of protective coatings (MSC. 1/Circ. 1330).

2) Kap. II-1. Der henvises til: Resolution MSC. 62(67), Guidelines for safe access to tanker bows.

3) Kap. II-1. Der henvises til Resolution MSC. 35(63), Guidelines on emergency towing arrangements for tankers, med ændringer.

4) Kap. II-1. Der henvises til Resolution MSC. 35(63), Guidelines on emergency towing arrangements for tankers, med ændringer.

5) Kap. II-1. Der henvises til MSC. 1/Circ. 1255, Guidelines for owners/operators on preparing emergency towing procedures.

6) Kap. II-1. Opmærksomheden henledes på Kommissionens direktiv 1999/77/EF af 26.juli 1999 om begrænsning af marmarmarkedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (asbest), hvorefter de i SOLAS anførte undtagelser er bortfaldet i EU-medlemstaterne samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen.

7) Kap. II-1. Der henvises til resolution A. 1050(27), Revised, ”Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard ships”.

8) Kap. II-1. Der henvises til MSC/Circ. 1135 ”As-built construction drawings to be maintained on board the ship and ashore”

9) Kap. II-1. Der henvises til MSC/Circ. 1175 ”Guidance on shipboard towing and mooring equipment”

10) Kap. II-1. Det kan anses for urimeligt eller upraktisk for et skib at skulle opfylde bestemmelserne, når det: 1) har et lavt fribord og er udstyret med adgangsramper; eller 2) i fart mellem bestemte havne, hvor der findes passende landgangsmidler (platforme).

11) Kap. II-1. Der henvises til Guidelines for construction, installation, maintenance and inspection/survey of accommodation ladders and gangways, som udsendt i MSC. 1/Circ 1331.

12) Kap. II-1. Der henvises til Guidelines for construction, installation, maintenance and inspection/survey of accommodation ladders and gangways, som udsendt i MSC. 1/Circ 1331.

13) Kap. II-1. Der henvises til »Guidelines for the information to be included in a Ship Construction File« (MSC. 1/Circ. 1343).

14) Kap. II-1. Der henvises til punkt 1.11.1 eller 1.11.4 i supplementet til det internationale certifikat om forebyggelse af olieforurening (form B):

15) Kap. II-1. Der henvises til MSC. 1/Circ. 1421, »Guidelines on exemptions for crude oil tankers solely engaged in the carriage of cargoes and cargo handling operations not causing corrosion«.

16) Kap. II-1. Der henvises til »Code on Noise levels on board ships«, vedtaget af Organisationen ved resolution A. 468(XII).

17) Kap. II-1. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 12 af 12. oktober 2000 om hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe.

18) Kap. II-1. Teksten gengiver indholdet af resolution MSC. 158(78), Adoption of technical provisions for means of access for inspections. .

19) Kap. II-1. I skibe, der fører malm som last, skal de permanente adgangsmidler i vingeballasttanke være i overensstemmelse med de relevante afsnit i tabel 1 og 2. .

20) Kap. II-1. Lastskibe, for hvilke det kan påvises, at kravene i de følgende bestemmelser er opfyldt, kan undtages fra at opfylde bestemmelserne i afsnit B-1: . Annex I til MARPOL 73/78, med undtagelse af OBO skibe med type B fribord som ikke undtaget fra at opfylde bestemmelserne i afsnit B-1; . International Bulk Chemical Code; . International Gas Carrier Code; . Guidelines for the design and construction of offshore supply vessels (resolution A. 469(XII)); . Code of Safety for Special Purpose Ships (resolution A. 534(13), as amended); . Lækstabilitetskravene i regel 27 i 1988 Load Lines Protocol, som anvendt i overensstemmelse med resolutionerne A. 320(IX) og A. 514(13), såfremt hvad angår lastskibe, som er underlagt regel 27(9) tværgående vandtætte hovedskotter, som betragtes for at være virksomme, er anbragt med mellemrum i overensstemmelse med stk. 12(f) i resolution A. 320(IX), undtagen skibe som er påtænkt at sejle med dækslast. . 7 Lækstabilitetskravene i regel 27 i 1988 Load Lines Protocol, undtagen skibe som er påtænkt at sejle med dækslast.

21) Kap. II-1. Der henvises til ”Code of Intact Stability for All Types of Ships covered by IMO Instruments’, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 749(18), som ændret. For skibe bygget efter 1. juli 2010 finder ”The International Code of Intact Stability, 2008”, som vedtaget ved resolution MSC. 267(85), anvendelse.

22) Kap. II-1. Der henvises til vejledning for udarbejdelse af intakt stabilitets informationer, MSC/Circ. 456; vejledning om intakt stabilitet for eksisterende tankskibe under overførselsoperationer, MSC/Circ. 706; og den reviderede vejledning til skibets fører for at undgå farlige situationer i medløbende sø, MSC. 1/Circ. 1228.

23) Kap. II-1. Da IMO’s søsikkerhedskomité (MSC) vedtog bestemmelserne, som er indeholdt i afsnit B til B-4 bad komitéen Administrationerne om at bemærke, at bestemmelserne bør anvendes sammen med de forklarende noter som er udviklet af Organisationen for at sikre en ensartet håndhævelse.

24) Kap. II-1. Jf. Rekommendation om en standardmetode til påvisning af, at kravene til krydsfyldningsarrangementer i passagerskibe er opfyldt. Rekommandationen er vedtaget af Organisationen ved resolution A. 266 (VIII), med eventuelle ændringer.

25) Kap. II-1. Der henvises til »Interim Explanatory Notes for the assessment of passenger ship systems’ capabilities after a fire or flooding casualty« (MSC. 1/Circl. 1369).

26) Kap. II-1. Der henvises til »Guidelines on operational information for Masters of passesnger ships for safe return to port by own power or under tow« (MSC. 1/Circ. 1400).

27) Kap. II-1. Der henvises til følgende IEC publication 60529: 2003 . elektriske motorer, tilhørende kredse og styrekomponenter; beskyttet til IPX7 standard, . indikatorer for dørposition og tilhørende kredskomponenter; beskyttet til IPX8 standard og . advarselssignaler for dørbevægelse; beskyttet til IPX6 standard. Andre arrangementer for kapsling af elektriske komponenter kan anvendes, såfremt Administrationen er overbevist om, at en ækvivalent beskyttelse derved opnås. Prøvningen med vandtryk af kapslinger beskyttet til IPX8 skal baseres på det tryk, som kan forekomme på stedet ved fyldning i en periode på 36 timer.

28) Kap. II-1. Der henvises til MSC/Circ. 651, Fortolkning af reglerne i afdeling B-1 af SOLAS, kapitel II-1.

29) Kap. II-1. Der henvises til MSC/Circ. 541, som kan blive ændret: Vejledning om integriteten af begrænsninger for fyldning over skotdækket i passagerskibe med henblik på passende anvendelse af regel II-1/8 og 20.1 af SOLAS 1974 med senere ændringer.

30) Kap. II-1. Der henvises til anbefalingen om styrke og sikring og låsearrangementer for døre i klædningen på ro-ro passagerskibe vedtaget af Organisationen ved resolution A. 793(19).

31) Kap. II-1. For passagerskibe, der er køllagt eller befinder sig på et tilsvarende konstruktionsstadium før den 1. april 1976, henvises der til Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 3. august 1995 om supplerende krav til intakt stabilitet for eksisterende passagerskibe i international fart.

32) Kap. II-1. Der henvises til MSC/Circ. 1245, vejledning om havarikontrolplaner og informationer til skibets fører.

33) Kap. II-1. For skibe med hyppige ankomster og afgange kan interpolation mellem en række forudberegnede lastekonditioner, der ligger tæt på den aktuelle, ækvivalere en direkte beregning.

34) Kap. II-1. Der henvises til Guidelines for flooding detection systems on passenger ships (MSC. 1/Circ. 1291).

35) Kap. II-1. Der henvises til »Performance standards for water level detectors on bulk carriers and single hold cargo ships other than bulk carriers«, som vedtaget ved MSC resolution MSC. 188(79).

36) Kap. II-1. Direktivet er gennemført i dansk ret med Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 27. oktober 2003 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro færger og højhastighedspassagerfartøjer.

37) Kap. II-1. Direktivet er gennemført i dansk ret med Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 27. oktober 2003 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro færger og højhastighedspassagerfartøjer.

38) Kap. II-1. Søfartsstyrelsen accepterer eksisterende godkendelser for eksisterende skibe, der er foretaget på baggrund af modelforsøg afviklet i overensstemmelse med den tidligere metode i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 2 af 3. marts 1998, bilag 3.

39) Kap. II-1. Der henvises til kapitel II-4 i dette regelværk, Arbejdsrums og arbejdssteders indretning og udstyr.

40) Kap. II-1. Der henvises til MSC/Circ. 834, Guidelines for Engine-room Layout, Design and Arrangement. Dette cirkulære skal anvendes som en generel vejledning ved udformning og indretning af maskinrum. De specifikke regler i de standarder, der henvises til i cirkulæret, skal ikke nødvendigvis følges, hvis den almindelige værftspraksis på de pågældende områder er tilstrækkelig. Det gælder dog ikke reglerne om støjbegrænsning, hvor der henvises til Søfartsstyrelsens Meddelelser A, kapitel III B -1 om støj.

41) Kap. II-1. Der henvises til: MSC/Circ. 647, Guidelines to minimize leakage from flammable liquid systems, as supplemented by MSC/Circ. 851, Guidelines on engine-room oil fuel systems.

42) Kap. II-1. Der henvises til regel II-2/4.2 vedrørende arrangementer for brændselsolie, smøreolie og andre brændbare olier.

43) Kap. II-1. Der henvises til: Resolution A. 601(15), »Recommendation on the provision and the display of manoeuvring information on board ships«, og resolution MSC. 137(76), »Standards for ships manoeuvrability«, og MSC/Circ. 1053 »Explanatory notes to the interim standards for ship manoeuvrability«.

44) Kap. II-1. Der henvises til: Resolution A. 415(XI) on improved steering gear standards for passenger and cargo ships og resolution A. 416(XI) on examination of steering gears on existing tankers.

45) Kap. II-1. Der henvises til resolution A. 467(XII).

46) Kap. II-1. Der henvises til: Recommendations published by the International Electrotechnical Commission and, in particular, publication IEC 60092 - Electrical installations in ships.

47) Kap. II-1. Indtil den 1. januar 2009 svarede regel 13 til regel 15.

48) Kap. II-1. Indtil den 1. januar 2009 svarede regel 13.7.3.3. til 15.7.3.3.

49) Kap. II-1. Indtil 1. januar 2009 svarede regel 13.7.2 til 15.7.2.

50) Kap. II-1. Der henvises til: MSC/Circ. 808, Recommendation on performance standards for public address systems on passenger ships, including cabling.

51) Kap. II-1. Der henvises til: Standards published by the International Electrotechnical Commission, and in particular IEC 60092-502:1999: Electrical installations in ships - Tankers.

52) Kap. II-1. Der henvises til "Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III" MSC. 1/Circ. 1212) og "Guidelines for the approval of alternatives and equivalents as provided for in various IMO instruments" (MSC. 1/Circ. 1455).

1) Kap. II-2. Anvendelsesdatoen den 1. juli 2012 blev indført ved resolution MSC. 308(88). Imidlertid ændrede denne resolution i forbindelse med kapitel II-2 kun regel II-2/3.23 (definition af »Fire Test Procedures Code«) og II-2/. 7.4.1 /ny paragraf 3), og alle andre regler med den oprindelige anvendelsesdato den 1. juli 2002 blev ikke ændret.

2) Kap. II-2. For lastskibe køllagt den 1. juni 1985 eller senere, men før 1. juli 2002, er de tilsvarende gældende bestemmelser indeholdt i Skibstilsynets Meddelelser C med senere ændringer.

3) Kap. II-2. Der henvises til MSC. 1/Circ. 1290 on the Unified Interpretations of the term »first survey« referred to in SOLAS regulations.

4) Kap. II-2. Der henvises til kapitel 3.4 i IMDG koden.

5) Kap. II-2. Der henvises til kapitel 3.5 i IMDG koden.

6) Kap. II-2. Der henvises til MSC/Circ. 606, havnestaters tilslutning til SOLAS undtagelser.

7) Kap. II-2. Der henvises til Revised Guidelines for the performance and testing criteria, surveys of foam concentrates for fixed fire-extinguishing systems (MSC. 1/Circ. 1312 and Corr. 1).

8) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 553, Information on flashpoint and recommended fire-fighting media for chemicals to which neither the IBC nor BCH Codes apply.

9) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 353, Guidelines for inert gas systems, som ændret ved MSC/Circ. 387.

10) Kap. II-2. Der henvises til Guidelines for measures to prevent fire in enginerooms and cargo-pump rooms (MSC. 1/Circ. 1321).

11) Kap. II-2. Der henvises til: Resolution A. 565(14), Recommended procedures to prevent the illegal or accidential use of low flashpoint cargo oil as fuel.

12) Kap. II-2. Der henvises til Unified Interpretations of SOLAS, chapter II-2 (MSC. 1(Circ. 1322).

13) Kap. II-2. Der henvises til: Anbefalinger udgivet af den Internationale Organisation for Standardisering, ISO, især standarderne ISO 15540:1999, Test methods for fire resistance of hose assemblies og ISO 15541:1999, Requirements for the test bench of fire resistance of hose assemblies.

14) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 677, Revised standards for the design, testing and locating of devices to prevent the passage of flame into cargo tanks in tankers as amended, samt til: MSC/Circ. 731, Revised factors to be taken into consideration when designing cargo tank venting and gas-freeing arrangements.

15) Kap. II-2. Der henvises til »Regulation for inert gas systems on chemical tankers«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 567(14), og Corr. 1.

16) Kap. II-2. Der henvises til anbefalinger offentliggjort af den internationale organisation for standardisering især (ISO/DIS 1716) Reactions to fire tests for building and transport products – Determination of the heat of combustion.

17) Kap. II-2. Der henvises til Code on alerts and indicators 2009 (resolution A. 1021(26), med ændringer).

18) Kap. II-2. Der skal være mindst to hovedzoner, medmindre Søfartsstyrelsen i det enkelte tilfælde og under henvisning til bestemmelserne i regel 1.4.1 med tilhørende fodnote skønner, at dette ikke forøger skibets brandsikkerhed.

19) Kap. II-2. Der skal være mindst to hovedzoner, medmindre Søfartsstyrelsen i det enkelte tilfælde og under henvisning til bestemmelserne i regel 1.4.1 med tilhørende fodnote skønner, at dette ikke forøger skibets brandsikkerhed.

20) Kap. II-2. Der henvises til vejledning for godkendelse af sprinklersystemer, resolution A. 800(19) as amended.

21) Kap. II-2. Begrebet »frit tværsnitsareal« betyder - selv i forbindelse med præ-isolerede kanaler - det område, der beregnes på grundlag af de indvendige dimensioner af selve kanalen og ikke isoleringen.

22) Kap. II-2. Der henvises til de anbefalinger, der er udgivet af International Organization for Standardization, særligt publikationen ISO 1716:2002, »Reaction to the fire tests for building products - Determination of the heat of combustion.«

23) Kap. II-2. Skitser over sådanne arrangementer findes i »Unified Interpretations of SOLAS chapter II-2« (MSC. 1. /Circ. 1276).

24) Kap. II-2. Der henvises til de anbefalinger, der er udgivet af International Organization for Standardization, særligt publikationen ISO 15371:2009, »Ships and marine technology - Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment«.

25) Kap. II-2. Der henvises til de anbefalinger, der er udgivet af International Organization for Standardization, særligt publikationen ISO 15371:2009, »Ships and marine technology - Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment«.

26) Kap. II-2. For så vidt angår en definition af dette begreb henvises der til »Interim guidelines for open-top containerships« (MSC/Circ. 608/Rev. 1).

27) Kap. II-2. Der henvises til Improved Guidelines for marine portable fire extinguishers Resolution A. 951(23) og Unified interpretation of SOLAS, Chapter II-2, on the number and arrangement of portable fire extinguishers on board ships (MSC. 1/Circ. 1275).

28) Kap. II-2. Der henvises til Unified interpretation of SOLAS, Chapter II-2, on the number and arrangement of portable fire extinguishers on board ships (MSC. 1/Circ. 1275).

29) Kap. II-2. Der henvises til Unified interpretation of SOLAS, Chapter II-2, on the number and arrangement of portable fire extinguishers on board ships (MSC. 1/Circ. 1275).

30) Kap. II-2. Et forlængerrør kan bestå af et L-formet metalrør, hvor den lange del er ca. 2 m og kan tilsluttes en brandslange, og den korte del er ca. 250 mm og forsynet med en vandtågedyse eller kan forsynes med en vandsprededyse.

31) Kap. II-2. Der henvises til Revised Guidelines for the approval of fixed water-based local application fire-fighting systems for use in category A machinery spaces (MSC/Circ. 913) (MSC. 1/Circ. 1387), Unified interpretations of the Guidelines for the approval of fixed water-based local application fire-fighting systems (MSC/Circ. 913) (MSC/Circ. 1082) and Unified interpretations of SOLAS chapter II-2 (MSC. 1/Circ. 1276).

32) Kap. II-2. Der henvises til Den Internationale Standardiseringsorganisation og især til publikationen ISO 15371:2009 om brandslukningsanlæg til beskyttelse af friturekogere i kabysser.

33) Kap. II-2. Der henvises til IMSBC Code (resolution MSC. 268(85)), as amended, appendix 1, entry for coal, and to the Lists of solid bulk cargoes for which a fixed gas fire-extinguishing system may be exempted or for which a fixed gas fire-extinguishing system is ineffective (MSC. 1/Circ. 1395/Rev. 1).

34) Kap. II-2. Der henvises til »Guidelines for the design, performance, testing and approval of mobile water monitors used for the protection of on-deck cargo areas of ships designed and constructed to carry five or more tiers of containers on or above the weather deck« (MSC. 1/Circ. 1472).

35) Kap. II-2. Der henvises til Guidelines for evacuation analysis for new and existing passenger ships (MSC. 1/Circ . 1238).

36) Kap. II-2. Der henvises til Functional requirements and performance standards for the assessment of evacuation guidance systems (MSC/Circ. 1167) and Interim guidelines for the testing, approval and maintenance of evacuation guidance systems used as an alternative to low-location lighting systems (MSC/Circ. 1168).

37) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 849, Guidelines for the performance, location, use and care of emergency escape breathing devices.

38) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 777, Indication of the assembly stations in passenger ships.

39) Kap. II-2. Der henvises til: Resolution A. 760(18), Symbols related to life-saving appliances and arrangements as amended by resolution MSC. 82(70).

40) Kap. II-2. Der henvises til Guidelines for evacuation analysis for new and existing passenger ships (MSC. 1/Circ. 1238).

41) Kap. II-2. Der henvises til: MSC. 1/Circ. 1432, revised guidelines on maintenance and inspection of fire protection systems and appliances.

42) Kap. II-2. Der henvises til: Resolution A. 952(23), Graphical symbols for fire control plans.

43) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 451, Guidance concerning the location of fire control plans for assistance of shoreside fire-fighting personnel.

44) Kap. II-2. Der henvises til: Resolution A. 756(18), Guidelines on the information to be provided with fire control plans and booklets required by SOLAS regulations II-2/20 and 41-2.

45) Kap. II-2. Der henvises til »Clarification of inert gas system requirements under the Convention« (MSC/Circ. 387) og til »Revised Guidelines for inert gas systsems« (MSC/Circ. 353), som ændret ved MSC/Circ. 387.

46) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 1002, Guidelines on alternative design and arrangements for fire safety.

47) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 1002, Guidelines on alternative design and arrangements for fire safety.

48) Kap. II-2. Der henvises til Unified interpretation of SOLAS Chapter II-2 on the number and arrangement of portable fire extinguishers on board ships (MSC. 1/Circ. 1275).

49) Kap. II-2. Der henvises til: the International Civil Aviation Organisation Airport Services Manual, part 1 – Rescue and Fire Fighting, Chapter 8 – Extinguishing Agent Characteristics, Paragraph 8.1.5 – Foam Specifications table 8-1, Level ’B’.

50) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 608/Rev. 1, the Interim guidelines for open-top container ships.

51) Kap. II-2. Der henvises til: Part 7 of the International Maritime Dangerous Goods Code.

52) Kap. II-2. Der henvises til: Kapitel 3.4 of the International Maritime Dangerous Goods Code.

53) Kap. II-2. Der henvises til: Kapitel 3.5 of the International Maritime Dangerous Goods Code.

54) Kap. II-2. Der henvises til: Resolution A. 123 (V), the Recommendation on fixed fire-extinguishing systems for special cargo spaces.

55) Kap. II-2. Der henvises til: the Recommendations of the International Electrotechnical Commission, særligt publikation IEC 60092, Electrical installation in ships.

56) Kap. II-2. For så vidt angår fast tørlast i bulk, bør beskyttelsesbeklædningen opfylde de udstyrskrav, der er angivet nærmere i IMSBC-kodens relevante fortegnelser over de enkelte stoffer. For så vidt angår emballeret gods, bør beskyttelsesbeklædningen opfylde de udstyrskrav, der er angivet nærmere i nødprocedurerne (EmS) i Supplement til IMDG-koden for de enkelte stoffer.

57) Kap. II-2. Der henvises til Unified interpretation of SOLAS Chapter II-2 on the number and arrangement of portable fire extinguishers on board ships (MSC. 1/Circ. 1275).

58) Kap. II-2. Der henvises til: Resolution A. 123 (V), the Recommendation on fixed fire-extinguishing systems for special cargo spaces.

59) Kap. II-2. Der henvises til: Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods under the provisions of regulation 19, as amended, and paragraph 7.17 of the 2000 HSC Code, as amended (MSC. 1/Circ. 1266).

60) Kap. II-2. Der henvises til: MSC/Circ. 729, Rekommandation om konstruktions- og operationelle vejledninger for ventilationssystemer i ro/ro-rum, samt DS/EN ISO 9785, Ventilation af lastrum til biler med forbrændingsmotorer – Beregning af teoretisk luftmængde. Med hensyn til kontrol af renheden i luften henvises til: Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe (Grænseværdier for stoffer og materialer).

61) Der henvises til "Revised design guidelines and operational recommendations for ventilation systems in ro-ro cargo spaces" (MSC/Circ. 1515).

62) Kap. II-2. Der henvises til: Recommendations of the International Electrotechnical Commission, in particular publication 60079, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres.

63) Kap. II-2. Der henvises til: Guidelines for the approval of fixed water-based fire-fighting systems for ro-ro spaces and special category spaces equivalent to that referred to in resolution A. 123(V) (MSC. 1/Circ. 1272) and Revised Guidelines for the design and approval of fixed water-based fire-fighting systems for ro-ro spaces and special category spaces (MSC. 1/Circ. 1430).

64) Kap. II-2. Der henvises til: Guidelines for drainage systems in closed vehicle and ro-ro spaces and special category spaces, som udarbejdes af Organisationen (MSC. 1/Circ. 1234).

65) Kap. II-2. Der henvises til: Guidelines for drainage systems in closed vehicle and ro-ro spaces and special category spaces, som udarbejdes af Organisationen (MSC. 1/Circ. 1234).

66) Kap. II-2. Der henvises til: Guidelines for drainage systems in closed vehicle and ro-ro spaces and special category spaces, som udarbejdes af Organisationen (MSC. 1/Circ. 1234).

67) Kap. II-2. Der henvises til: Resolution A. 123(V), Recommendation on fixed fire-extinguishing systems for special cargo spaces.

68) Kap. II-2. Der henvises til: Guidelines for drainage systems in closed vehicle and ro-ro spaces and special category spaces, som udarbejdes af Organisationen (MSC. 1/Circ. 1234).

69) Kap. II-2. Der henvises til Unified interpretation of SOLAS Chapter II-2 on the number and arrangement of portable fire extinguishers on board ships (MSC. 1/Circ. 1275).

70) Kap. II-2. Der henvises til Recommendation on safety measures for existing vehicle carriers carrying motor vehicles with compressed hydrogen or natural gas in their tanks for their own propulsion as cargo (MSC. 1/Circ. 1471).

71) Kap. II-2. Der henvises til Recommendation of the International Electrotechnical Commission, særligt publikationen IEC 60079.

72) Kap. II-2. Der henvises til Recommendation of the International Electrotechnical Commission, særligt publikationen IEC 60079.

73) Kap. II-2. Der henvises til ”Performance standards for the systems and services to remain operational on passenger ships for safe return to port and orderly evacuation and abandonment after a casualty” (MSC. 1/Circ. 1369/Add. 1).

74) Kap. II-2. Der henvises til ”Performance standards for the systems and services to remain operational on passenger ships for safe return to port and orderly evacuation and abandonment after a casualty” (MSC. 1/Circ. 1369/Add. 1).

75) Kap. II-2. Der henvises til ”Guidance on the establishment of medical and sanitation related programmes for passenger ships” (MSC/Circ. 1129).

76) Kap. II-2. Der henvises til ”Performance standards for the systems and services to remain operational on passenger ships for safe return to port and orderly evacuation and abandonment after a casualty” (MSC. 1/Circ. 1369/Add. 1).

77) Kap. II-2. Der henvises til retningslinjer, der skal udvikles af Organisationen.

78) Kap. II-2 N(1). Der henvises til IMOs cirkulære MSC. 1/Circ. 1318 Guidance for the maintainance and inspection of fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems.

79) Kap. II-2 N(3). Der henvises til IMO resolution A. 951(23) Improved guidelines for marine portable fire extinguishers.

1) Kap ll-3. Dette kapitels afsnit l og ll indeholder bestemmelser, der gennemfører ILO konvention MLC 2006 af 7. februar 2006 om opholdsrum og fritidsfaciliteter.

2) Kap. II-3. Der gøres opmærksom på, at Danmark ikke har tiltrådt IMO’s kode for Skibe til Særlige formål (SPS koden, MSC 266(84)) i det følgende benævnt SPS koden. Alle regler, hvor der henvises til SPS kodens anvendelse, skal derfor bero på en vurdering af Søfartsstyrelsen.

3) Kap. II-3. »Længden (L)« skal beregnes som 96 pct. af den totale længde på en vandlinie ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største. I fartøjer med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med den tegnede vandlinie.

4) Kap. II-3. Der henvises til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel III, afsnit B-1 om støj i skibe, som gælder for alt erhvervsmæssigt arbejde ombord på nye og eksisterende skibe.

5) Kap. II-3. Der henvises endvidere til, at der fra den 1. juli 2002 i medfør af kapitel B II-2, regel 13, »Flugtveje/udgangsveje«, findes obligatoriske krav til minimumsstørrelser af fælles adgangsveje og flugtveje i IMO's »Fire Safety Systems Code« (FSS Code), kapitel 13. Dette er obligatorisk for alle passagerskibe og lastskibe med en bruttotonnage på 500 og derover, som er køllagt den 1. juli 2002 og derefter.

6) Kap. II-3. »I almindelighed« fortolkes i denne forbindelse således, at der på enkelte døre i apteringen kan være en minus-afvigelse på de anvendte døres lysningbredder på ca. 5% af den nominelt angivne bredde, bortset fra døre til sygerum og døre til brug for handicappede på passagerskibe.

7) Kap. II-3. Der henvises endvidere til kapitel II-2, regel 13, (Flugtveje/udgangsveje).

8) Kap. II-3. Følgende reservedele vil blive anset for nødvendige som minimum: 1)En reservemotor for hver motortype i ventilationsanlæggene. 2) Et sæt ekstra lejer for hver motortype såvel i ventilations- som i luftkonditioneringsanlægget. 3) Et sæt ekstra lejer for ventilatoren, hvor denne trækkes med remtræk fra en motor. 4) 100% supplement af luftfiltre. 5) Et sæt kileremme af hver type. 6) En reservedelskasse med specialværktøj samt mindre reservedele og O-ringe.

9) Kap. ll-3. Som fodnote 8).

10) Kap. II-3. Der henvises endvidere til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1, regel 45 – Forholdsregler mod stød brandfare og andre faremomenter af elektrisk art.

11) Kap. II-3. Der henvises til DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler.

12) Kap. II-3. Under ca. 0,6 m x 0,6 m.

13) Kap. II-3. Hvis der i lastskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover indrettes fælles spiserum (messe) for officerer, dæks- og maskinfolk samt restaurations- og betjeningspersonale, skal der mindst tillige findes en fælles »duty messe«, og der skal i skibe med en bruttotonnage på 3000 eller derover også findes et rygerum. (Der gøres opmærksom på lov nr. 512 af 6. juni 2007, Lov om røgfri miljøer), senest ændret ved lov nr. 607 af 18. juni 2012 . Sådanne arrangementer skal indtil videre for hvert lastskib eller det første i en serie af søsterskibe, hvor der ønskes anvendt fælles spiserum, sendes til høring i hos relevante organisationer. Ækvivalente arrangementer på passagerskibe skal indtil videre sendes til høring i alle de relevante reder- og mandskabsorganisationer.

14) Kap. ll-3. De søfarende skal i denne regel forstås som det antal personer, som fremgår af besætningsfastsættelsen.

15) Kap. II-3. Jf. kravene til en hejsebåre i bilag til Meddelelser fra Søfartsstyrlsen A, kapitel IX, afsnit B, Sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe.

16) Kap. II-3. Der gøres opmærksom på lov nr. 512 af 6. juni 2007, Lov om røgfri miljøer.

17) Kap. II-3. »VA-godkendt« Materiel godkendt af Boligstyrelsens godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel.

18) Kap. II-3. Der henvises til »Drikkevand - Skibe. En vejledning om at sikre kvaliteten af drikkevand« fra Søfartens Arbejdsmiljøråd, 2013

19) Kap. II-3. Der henvises endvidere til kapitel II-2, regel 13.

1) Kap. II-4. Der henvises til Dansk Standard 700 om kunstig belysning i arbejdslokaler og vejledning i MSC/circ. 834 - Guidelines for Engineroom Layout, Design and Arrangement.

2) Kap. II-4. Der henvises til Branchevejledning nr. 2, Lokaludsugning - Malershop, Maskinrum, Værksted, Søfartens Arbejdsmiljøråd 2001.

3) Kap. II-4. Der henvises til standard udstedt af den Internationale Elektriske Kommission, IEC 60092.

4) Kap. II-4. Der henvises til ILO konvention nr. 152.

5) Kap. II-4. Der henvises til Branchevejledning, Faldsikring, Søfartens Arbejdsmiljøråd, 2000.

1) Kap. II-5. Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af det internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

2) Kap. II-5. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

3) Kap. II-5. Der henvises til den internationale Kode om intakt stabilitet, 2008 for alle typer skibe, der dækkes af IMO’s instrumenter, som vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 267(85), med ændringer.

4) Kap. II-5. Stormklapper placeres på indersiden af vinduer og koøjer, mens stormdæksler placeres på ydersiden af vinduerne, hvor disse er tilgængelige, og kan være hængslede eller aftagelige.

5) Kap. II-5. Olietankskibe, kemikalietankskibe og gas carriers som defineret i SOLAS Konventionen af 1974, henholdsvis regel II-1/2.12, VII/8.2 og VII/11.2.

6) Kap. II-5. Der henvises til »the Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes« vedtaget af Organisationen ved resolution A. 715(17), med ændringer.

7) Kap. II-5. Der henvieses til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

8) Kap. II-5. Der henvieses til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

9) Kap. II-5. Der henvieses til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

10) Kap. II-5. Der henvieses til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

1) Kap. II 5-N. Der henvises desuden til kapitel II-1, regel 13, om inddelingslastelinier i passagerskibe.

2) Kap. II 5-N. Der henvises desuden til kapitel II-1, regel 13, om inddelingslastelinier i passagerskibe.

3) Kap. II 5-N. Der henvises desuden til kapitel II-1, regel 13, om inddelingslastelinier i passagerskibe.

1) Kap. III. Der henvises til »Revised recommendation on testing of life-saving appliances«, vedtaget af IMO ved resolution MSC. 81(70).

2) Kap. III. Der henvises til de retningslinjer, der skal udarbejdes af Organisationen.

3) Kap. III. Der henvises til »Performance standards for survival craft two-way VHF radiotelephone apparatus« vedtaget af IMO ved resolution A. 809(19) med senere ændringer, annex 1 eller annex 2.

4) Kap. III. Der henvises til »Performance standards for survival craft radar transponders for use in search and rescue operations« vedtaget af IMO ved resolution MSC. 247(83), A. 802(19), med senere ændringer samt »Recommendation on performance standards for survival craft AIS Search and Rescue transmitter (AIS SART)« som vedtaget ved resolution MSC. 246(83).

5) Kap. III. En af disse lokaliseringsanordninger til eftersøgning og redning kan være radartransponder som krævet i regel IV/7.1.3.

6) Kap. III. Disse henvisninger gælder kapitel II-2 i kraft før 1. juli 2002. De tilsvarende i det ændrede kapitel II-2 er 12.3.

7) Kap. III. Der henvises til MSC/Circ. 808 »Recommendation on performance standards for public address systems on passenger ships, including cabeling«

8) Kap. III. Der henvises til MSC/Circ. 1046, »Guidelines for assessment of thermal protection«.

9) Kap. III. Der henvises til resolution A. 760(18) »Symbols related to life-saving appliances and arrangements«, som ændret ved resolution MSC. 82(70).

10) Kap. III. Henvisningen er til kapitel II-2 i kraft før 1. juli 2002. Den tilsvarende i det ændrede kapitel II-2 er 13.3.2.5.1.

11) Kap. III. Der henvises »Symbols related to life-saving appliances and arrangements« og til »Guidelines for the evaluation, testing and application of low-location lighting on passenger ships« vedtaget af IMO ved henholdsvis resolutionerne A. 760(18), som ændret ved resolution MSC 82(70) og A. 752(18).

12) Kap. III. Der henvises til de relevante dele af MSC. 1/Circ. 1206/Rev. 1, Measures to prevent accident with lifeboats.

13) Kap. III. Der henvises til »Guidelines on training for the purpose of launching lifeboats and rescue boats from ships making headway through the water« vedtaget af IMO ved resolution A. 624(15).

14) Kap. III. Tillæg. Der henvises til »Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ship«s som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1050 (27).

15) Kap. III. Tillæg. Der henvises til »Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ship«s som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1050(27).

16) Kap. III. Der henvises til MSC. 1/Circ. 1206/Rev. 1, Measures to prevent accident with lifeboats.

17) Kap. III. Der henvises til de relevante dele af MSC. 1/Circ. 1206/Rev. 1, Measures to prevent accident with lifeboats.

18) Kap. III. For skibe omfattet af det harmoniserede system for syn og certifikater (HSSC) kan serviceintervallerne for oppustelige redningsflåder, oppustelige redningsveste, marine-evakuerings-systemer (MES), oppustelige mand-overbord-både, hydrostatiske udløserrelæer og satellit EPIRBs følge terminerne for årlige-, periodiske- og fornyelsessyn foreskrevet i 1988 SOLAS Protokollen uanset bestemmelserne i regel III/20.8, III/20.9 og IV/15.9 i 1974 SOLAS Konventionen, med senere ændringer, jf. IMO MSC/Circ. 955 af 23. juni 2000.

19) Kap. III. Der henvises til »Recommendation on conditions for the approval of servicing stations for inflatable liferafts« vedtaget af IMO ved resolution A. 761(18) og ændret ved resolution MSC. 55(66).

20) Kap. III. Der henvises til »Recommendation on conditions for the approval of servicing stations for inflatable liferafts« vedtaget af IMO ved resolution A. 761(18) as amended by MSC. 55(66).

21) Kap. III. Der henvises til MSC/Circ. 955, »Servicing of life-saving appliances and radiocommunication equipment under the harmonized system of survey and certification (HSSC)«.

22) Kap. III. Der henvises til »Symbols related to life-saving appliances and arrangements« vedtaget af IMO ved resolution A. 760(18) og resolution MSC. 82(70).

23) Kap. III. Der henvises til »Recommendation on testing of life-saving appliances« vedtaget af IMO ved resolution A. 689(17). For redningsmidler installeret om bord på eller efter den 1. juli 1999 henvises til »Revised Recommendation on testing of life-saving appliances« vedtaget af IMO’s maritime sikkerhedskomite ved resolution MSC. 81(70).

24) Kap. III. Der henvises til »Recommendation on testing of life-saving appliances« vedtaget af IMO ved resolution A. 689(17). For redningsmidler installeret om bord på eller efter den 1. juli 1999 henvises til »Revised Recommendation on testing of life-saving appliances« vedtaget af IMO’s maritime sikkerhedskomite ved resolution MSC. 81(70).

25) Kap. III. Der henvises til MSC/Circ. 1046, »Guidelines for the assessment of thermal protection«.

26) Kap. III. Henvisningen er til kapitel II-2 I kraft før 1. juli 2002. Den tilsvarende regel i det ændrede kapitel II-2 er 13.

27) Kap. III. Der henvises til »Recommendation for canopied reversible liferafts, automatically self- righting liferafts and fast rescue boats, including testing on ro-ro passenger ships « vedtaget af IMO ved MSC/Circ. 809.

28) Kap. III. Der henvises til funktionsnormerne for radartranspondere i redningsflåder til anvendelse i forbindelse med eftersøgnings- og redningsaktioner (Performance standards for survival craft radar transponders for use in search and rescue operations), som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 802(19).

29) Kap. III. Der henvises til »Recommendation on training requirements for crews of fast rescue boats«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 771(18) og sektion A-VI/2, tabel A-VI/2-2 »Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats« i »Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code«.

30) Kap. III. Der henvises til »Recommendation on means of rescue on ro-ro passenger ships«, MSC/Circ. 810.

31) Kap. III. Der henvises til »the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual« (IAMSAR Manual).

32) Kap. III. Der henvises til »Recommendation on helicopter landing areas on ro-ro passenger ships« vedtaget af IMO ved MSC/Circ. 895.

33) Kap. III. Der henvises til IMO's »Revised Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning for shipboard Emergencies« vedtaget af IMO ved resolution A. 1072(28).

34) Kap. III. Der henvises til produkter, for hvilke åndedrætsbeskyttelse ved udslip er foreskrevet i kapitel 17 i »The International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals i Bulk (IBC Code)« vedtaget af »Maritime Safety Committee« ved resolution MSC. 4(48) og i kapitel 19 i »The International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code)«, vedtaget af »Maritime Safety Committee« ved resolution MSC. 5(48).

35) Kap. III. Der henvises til ”Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III” (MSC. 1/Circ. 1212).

36) Kap. III. Der henvises til ”Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III” (MSC. 1/Circ. 1212).

1) Kap. IV. Jf. definitionen i regel I/2.

2) Kap. IV. For sådanne skibe gælder de særlige krav om radiosikkerhed, der er indeholdt i den pågældende overenskomst mellem Canada og USA.

3) Kap. IV. Organisationens navn blev ændret til »International Mobile Satellite Organization« (Inmarsat) i kraft af en ændring af konventionen og dens operative aftale vedtaget af den 10. (ekstraordinære) forsamling (5.-9. december 1994).

4) Kap. IV. Der henvises til NAVTEX-håndbogen, som er godkendt af Organisationen.

5) Kap. IV. Der henvises til anbefalingen om tilvejebringelse af radiokommunikationstjenester for det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) (se resolution A. 801(19), som ændret ved resolution MSC. 199(80).

6) Kap. IV. Det skal bemærkes, at skibe som udfører GMDSS funktionskrav bør anvende Vejledning for undgåelse af utilsigtede nødalarmer, som er godkendt af Organisationen ved resolution A. 814(19).

7) Kap. IV. Der henvises til resolution A. 614(15) vedrørende udrustning med radar, som arbejder i frekvensbåndet 9300-9500 MHz.

8) Kap. IV. Opmærksomheden henledes på et eventuelt behov for, at skibe kan modtage visse maritime sikkerhedsinformationer, medens de er i havn.

9) Kap. IV. Der henvises til resolution A. 1001(25) »Criteria for the provision of mobile satellite communication systems in the global maritime distress and safety system (GMDSS)«.

10) Kap. IV. 1) Hver kontraherende regering er ikke pligtig til at stille samtlige radiokommunikationstjenester til rådighed. 2) Kravene til landbaserede faciliteter for dækning af de forskellige havområder bør defineres.

11) Kap. IV. Der henvises til anbefalingen om tilvejebringelse af radiokommunikationstjenester for det globale nød- og sikkerhedssystem (GMDSS). Denne anbefaling er udviklet af Organisationen (Res. A. 801(19)).

12) Kap. IV. Der henvises til resolution A. 617(15) vedrørende implementeringen af NAVTEX-systemet som en komponent i World-Wide Navigational Warning Service.

13) Kap. IV. Masterplanen for landbaserede faciliteter for GMDSS baseret på information fra kontraherende regeringer cirkuleres til alle relevante i form af GMDSS-cirkulærer.

14) Kap. IV. Visse skibe kan være undtaget fra dette krav (se regel 9.4).

15) Kap. IV. Der henvises til resolution A. 701(17) om udrustning med Inmarsat Enhanced Group Call (EGC) Safety Net modtagere i GMDSS.

16) Kap. IV. Der henvises til anbefalingen om udbredelse af maritim sikkerhedsinformation, som er udviklet af Organisationen (Res. A. 705(17)).

17) Kap. IV. Der henvises til resolution A. 616(15) om pejlefunktion for eftersøgning og redning.

18) Kap. IV. På betingelse af at de nødvendige landbaserede modtage- og behandlingsfaciliteter er til rådighed for hvert havområde (ocean region), som er dækket af Inmarsat-satellitter.

19) Kap. IV. Dette krav kan opfyldes af en Inmarsat-skibsjordstation, som er i stand til at udføre tovejskommunikation, og som er GMDSS godkendt, d.v.s. en Inmarsat B, Fleet-77 (resolution A. 808(19) og MSC. 130(75)) eller en Inmarsat-C (resolution A. 807(19) med senere ændringer) skibsjordstation. Medmindre andet er anført, gælder denne fodnote ethvert krav om en Inmarsat skibsjordstation foreskrevet i dette kapitel. Inmarsat-B system ophører driften pr. 31. december 2014.

20) Kap. IV. Den maritime sikkerhedskomité har besluttet (resolution MSC. 131(75)), at alle GMDSS-skibe, når de er i søen, skal fortsætte med at opretholde uafbrudt lyttevagt på VHF kanal 16 i det omfang, det er praktisk muligt.

21) Kap. IV. Følgende formel anbefales til bestemmelse af den elektriske belastning, som reserveenergikilden skal levere til hver enkelt radioinstallation, der er krævet i en nødsituation: 1/2 af strømforbruget ved sending + strømforbruget ved modtagelse + strømforbruget af andre, ekstra belastninger.

22) Kap. IV. En metode til kontrol af et akkumulatorbatteris kapacitet er: batteriet aflades fuldstændigt og oplades derefter med normal ladestrøm og -tid (f.eks. 10 timer). En bedømmelse af ladetilstanden kan foretages når som helst, men bør udføres uden væsentlig afladning af batteriet, når skibet er i søen.

23) Kap. IV. Der henvises til følgende resolutioner vedtaget af Organisationen: . Resolution A. 525(13): Performance standards for narrow-band direct-printing telegraph equipment for the reception of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships. . Resolution A. 694(17): General requirements for shipborne radio equipment forming part of the global maritime distress and safety systems (GMDSS) and for electronic navigational aids. . Resolution A. 808(19): Performance standards for ship earth stations capable of two-way communications og resolution A. 570(14): Type approval of ship earth stations og MSC(75): Performance standards for Inmarsat ship earth stations capable of two-way communication. . Resolution A. 803(19): Performance standards for ship borne VHF radio installations capable of voice communication and digital selective calling, med ændringer, og resolution MSC. 68(68), annex 1 (gældende for udstyr installeret den 1. januar 2000 eller senere. . 5 Resolution A. 804(19): Performance standards for ship borne MF radio installations capable of voice communication and digital selective calling, med ændringer, og resolution MSC. 68(68), annex 2 (gældende for udstyr installeret den 1. januar 2000 eller senere. . Resolution A. 806(19): Performance standards for shipborne MF/HF radio installations capable of voice communication, narrow-band direct-printing and digital selective calling, med ændringer, og resolution MSC. 68(68), annex 3 (gældende forudstyr installeret den 1. Januar 2000 eller senere). . Resolution A. 810(19): Performance standards for float-free satellite emergency position-indicating radio beacons (EPIRBs) operating on 406 MHz and MSC. 120(74): Adoption of amendments to performance standards for float-free satellite emergency position-indicating radio beacons (EPIRBs) operating on 406 MHz (resolution A. 810(19)) (se ligeledes Assembly resolution A. 696(17): Type approval of satellite emergency position-indicating radio beacons (EPIRBs) operating in the COSPASSARSAT system. . Resolution A. 802(19): Performance standards for survival craft radar transponders for use in search and rescue operations. . Resolution A. 805: Performance standards for float-free VHF emergency position- indicating radio beacons. . 10 Resolution A. 807(19): Performance standards for Inmarsat-C ship earth stations capable of transmitting and receiving direct-printing communications, med ændringer, og resolution MSC. 68(68), annex 3 (gældende for udstyr installeret den 1 . janur 2000 eller senere), og resolution A. 570(14): Type approval of ship earth stations. . 11 Resolution A. 664(16): Performance standards for enhanced group call equipment. . 12 Resolution A. 662(16): Performance standards for float-free and activation arrangements for emergency radio equipment. . 13 Resolution A. 699(17): System performance standard for the promulgation and co-ordination of maritime safety information using high-frequency narrow-band direct-printing. . 14 Resolution MSC. 148(77): Adoption of the revised performance standards for narrow-band direct-printing telegraph equipment for the reception of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships (NAVTEX). . 15 Resolution A. 811(19): Performance standards for a shipborne integrated radiocommunication system (IRCS) when used in the GMDSS. . 16 Resolution MSC. 80(70), annex 1: Performance standards for on-scene (aeronautical) two-way portable VHF radiotelephone apparatus.

24) Kap. IV. Der henvises til anbefalingen om generelle krav til radioudstyr i skibe, som udgør en del af det fremtidige globale maritime nød- og sikkerhedssystem, og til elektronisk navigationsudstyr, som er godkendt af Organisationen ved resolution A. 694 (17) og resolution A. 813(19) om generelle krav om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for al elektrisk og elektronisk skibsudstyr samt til MSC/Circ. 862, der omhandler bestemte krav i IMO performance standarder for GMDSS-udstyr.

25) Kap. IV. Der henvises til anbefalingen om retningslinjer for vedligehold af radioudstyr under GMDSS for havområderne A3 og A4 (Resolution A. 702(17)).

26) Kap. IV. Der henvises til STCW-koden, kapitel IV, sektion B-IV/2.

1) Kap. V. Jf. definition i regel I/2.

2) Kap. V. For tiden Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, E og F.

3) Kap. V. Der henvises til de tilsvarende resolutioner og anbefalinger fra den Internationale Hydrografiske Organisation vedrørende kyststaters bemyndigelse til og ansvar for at levere kort i overensstemmelse med regel 9.

4) Kap. V. Der henvises til IMO Resolution A. 706(17), med senere ændringer – IMO, IHO ogWorld-Wide Navigational Warning Service.

5) Kap. V. Der henvises til IMO Resolution A. 528(13) – Recommendation on weather routeing.

6) Kap. V. Der henvises til kapitel IV, regel 7.1.4 og 7.1.5.

7) Kap. V. Der henvises til den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning (International Convention on Maritime Search and Rescue), 1979 og følgende resolutioner vedtaget af Organisationen: Resolution A. 225(VII), »Homing capability of search and rescue (SAR) aircraft«; Resolution A. 530(13), »Use of radar transponders for search and rescue purposes«; Resolution A. 616(15), »Search and rescue homing capability«; og Resolution A. 894(21), »International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual«.

8) Kap. V. Der henvises til relevante resolutioner og anbefalinger vedtaget af den Internationale Hydrografiske Organisation (International Hydrographic Organisation – IHO).

9) Kap. V. Der henvises til Resolution A. 572(14) med senere ændringer, »General Provisions on Ships’ Routeing«

10) Kap. V. Der henvises til Resolution A. 572(14) med senere ændringer, »General Provisions on Ships’ Routeing«

11) Kap. V. Øhav, hav med mange småøer (eksempelvis det Indonesiske Øhav).

12) Kap. V. Denne regel omfatter ikke skibsrapporteringssystemer, der er oprettet af regeringer til eftersøgnings- og redningsformål og omfattet af kapitel 5 i 1979 SAR konventionen, med senere ændringer.

13) Kap. V. Der henvises til »Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems«, vedtaget af »Maritime Safety Committee« (MSC) ved Resolution MSC. 43(64), som ændret ved Resolution MSC. 111(73). Der henvises også til »General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants« vedtaget af Organisationen ved Resolution A. 851(20).

14) Kap. V. Der henvises til Resolution A. 857(20) »Guidelines on Vessel Traffic Services«.

15) Kap. V. Der henvises til Resolution A. 857(20) »Guidelines on Vessel Traffic Services«.

16) Kap. V. Der henvises til de af IALA udarbejdede anbefalinger og vejledninger samt IMO’s SN/Circ. 107 »Maritime Buoyage System«.

17) Kap. V. Der henvises til Resolution A. 1047(27) »Principles of Minimum Safe Manning«.

18) Kap. V. Der henvises til »Principles of safe manning«, vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1047(27).

19) Kap. V. Der henvises til Resolution A. 918(22). »Standard Marine Communication Phrases (SMCPs), med senere ændringer «.

20) Kap. V. Der henvises til MSC/Circ. 982, »Guidelines on ergonomic criteria for bridge equipment and layout« samt Resolution MSC. 64(67), annex 1 »Recommendation on performance standards for Integrated Bridge Systems (IBS)« og Resolution MSC. 86(70), annex 3 »Recommendation on performance standards for an Integrated Navigations System (INS)«, som ændret ved resolution MSC. 252(83).

21) Kap. V. Der henvises til Resolution A. 813(19) »General requirements for Electromagnetic Compatibility for all Electrical and Electronic Ships Equipment«.

22) Kap. V. Der henvises til følgende anbefalinger som vedtaget af Organisationen ved de angivne resolutioner: Resolution A. 694(17) »Recommendations on general requirements for shipborne radio equipment forming part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids«; Resolution A. 424(XI) »Performance standards for gyro-compasses«; Resolution MSC. 64(67) annex 4 »Recommendation on performance standards for radar equipment«; Resolution MSC. 192(79) »Revised recommendation on performance standards for radar equipment«; Resolution A. 823(19) »Performance standards for automatic radar plotting aids«; Resolution A. 817(19), som ændret ved resolutionerne MSC. 64(67), annex 5 og MSC. 86(70), annex 4 as appropriate »Recommendation on performance standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)«; Resolution MSC. 232(82) »Revised recommendation on performance standards for Eltronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)«; Resolution A. 529(13) »Recommendation on accuracy standards for navigation«; Resolution A. 818(19) »Recommendation on performance standards for shipborne Loran-C and Chayka receivers«; Resolution A. 819(19) »Recommendation on performance standards for shipborne global positioning system receiver equipment«, som ændret ved resolution MSC. 112(73); Resolution MSC. 53(66), som ændret ved resolution MSC. 113(73) »Recommendation on performance standards for shipborne GLONASS receiver equipment«; Resolution MSC. 64(67), annex 2 som ændret ved resolution MSC. 114(73) »Recommendation on performance standards for shipborne GPS and DGPS maritime radio beacon receiver equipment«; Resolution MSC. 74(69), annex 1, som ændret ved resolution MSC. 115(73) »Recommendation on performance standards for combined DGPS/DGLONASS receiver equipment«; Resolution MSC. 233(82) »Performance standards for shipborne Galileo receiver equipment« Resolution MSC. 64(67), annex 3, »Recommendation on performance standards for heading control systems«; Resolution MSC. 74(69), annex 2, »Recommendation on Performance Standards for track control systems«; Resolution MSC. 74(69), annex 3, »Recommendation on performance standards for universal shipborne automatic identification system (AIS)«; Resolution MSC. 1/Circ. 1252 on »Guidelines on annual testing of the Automatic Identification System (AIS)«; Resolution A. 224(VII), som ændret ved Resolution MSC. 74(69), annex 2 »Recommendation on performance standards for echo-sounding equipment«; Resolution A. 824(19), som ændret ved resolution MSC. 96(72) og Resolution MSC. 334(90); »Recommendation on performance standards for devices to indicate speed and distance«; Resolution A. 526(13) »Performance standards for rate-of-turn indicators«; Resolution A. 575(14) »Recommendation on unification of performance standards for navigational equipment«; Resolution A. 343(IX) »Recommendation on methods of measuring noise levels at listening posts«; Resolution MSC. 164(78), som ændret ved resolution MSC. 164(78) »Recommendation on performance standards for radar reflectors«; Resolution A. 382(X) »Recommendation on performance standards for magnetic compasses«; Resolution MSC. 95(72) »Recommendation on performance standards for daylight signalling lamps«; Resolution MSC. 86(70), annex 1, »Recommendation on Performance Standards for sound reception systems«; Resolution MSC. 86(70), annex 2 »Recommendation on Performance Standards for marine transmitting magnetic heading devices (TMHDs)«; Resolution A. 861(20) »Recommendation on Performance Standards for voyage data recorders (VDRs)« som ændret ved Resolution MSC. 214(81) »Adoption of amendments to the performance standards for shipborne voyage data recorders (VDRs) (resolution A. 861(20) and performance standards for shipborne simplified voyage data recorders (S-VDRs) (resolution MSC. 163(78)) «samt Resolution MSC. 333(90) »Revised performance standards for shipborne voyage data recorders (VDRs)«; Resolution MSC. 163(78) »Performance standards for shipborne simplified voyage data recorders (S-VDRs)« som ændret ved Resolution MSC. 214(81); Resolution MSC. 116(73) »Performance Standards for marine transmitting heading devices (THDs)«; Resolution MSC. 166(78) »Application of performance standards for marine transmitting heading devices (THDs) to marine transmitting magnetic heading devices (TMHDs) «; Resolution MSC. 191(79) »Performance standards for the presentation of navigation-related information on ship-borne navigational displays«; Resolution MSC. 128(75) »Performance standard for a bridge navigational watch alarm system (BNWAS)« .

23) Kap. V. Kapitel V. Resolution A. 817(19), med senere ændringer, "Recommendation on performance standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)".

24) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1290 »Unified interpretation of the term "first survey" referred to in SOLAS regulations«.

25) Kap. V. En tilstrækkelig samling af papirbaserede søkort kan anvendes som backup for ECDIS. Andre reservearrangementer for ECDIS kan accepteres (se bilag 6 til resolution A. 817(19), med senere ændringer).

26) Kap. V. Jf. definitionen i kapitel I, regel I/2.

27) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 128(75), "Performance standards for a Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)" (gengivet i dansk oversættelse i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 5/2002).

28) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1290 »Unified interpretation of the term "first survey" referred to in SOLAS regulations«.

29) Kap. V. Der henvises til kapitel I, regel 8.

30) Kap. V. Det første syn i henhold til udrustningscertifikatet betyder det første årlige syn, det første periodiske syn eller det første fornyelsessyn i henhold til udrustningscertifikatet, alt efter hvad der måtte forekomme først efter den 1. juli 2004 og herudover – for så vidt angår skibe under konstruktion – det første syn.

31) Kap. V. Der henvises til resolution A. 917(22), »Guidelines for the onboard operational use of Shipborne Automatic Identification Systems«, som ændret ved Resolution A. 956(23).

32) Kap. V. Der henvises til MSC. 1/Circ. 1290 »Unified interpretation of the term ”first survey” referred to in SOLAS regulations«.

33) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 64(67), annex 1, »Performance standard for Integrated bridge systems«, som ændret ved cirkulære SN. 1/Circ. 288.

34) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 86(70), annex 3, »Performance standard for Integrated navigational systems«., gældende for udstyr installeret før 1. januar 2011, hvorefter resolution MSC. 252(83) er gældende.

35) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 263(84) »Revised performance standards and functional requirements for the long range identification and tracking of ships«, med eventuelle ændringer.

36) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1295 »Guidance in relation to certain types of ships which are required to transmit LRIT information on exemptions and equivalents and on certain operational matters«, med eventuelle ændringer.

37) Kap. V. Tonnage til bestemmelse af om et lastskib eller et højhastighedsfartøj skal opfylde bestemmelserne i denne regel skal være den i International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, anvendte, uanset konstruktionsdatoen for skibet eller højhastighedsfartøjet.

38) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1307 »Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information«, med eventuelle ændringer.

39) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1290 »Unified interpretation of the term "first survey" referred to in SOLAS regulations«.

40) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1259/Rev. 2 »Interim revised technical specifications for the LRIT system«, med eventuelle ændringer.

41) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 242(83) »Use of the long-range identification and tracking information for maritime safety and marine environment protection purposes«, med eventuelle ændringer.

42) Kap. V. Der henvises til afsnit 8.1 og underbilag (appendix) 1 i cirkulære MSC. 1/Circ. 1298 »Guidance on the implementation of the LRIT system«, med eventuelle ændringer.

43) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1308 »Guidance to search and rescue services in relation to requesting and receiving LRIT information«, med eventuelle ændringer.

44) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 275(85) »Appointment of the LRIT coordinator«, med eventuelle ændringer; resolution MSC. 263(84) »Revised performance standards and functional requirements for the long range identification and tracking of ships«, med eventuelle ændringer; og bilag 6 i document MSC. 86/26 »Principles and guidelines relating to the review and audit of the performance of LRIT data centres and the international data exchange«, med eventuelle ændringer.

45) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1024 »Guidelines on voyage data recorder (VDR) ownership and recovery«.

46) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1290 »Unified interpretation of the term "first survey" referred to in SOLAS regulations«.

47) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 163(78) »Performance standards for shipborne simplified voyage data recorders (S-VDRs)«, som ændret ved resolution MSC. 214(81).

48) Kap. V. ICAO og IMO håndbog om aeronautiske og maritime redningstjenester.

49) Kap. V. Der henvises til resolution A. 918(22), »Standard Marine Communication Phrases (SMCPs)«.

50) Kap. V. Der henvises til ISO 8468: 1990 (E), punkt 4.1.2.

51) Kap. V. Der henvises til resolution A. 708(17), “Navigation bridge visibility and functions”.

52) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1375 ”Unified interpretation of SOLAS regulation V/23”.

53) Kap. V. Der henvises til resolution A. 1045(27), ”Assembly resolution on Pilot transfer arrangements”.

54) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 99(73), der omnummererer den tidligere regel 17 til regel 23, som trådte i kraft den 1.juli 2002.

55) Kap. V. Der henvises til cirkulære MSC. 1/Circ. 1290 “Unified interpretation of the term “first survey” referred to in SOLAS regulations”.

56) Kap. V. Der henvises til anbefalingerne fra International Organization for Standardization, særligt publikationen ISO 799:2004, ”Ships and marine technology – Pilot ladders”.

57) Kap. V. Der henvises til regel II-1/3-9 om adgangsmidler på skibe, som vedtaget ved resolution MSC. 256(84), samt de tilhørende retningslinjer (MSC. 1/Circ. 1331).

58) Kap. V. Der henvises til resolution A. 916(22), »Guidelines for recording events related to navigation«.

59) Kap. V. Sådanne redningssignaler er beskrevet i »International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR)«, Volume III, Mobile Facilities, og illustreret i »International Code of Signals«, som ændret i overensstemmelse med resolution A. 80(IV).

60) Kap. V. Tropiske cykloner er den mest almindelige samlede betegnelse, der anvendes af meteorologiske institutter. Betegnelserne orkan (hurricane), taifun (typhoon), cyklon, alvorlig tropisk storm (severe cyclonic storm) osv. bruges også, afhængig af den geografiske placering.

61) Kap. V. Den internationale måleenhed for barometerstand er Hectopascal (hPa), som er en numerisk ækvivalens til millibar (mbar).

62) Kap. V. Der henvises til resolution MSC. 167(78) ) »Guidelines on the treatment of persons rescued at sea«.

63) Kap. V. »International Convention on Salvage, 1989« udfærdiget i London den 28. april1989 og trådt i kraft den 14. juli 1996.

64) Kap. V. Der henvises til resolution A. 893(21), »Guidelines for voyage planning «

65) Kap. V. Der henvises til Resolution MSC. 253(83) »Performance Standards for Navigation Lights, Navigation Light Controllers and associated equipment«.

1) Kap. VI. Der henvises til: . Resolution A. 714(17) med senere ændringer, »Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS koden)«; . Resolution A. 715(17) med senere ændringer, senest A. 1048(27) »Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes« suppleret med MSC/Circ. 525, »Guidance note on precautions to be taken by the masters of ships of below 100 metres in length engaged in the carriage of logs« og MSC/Circ. 548, »Guidance note on precautions to be taken by masters of ships engaged in the carriage of timber cargoes«, . Relevante bestemmelser i Resolution A. 863(20), »Code of Safe Practice for the Carriage of Cargoes and Persons by Offshore Supply Vessels (OSV-Code)« med senere ændringer.

2) Kap. VI. Som ændret ved resolution MSC. 354(92)

3) Kap. VI. Henvisninger til dokumenter i denne regel udelukker ikke brugen af elektronisk tekstbehandling (EDP) og elektronisk dataudvekslingsteknik (EDI) som en hjælp ved papirdokumentationen.

4) Kap. VI (01.07.2016). Begrebet "container" bør anses for at have den samme betydning som defineret og anvendt i "International Convention for Safe Containers" (CSC-konventionen), 1972, med ændringer, under hensyntagen til "Guidelines for the approval of offshore containers handled in open seas" (MSC/Circ. 860) and "Revised recommendations on harmonized interpretation and implementation of the International Convention for Safe Containers", 1972, med ændringer (CSC. 1/Circ. 138/Rev. 1).

5) Kap. VI (01.07.2016). Der henvises til "Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo" (MSC. 1/Circ. 1475).

6) Kap. VI (01.07.2016). Dette dokument kan fremvises ved hjælp af edb- eller edi-transmissionsteknikker. Underskriften kan være en elektronisk signatur eller kan erstattes af navnet på den person, der er bemyndiget til at underskrive, skrevet med blokbogstaver.

7) Kap. VI. Der refereres til supplementet til IMDG-Koden, »Recommendations on the Safe Use of Pesticides in Ships«, »Recommendations on the Safe Use of Pesticides in Ships applicable to the Fumigation of Cargo Holds« samt »Recommendations on the Safe use of Pesticides in Ships applicable to the Fumigation of Cargo Transport Units« , med senere ændringer, som er gennemført for danske skibe ved Teknisk forskrift nr. 9 af 18. august 2000 om anvendelse af pesticider i skibe.

8) Kap. VI. Der henvises til »Code of Safe Practice for Cargo Stovage and Securing«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 714(17), som ændret ved MSC/Circ. 644, MSC/Circ. 691, MSC/Circ. 740, MSC/Circ. 1026 og MSC/Circ. 1352.

9) Kap. VI. Der henvises til »International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code«, som vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 122(75). med senere ændringer, senest MSC. 328(90).

10) Kap. VI. Der henvises til MSC/Circ. 745 »Guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual«, som ændret ved MSC. 1/Circ. 1353.

11) Kap. VI. Der henvises til anbefaling om sikkerhedsdatablad for MARPOL Annex I om olielaster og oliebrændstoffer, som vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 286(86)

12) Kap. VI. Der henvises til »Guidelines for the transport and handling of limited amounts of hazardous and noxious liquied substances in bulk in offshore support vessels« (resolution A. 673(16), med ændringer), senest MSC. 236(82).

13) Kap. VI. Der henvises til kapitel II-1, regel 5-1 om stabilitetsinformationer, som skal leveres til skibets fører.

14) Kap. VI. Der henvises til IMO Resolution. A. 862(20), »Code of Practice for the Safe Loading and unloading of Bulk Carriers (BLU-Code), som ændret ved MSC. 238(82), MSC. 304(87) og suppleret ved MSC. 1/Circ. 1357 samt den af IMO udviklede »BLU Manual«, vejledning til terminalrepræsentanten om lastning og losning af faste bulklaster, som ændret ved MSC. 1/Circ. 1356.

1) Kap. VII. Senest version 37-14, som vedtaget ved resolution MSC. 372(93)

2) Kap. VII. Der henvises til: Afsnit D, som indeholder bestemmelser om transport af INF last; og Regel II-2/19, som indeholder særlige bestemmelser om transport af farligt gods.

3) Kap. VII. Der henvises til 1. »the Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS Guide)« (MSC/Circ. 1025) med senere ændringer, senest MSC. 1(Circ. 1360; og 2. »the Medical First Aid and the Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)« (MSC/Circ. 857) med senere ændringer udgivet af Organisationen.

4) Kap. VII. Der henvises til IMDG Koden vedtaget af Organisationen ved MSC resolution 122(75) med senere ændringer, senest resolution MSC. 262(84). med senere ændringer.

5) Kap. VII. De nævnte regler og retningslinier kan foreligge på elektronisk form, eksempelvis i form af en CD-rom.

6) Kap. VII. Som defineret i »Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing« vedtaget af Organisationen ved resolution A. 715(17) som ændret ved MSC/Circ. 664, MSC/Circ. 691, MSC/Circ. 740, MSC/Circ. 1076 og MSC. 1/Circ. 1352.

7) Kap. VII. Der henvises til MSC cirkulære 745, »Guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual« som ændret ved MSC. 1/Circ. 1353.

8) Kap. VII. Der henvises til »General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants«, vedtaget af Organisationen ved resolution A. 851(20).

9) Kap. VII. Der henvises til regel II-2/19, som indeholder særlige bestemmelser om transport af farligt gods.

10) Kap. VII. Der henvises til »the International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code« vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 268(85), som ændret, senest MSC. 354(92).

11) Kap. VII. Der henvises til »the Medical First Aid and the Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)« (MSC/Circ. 857) udgivet af Organisationen.

12) Kap. VII. Henvisning til dokumenter i denne regel udelukker ikke brugen af digitale systemer, som en hjælp ved papirdokumentationen.

13) Kap. VII. Der henvises til regel 5 i kapitel II C i teknisk forskrift A om arbejdsmiljø i skibe, når det drejer sig om kræftfremkaldende stoffer.

14) Kap. VII. Der henvises til »General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants« vedtaget af Organisationen ved resolution A. 851(20).

15) Kap. VII. Senest ændret ved resolutionerne MEPC. 250(66) og MSC. 369(93).

16) Kap. VII. Senest ændret ved resolutionerne MEPC. 249(66) og MSC. 376(93).

17) Kap. VII. Senest ændret ved resolution MSC. 370(93).

18) Kap. VII. Senest ændret ved resolution MSC. 377(93).

19) Kap. VII. Senest ændret ved resolution MSC. 241(83).

1) Kap. VIII. Der henvises til, ”Code of Safety for Nuclear Merchant Ships” (Assembly Resolution A. 491(XII)), som supplerer kravene i dette kapitel

2) Kap. VIII. Der henvises til IMO/IAEA’s sikkerhedsanbefalinger om nukleare handelsskibes anvendelse af havne.

1) Kap. IX. Vedrørende fortolkninger og administrative bestemmelser i forbindelse med ISM-koden henvises til IMO Resolution A. 1071(28) »Revised Guidelines on Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations«.

2) Kap. IX. Senest ændret ved resolution MSC. 353(92).

3) Kap. IX. Der henvises til Res. MSC. 79(70) om fortolkning af SOLAS kapitel XII om yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkcarriers.

4) Kap. IX. Som fastlagt i IMO Resolution A. 741(18), stk. 1.1.5.

5) Kap. IX. Som fastlagt i IMO Resolution A. 741(18), stk. 1.1.6.

6) Kap. IX. Der henvises til IMO cirkulære MSC. 1/Circ. 1231, om foreløbige retningslinjer for overensstemmelse af visse lastskibe og skibe til særlige formål med hensyn til styring af skibes sikre operationer.

7) Kap. IX. Den maritime sikkerhedskomite (Maritime Safety Committee) har på sit møde 66 besluttet, at MODUs uden selvstændigt mekanisk fremdrivningsmaskineri ikke skal opfylde kravene i dette kapitel.

8) Kap. IX. Der henvises tillige til resolution MSC-MEPC. 7/Circ. 8 om vejledning for indførelse af ISM-koden i rederier, MSC-MEPC. 7/Circ. 6 om vejledning for kvalifikationer, træning og erfaring for påtagelse af rollen som designeret person i henhold til ISM-koden, samt A. 1072(28) Reviderede vejledninger til struktur for et integreret system af beredskabsplaner for skibsbaserede nødsituationer.

9) Kap. IX. Der henvises til MSC/Circ. 1059 – MEPC/Circ. 404 om procedurer for observerede væsentlige ISM kode uoverensstemmelser, MSC-MEPC. 2/Circ. 2 om IMO krav for publikationer om bord på skib, samt MSC-MEPC. 7/Circ. 7 om vejledning for nær-ved (near-miss) rapporteringer.

1) Kap. X. 1994 HSC koden er senest ændret ved resolution MSC. 351(92).

2) Kap. X. 2000 HSC koden er senest ændret ved resolution MSC. 352(92).

3) Kap. X. Der henvises til MSC/Circ. 911 samt MSC/Circ. 911/Add. 1, som rummer fortolkninger til de brandsikkerhedsmæssige bestemmelser i the International Code of Safety for High-Speed Craft (HSC Code). Fortolkningerne skal anvendes som vejledning ved opfyldelsen af HSC koden med hensyn til konstruktiv brandsikring samt installationer, arrangementer og udstyr, som installeres efter den 21. maj 1999.

4) Kap. X. Der henvises tillige til: MSC/Circ. 1001 Interim Guidelines for a simplified evacuation analysis of high-speed passenger craft.

1) Kap. XI-1. Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af det internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

2) Kap. XI-1. Der henvises til MSC/Circ. 655, vejledning for planlægning af den skærpede inspektion på bulkskibe og olietankskibe, samt til MSC/Circ. 686, vejledning om midler til adgang til skroget for inspektion og vedligeholdelse af olietankskibe og bulkskibe.

3) Kap. XI-1. Der henvises til IMO's skibsidentifikationsnummersystem – vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1078(28).

4) Kap. XI-1. Der henvises til MSC/Circ. 1142 / MEPC/Circ. 425: Marking the Ships’ Plans, Manuals and other documents with the IMO ship identification number.

5) Kap. XI-1. Der henvises til resolution MSC. 160(78) med titlen »Adoption of the IMO Unique Company and Registered Owner Identification Number Scheme«

6) Kap. XI-1. Der henvises til procedurer for havnestatskontrol, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 787(19), og ændret ved resolution A. 882(21) samt Resolution A. 652(27).

7) Kap. XI-1. Der henvises endvidere til Format and Guidelines for the Maintenance of the Continuous Synopsis Record, som vedtaget ved resolution A. 959(23), som ændret ved resolution MSC. 198(80), og til MSC/Circ. 1113 om »Guidance to port State officers on the non-security related elements of the 2002 SOLAS amendments«.

8) Kap. XI-1. Der henvises til "Guidelines to facilitate the selection of portable atmosphere testing instruments for enclosed spaces as required by SOLAS regulation XI-1/7" (MSC. 1/Circ. 1477).

9) Kap. XI-1. Der henvises til "Revised recommendations for entering enclosed spaces aboard ships" (resolution A. 1050(27)).

1) Kap. XI-2. Der henvises til Performance Standards for a ship security alert system adopted by resolution MSC. 136(76) and to »revised performance standards for ship security alert systems adopted by resolution MSC. 147(77)« .

2) Kap. XI-2. Der henvises til resolution MSC. 196(80): adoption of amendments to the International Code for the security of ships and of port facilities angående ændringer til krævede certifikater.

1) Kap. XII. For skibe bygget før 2006 henvises der til Resolution 6, »Interpretation of the definition of bulk carrier, as given in chapter IX of SOLAS 1974, as amended in 1994«, vedtaget på SOLAS konferencen 1997. Envidere henvises der til »Interpretation of the provisions of SOLAS chapter XII on additional safety measures for bulk carriers«, vedtaget af MSC ved resolution MSC. 79(70). Endelig henvises der til »The application provisions of Annex 1 to the Interpretation of the provisions of SOLAS chapter XII on additional safety measures for bulk carriers«, vedtaget af MSC ved resolution MSC. 89(71).

2) Kap. XII. Der henvises til resolution 3 »Recommendation on compliance with SOLAS regulation XII/5« vedtaget på SOLAS konferencen, 1997.

3) Kap. XII. For verificering af massefylden af bulklaster henvises der til MSC/Circ. 908, »Uniform method of measurement of the density of bulk cargoes«.

4) Kap. XII. Der henvises til resolution 5 »Recommendation on loading instruments«, vedtaget på SOLAS Konferencen 1997.

5) Kap. XII. Der henvises til »Interpretation of SOLAS regulation XII/13« ( MSC/Circ. 1069).

1) Kap. XIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

2) Kap. XIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

3) Kap. XIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

4) Kap. XIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

5) Kap. XIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

1) Kap. XIV. Der henvises til den resolution, hvormed IMO's miljøkomité (MEPC) har vedtaget den internationale kode for skibe i polare farvande.

2) Kap. XIV. Der henvises til "Guidelines for the approval of alternatives and equivalents as provided for in various IMO instruments" (MSC. 1/Circ.1455), "Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III" (MSC. 1/Circ. 1212) og "Guidelines on alternative design and arrangements for fire safety" (MSC/Circ. 1002), alt efter hvad der måtte være relevant.

1) Kap. XV. Årsdag betyder den dag og måned i hvert år, der svarer til udløbsdagen for certifikatet vedrørende søfarendes arbejds- og levevilkår.

2) Kap. XV. Årsdag betyder den dag og måned i hvert år, der svarer til udløbsdagen for certifikatet vedrørende søfarendes arbejds- og levevilkår.

1) Kap. XXI. På MEPC 59 blev der opnået enighed om (MEPC 59/24, stk. 6.18), at tydeliggørelsen af kravene i MARPOL-konventionens Annex I, regel 12A, ligeledes gælder for større ombygninger, som defineret i regel 1.28.9.

2) Kap. XXI. Der henvises til »Frameword and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

3) Kap. XXI. Der henvises til den operationelle vejledning, der gives i afsnit 2 i »Guidelines for verification af damage stability requirements for tankers« (MSC. 1/Circ. 1461).

4) Kap. XXI. Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af det internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

5) Kap. XXI. Der henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside, hvor en kopi af samtlige danske certifikater kan findes.

6) Kap. XXI. Der henvises til proceduren for havnestatskontrol, som er indført af IMO ved resolution A. 787(19) og ændret ved resolution A. 882(21).

7) Kap. XXI. På MEPC 58 blev det besluttet (MEPC 58/23, stk. 6.10), at regel 12A, med hensyn til ombygning fra enkeltskrogede olietankere til bulk/malm skibe, skal gælde alle bulk/malm skibe, dvs. både nye og eksisterende fuel oil tanke.

8) Kap. XXI. Ved symmetriske tankarrangementer er der kun taget højde for skader i den ene side af skibet. Alle »y« dimensionsberegninger skal derfor foretages for den samme side. Ved asymmetriske tankarrangementer henvises til de forklarende noter vedrørende olieudstrømning ved uheld, som vedtaget af Organisationen ved resolution MEPC. 122(52).

9) Kap. XXI. Der henvises til “Recommendation on international performance and test specification for oily-water separating equipment and oil content meters” vedtaget ved Assembly resolution A. 393(X), eller “Guidelines and specifications for pollution prevention equipment for machinery space bilges of ships” vedtaget ved resolution MEPC. 60(33), eller “2011 guideline and specifications for add-on equipment for upgrading resolution MEPC. 60(33) – compliant pil filtering equipment” vedtaget med resolution MEPC. 205(62)eller “Revised guidelines and specification for pollution prevention equipment for machinery space bilges of ships” vedtaget ved resolution MEPC. 107(49).

10) Kap. XXI. Dette gælder ikke for dansk søterritorium, hvor enhver form for olieudtømning er forbudt, jf. lov om beskyttelse af havmiljøet.

11) Kap. XXI. Der henvises til appendiks III i MARPOL Anneks

12) Kap. XXI. For olieindholdsmålere installerede i tankskibe bygget før 2. oktober 1986 henvises der til »Recommendation on international performance and test specifications for oily-water separating equipment and oil content meters«, vedtaget ved resolution A. 393(X). For olieindholdsmålere, der indgår i systemer til overvågning og kontrol af udledning, installerede i tankskibe bygget den 2. oktober 1986 eller senere, henvises der til »Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control systems for oil tankers«, vedtaget ved resolution A. 586(14). For olieindholdsmålere installerede i tankskibe, hvor kølen er lagt, eller hvor skibet er på et tilsvarende konstruktionsstadie, den 1. januar 2005 eller senere, henvises der til »Revised Guidelines and specifications«, vedtaget ved resolution MEPC 108(49) as amended by MEPC 240(65).

13) Kap. XXI. Der henvises til resolution A. 495(XII) mht. standardformat for håndbogen

14) Kap. XXI. Der henvises til MSC-MEPC. 5/Circ. 5 om »Unified Interpretations on measurement of distances«.

15) Kap. XXI. Der henvises til »Revised Interim Guidelines for the approval of alternative methods of design and construction of oil tankers« som vedtaget ved MEPC 110(49).

16) Kap. XXI. Der henvises til 2006 ændringerne, vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 216(82) (kapitel II-1, II-2, III og XII med tillæg).

17) Kap. XXI. Der henvises til »the American Society for Testing and Material's Standard Test Method (Designation D86)«.

18) Kap. XXI. Der henvises til »the American Society for Testing and Material's Specification for Number Four Fuel Oil Design (Designation D396) or heavier«.

19) Kap. XXI. Ved symmetriske tankarrangementer er der kun taget højde for skader i den ene side af skibet. Alle »y« dimensionsberegninger skal derfor foretages for den samme side. Ved asymmetriske tankarrangementer henvises til de forklarende noter vedrørende olieudstrømning ved uheld, som vedtaget af Organisationen ved resolution MEPC. 122(52).

20) Kap. XXI. Der henvises til de forklarende noter vedrørende olieudstrømning ved uheld, som vedtaget af Organisationen ved resolution MEPC. 122(52) og ændret ved MEPC. 146(54).

21) Kap. XXI. θf er den krængningsvinkel, hvor åbninger i overbygninger, som ikke kan lukkes vejrtæt, kommer under vand. Små åbninger, hvor en gradvis vandfyldning ikke kan ske, skal ikke betragtes som åbne.

22) Kap. XXI. Der henvises til afsnit B, kapitel 4, i »International Code of Intact Stability«, 2008 (2008 IS Code), med ændringer; »Guidelines for the Approval of Stability Instruments« (MSC. 1/Circ. 1229), bilag, afsnit 4, med ændringer; og de tekniske standarder, der er defineret i afsnit 1 af »Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers« (MSC. 1/Circ. 1461).

23) Kap. XXI. Der henvises til MARPOL Unified Interpretations, appendix 4.

24) Kap. XXI. For olieindholdsmålere installerede i tankskibe bygget før 2. oktober 1986 henvises der til »Recommendation on international performance and test specifications for oily-water separating equipment and oil content meters«, vedtaget ved resolution A. 393(X). For olieindholdsmålere, der indgår i systemer til overvågning og kontrol af udledning, installerede i tankskibe bygget den 2. oktober 1986 eller senere, henvises der til »Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control systems for oil tankers«, vedtaget ved resolution A. 586(14). For olieindholdsmålere installerede i tankskibe, hvor kølen er lagt, eller hvor skibet er på et tilsvarende konstruktionsstadie, den 1. januar 2005 eller senere, henvises der til »Revised Guidelines and specifications«, vedtaget ved resolution MEPC 108(49) as amended by MEPC 240(65).

25) Kap. XXI. Der henvises til »Guidelines and Specifications for Oil Discharge Monitoring and Control Systems for Oil Tankers adopted by the Organization« vedtaget ved resolution A. 496(XII) eller »Revised Guidelines and Specifications for Oil Discharge Monitoring and Control Systems for Oil Tankers adopted by the Organization« vedtaget ved resolution A. 586(14) eller »Revised Guidelines and Specifications for Oil Discharge Monitoring and Control Systems for Oil Tankers adopted by the Organization« vedtaget ved resolution MEPC. 108(49) as amended by MEPC 240(65).

26) Kap. XXI. Der henvises til resolution MEPC. 5(XIII) »Specifikations for oil/water interface detectors«.

27) Kap. XXI. Der henvises til »Specifications for the design, operation and control of crude oil washing systems« vedtaget ved resolution A. 446(XI) og ændret ved resolution A. 497(XII) og senere ved resolution A. 897(21).

28) Kap. XXI. Dette gælder ikke for dansk søterritorium, hvor enhver form for olieudtømning er forbudt, jf. lov om beskyttelse af havmiljøet.

29) Kap. XXI. Der henvises til regel 38.6.

30) Kap. XXI. Der henvises til resolution MEPC. 3(XII), »Standard format of the Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual«, ændret ved MEPC. 81(43).

31) Kap. XXI. Der henvises til anneks III i MARPOL Annex I.

32) Kap. XXI. Der henvises til »Guidelines for the development of shipboard oil pollution emergency plans adopted by the Organisation by resolution MEPC. 54(32)« som ændret ved MEPC. 86(44).

33) Kap. XXI. Der henvises til »General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants«, som er vedtaget af Organisationen ved resolution A. 851(20) as amended by resolution MEPC. 138(53).

34) Kap. XXI. Der henvises til resolution MEPC. 83(44), »Guidelines for ensuring the adequacy of port waste reception facilities«.

35) Kap. XXI. Der henvises til resolution MEPC. 83(44), »Guidelines for ensuring the adequacy of port waste reception facilities«

36) Kap. XXI. The MEPC decided, by resolution MEPC. 168(56), that the discharge requirements for the Gulf’s area special area set out in regulation 15 and 34 of this Annex would take effect on 1 August 2008.

37) Kap. XXI. Der henvises til »Guidelines for the application of the revised MARPOL Annex I requirements to FPSOs and FSUs« vedtaget af Organisationen ved resolution MEPC. 139(53) og ændret ved resolution MEPC. 142(54).

38) Kap. XXI. IMO’s »Manual on Oil Pollution, Section 1, Prevention« as amended, and the ICS and OCIMF »Ship to Ship Transfer Guide, Petroleum«, fourth edition, 2005.

39) Kap. XXI. Revideret Annex I til MARPOL-konventionen, kapitel 3 og 4 (resolution MEPC. 117(52)); krav om optegnelse af overførsel af bunker og olielast i Oliejournalen og optegnelser, der måtte være krævet af STS-operationsplanen.

40) Kap. XXI. Det nationale kontaktpunkt, der er oplistet i dokument MSC-MEPC. 6 (Circ. 4 af 31. december 2007 eller følgende ændringer hertil.

41) Kap. XXI. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

42) Kap. XXI. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

43) Kap. XXI. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

44) Kap. XXI. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

1) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 4 i MARPOL Anneks II

2) Kap. XXII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

3) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 6 i MARPOL Anneks II

4) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 1 i MARPOL Anneks II

5) Kap. XXII. Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af deet internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

6) Kap. XXII. Der henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside, hvor en kopi af samtlige danske certifikater kan findes.

7) Kap. XXII. Der henvises til resolution A. 673(16), as amended by resolution MEPC. 158(55), and MEPC 148(54).

8) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 5 i MARPOL Anneks II

9) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 5 i MARPOL Anneks II.

10) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 5 i MARPOL Anneks II.

11) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 7 i MARPOL Anneks II.

12) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 7 i MARPOL Anneks II.

13) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 6 i MARPOL Anneks II.

14) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 6 i MARPOL Anneks II.

15) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 6 i MARPOL Anneks II.

16) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 4 i MARPOL Anneks II.

17) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 2 i MARPOL Anneks II.

18) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 2 i MARPOL Anneks II.

19) Kap. XXII. Der henvises til ”Procedure for port state control” vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1052(27).

20) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 6 i MARPOL Anneks II.

21) Kap. XXII. Der henvises til appendiks 5 i MARPOL Anneks II.

22) Kap. XXII. Der henvises til ”Procedure for port state control” vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1052(27).

23) Kap. XXII. Der henvises til , »Guidelines for the Development of the shipboard marine pollution emergency plan for oil and/or Noxious Liquid Substances«, som vedtaget af Organisationen ved MEPC. 85(44) og ændret ved MEPC. 137(53).

24) Kap. XXII. Der henvises til »General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants«, som er vedtaget af Organisationen ved resolution A. 851(20), og ændret ved MEPC. 138(53).

25) Kap. XXII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

26) Kap. XXII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

27) Kap. XXII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

28) Kap. XXII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

1) Kap. XXIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

2) Kap. XXIII. Der henvises til IMDG-koden som vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 122(75), som ændret af IMO’s søsikkerhedskomité (MSC), senest MSC. 328(90).

3) Kap. XXIII. Henvisninger til »dokumenter« i denne regel udelukker ikke anvendelsen af elektronisk databehandlings- (electronic data processing –edp) og elektronisk dataudvekslings- (elektronic data interchange – edi) transmissionsteknikker til støtte for papirdokumentering.

4) Kap. XXIII. Der henvises til »Procedures for port State control«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1052(27).

5) Kap. XXIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

6) Kap. XXIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

7) Kap. XXIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

8) Kap. XXIII. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

9) Kap. XIII. Der henvises til klasse 7, som defineret i kapitel 2.7 i IMDG-koden.

10) Kap. XXIII. Kriterierne er baseret på det af De Forenede Nationers globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), med ændringer. Hvad angår definitioner på akronymer eller fagbegreber, der anvendes i dette tillæg, henvises der til de relevante paragraffer i IMDG-koden.

1) Kap. XXIV. Der henvises til Assembly resolution A. 927(22), »Guidelines for the designation of special areas under MARPOL and guidelines for the identification and designation of particularly sensitive sea areas«.

2) Kap. XXIV. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

3) Kap. XXIV. Der henvises til MEPC 52 (11. – 15. oktober 2004), der bekræftede, at 27. september 2003 er ikrafttrædelsesdatoen for MARPOL, Annex IV (jf. MEPC 52/24, afsnit 6.16 – 6.19).

4) Kap. XXIV. Gælder dog ikke for skibe i national fart i Grønland.

5) Kap. XXIV. Der henvises til »Global and uniform implementation of the harmonized system of survey and certification (HSSC)«, som vedtaget af Assembly of the Organization ved resolution A. 883(21), »the Survey guidelines under the harmonized system of survey and certification, 2007«, som vedtaget af Assembly of the Organization ved resolution A. 997(25), som kan ændres af Organisationen. Der henvises til MSC/Circ. 1010 – MEPC/Circ. 382 on Communication of information on the authorization of recognized organizations (ROs), and the information collected via the Global Integrated Shipping Information System (GSIS).

6) Kap. XXIV. Der henvises til »the Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret ved resolution MSC. 208(81), og »the Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som kan ændres af Organisationen.

7) Kap. XXIV. Der henvises til »Guidance on the timing of replacement of existing certificates issued after the entry info force of amendments to certificates in IMO instruments (MSC-MEPC. 5/Circ. 6)«.

8) Kap. XXIV. Der henvises til »2012 Guidelines on Implementation of Effluent Standards and Performance Tests for Sewage Treatment Plants «vedtaget af Organisationens miljøbeskyttelseskomité (MEPC) ved resolution MEPC. 227(64).

9) Kap. XXIV. Der henvises til »2012 Guidelines on Implementation of Effluent Standards and Performance Tests for Sewage Treatment Plants «vedtaget af Organisationens miljøbeskyttelseskomité (MEPC) ved resolution MEPC. 227(64).

10) Kap. XXIV. Der henvises til »Recommendation on standards for the rate of discharge of untreated sewage from ships« som vedtaget af Organisationens miljøbeskyttelseskomité (MEPC) ved resolution MEPC. 157(55).

11) Kap. XXIV. Der henvises til »procedures for port State control« som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1052(27).

12) Kap. XXIV. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

13) Kap. XXIV. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

14) Kap. XXIV. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

15) Kap. XXIV. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

1) Kap. XXV. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

2) Kap. XXV. Der henvises til »Guide to good practice for port reception facility providers and users«, MEPC. 1/Circ. 671.

3) Kap. XXV. Der henvises til »Procedures for port State Control« vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1052(27).

4) Kap. XXV. Der henvises til Guidelines for the development of garbage management plans; jf. IMO sales publication IA656E.

5) Kap. XXV. Der henvises til »Framework and Procedures for the IMO Member State audit Scheme«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

6) Kap. XXV. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

7) Kap. XXV. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

8) Kap. XXV. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

1) Kap. XXVI. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

2) Kap. XXVI. Der henvises til »2009 Guidelines for exhaust gas cleaning systems« adopted by resolution MEPC. 184(59).

3) Kap. XXVI. Der henvises til »Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret ved resolution MSC. 208(18), og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som kan ændres af Organisationen. Der henvises endvidere til »Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification« for the revised MARPOL Annex VI (resolution MEPC. 1053(27).

4) Kap. XXVI. Der henvises til »Guidelines on Survey and Certification of the Energy Design Index«.

5) Kap. XXVI. Der henvises til »Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret ved resolution MSC. 208(81), og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som kan ændres af Organisationen.

6) Kap. XXVI. Der henvises til »Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret ved resolution MSC. 208(81), og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som kan ændres af Organisationen.

7) Kap. XXVI. Der henvises til »Procedures for port State control«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1052(27), jf. IMO sales publication IB650E. Der henvises endvidere til de reviderede »Guidelines for port State control« i MARPOL, Annex VI (resolution MEPC. 181(59)).

8) Kap. XXVI. HCFC er som følge af EU forordning nr. 1005/2009 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, ikke længere tilladt i skibe under EU flag.

9) Kap. XXVI. Se tillæg I, Supplement to International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate), afsnit 2.1.

10) Kap. XXVI. Der henvises til »2013 Guidelines as required by regulation 13.2.,2 of MARPOL Annex VI in respect on non-identical replacement engines not required to meet the Tier III limit«, som vedtaget af MEPC ved resolution MEPC. 230(65).

11) Kap. XXVI. Der henvises til MEPC. 1/Circ. 679, Guidelines for the application of the NOx Techncal Code relative to certification and amendments of Tier I engines.

12) Kap. XXVI. Prisen på en godkendt metode må ikke være højere end 375 særlige trækningsretter/meterton NO beregnet i overensstemmelse med nævnte formel for kosteffektivitet Ce = (cost of approved method*10 (Power (kW) * 0.768 x 6,000 (hours/year) . 5(years) . ΔNO x(gkW)), jf. MEPC. 1/Circ. 678.

13) Kap. XXVI. Der henvises til resolution MEPC, »2010 Guidelines for monitoring the world-wide average sulphur content of residual fuel oils supplied for use on board ships«, MEPC. 192(61).

14) Kap. XXVI. En foreskrevet logbog kan være skibsdagbogen, en dedikeret maskindagbog eller en til formålet særlig udarbejdet bog.

15) Kap. XXVI. Der henvises til MEPC. 1/Circ. 509, Notification to the Organization on ports or terminals where volatile organic compounds (VOC) emissions are to be regulated.

16) Kap. XXVI. Der henvises til MSC/Circ. 585, »Standards for vapour emission control systems«.

17) Kap. XXVI. Der henvises til MEPC. 1/Circ. 509, Notification to the Organization on ports or terminals where volatile organic compounds (VOC) emissions are to be regulated.

18) Kap. XXVI. Der henvises til resolution MEPC. 185(59), »Guidelines for the development of a VOC management plan«. Se også MEPC. 1/Circ. 680 on »Technical information on systems and operations to assist development management plans«; og MEPC. 1/Circ. 719 on »Technical information on a vapour pressure control system to facilitate the development and update of VOC management plans«.

19) Kap. XXVI. Der henvises til MSC/30(61), »International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk«.

20) Kap. XXVI. Der henvises til typegodkendelsescertifikater udstedt i overensstemmelse med MEPC resolution 59(33), reviderede guidelines for the implementation of Annex V i MARPOL 73/78, som ændret ved resolution MEPC 92(45), eller MEPC 76(40), Standard specification for shipboard incinerators, som ændret ved resolution MEPC. 93(45).

21) Kap. XXVI. Der henvises til resolution MEPC. 76(40) som ændret ved resolution MEPC. 93(45), »standard specifications for shipboard incinerators,« and MEPC. 1/Circ. 793, Type approved of shipboard incinerators.

22) Kap. XXVI. Der henvises til resolution MEPC. 199(62), »2011 Guidelines for reception facilities« i MARPOL, Annex VI.

23) Kap. XXVI. Der henvises til resolution MEPC. 182(59), » 2009 Gudelines for the sampling of fuel oil for determination of compliance with the revised Annex VI of MARPOL«. Der henvises endvidere til MEPC. 1/Circ. 508, Bunker delivery note and fuel sampling.

24) Kap. XXVI. Der henvises til »Code for Recognized Organizations (RO Code)«, som vedtaget af MEPC ved resolution MEPC. 237(65), med ændringer.

25) Kap. XXVI. Der henvises til MEPC. 212(63), 2012 Guidelines on the method of calculation of the Energy Efficiency Design Index for new ships, as may be amended by the Organization.

26) Kap. XXVI. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

27) Kap. XXVI. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

28) Kap. XXVI. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

29) Kap. XXVI. Der henvises til ”Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme”, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1067(28).

30) Kap. XXVI. Brændselsolie skal testes i overensstemmelse med ISO 3675:1998 eller ISO 12185:1996.

31) Kap. XXVI. Brændselsolie skal testes i overensstemmelse med ISO 8754:2003.

32) Kap. XXVI. Akkreditering sker i overensstemmelse med ISO 17025 eller ækvivalent standard.

1) Tillæg 1. Der henvises til "Establishment of the date on which regulation 11.3 of MARPOL Annex IV in respect of the Baltic Sea Area shall take effect", som vedtaget ved resolution MEPC. 275(69).

2) Tillæg 1. "Slet alt efter, hvad der måtte være relevant."