Tillæg 1

Regler, der træder i kraft den 1. september 2017

Kapitel XXIV

(ikrafttræden 1.9.2017 – resolution MEPC. 274(69)

Kapitel XXIV – Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe

Afsnit 1 – Generelt

Regel 1 – Definitioner

1 Stk. 10 erstattes af følgende:

" 10 »Passagerskib«: Et skib, der befordrer flere end 12 passagerer.

Ved anvendelsen af regel 11.3 er et »nyt passagerskib« et passagerskib:

1. hvor byggekontrakten er indgået, eller – såfremt en byggekontrakt ikke forefindes – hvor kølen er lagt, eller hvor konstruktionen er på et tilsvarende byggestadie den 1. januar 2019 eller senere; eller

2. hvor levering finder sted den 1. juni 2021 eller senere.

»Eksisterende passagerskib«: Et passagerskib, der ikke er et nyt passagerskib."

Afsnit 3 – Udstyr og kontrol af udtømning

Regel 11 – Udtømning af kloakspildevand

2 Stk. 3 erstattes af følgende:

"B) Udtømning af kloakspildevand fra passagerskibe i særlige områder:

3 Med forbehold for bestemmelserne i dette kapitels regel 3 er udtømning af kloakspildevand fra passagerskibe i særlige områder 1) forbudt

. 1 for nye passagerskibe på en dato, der er fastlagt af Organisationen i henhold til dette kapitels regel 13.2; dog under ingen omstændigheder før den 1. juni 2019, og

. 2 for eksisterende passagerskibe på en dato, der er fastlagt af Organisationen i henhold til dette kapitels regel 13.2; dog under ingen omstændigheder før den 1. juni 2021; undtagen når følgende betingelser er opfyldt: skibet har et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand i brug, der er certificeret af Administrationen som værende i overensstemmelse med de operationelle krav, der nævnes i dette kapitels regel 9.2.1, og spildevandet må ikke frembringe synlige, flydende, faste partikler i havet eller forårsage misfarvning af det omgivende hav."

Tillæg – Certifikat om forebyggelse af forurening med kloakspildevand

3 Sidste stk. under 1.1 erstattes med følgende:

"Anlægget til behandling af kloakspildevand er certificeret af Administrationen som værende i overensstemmelse med de standarder for spildevand, der er anført i "Guidelines on implementation of effluent standards and performance test for sewage treatment plants", som vedtaget ved IMO-resolution MEPC. 227(64), med ændringer, inklusive/eksklusive2) de standarderne i resolutionens afsnit 4.2."

-----------------

Kapitel XXVI

(ikrafttræden 1.9.2017 – resolution MEPC. 271(69)

Kapitel XXVI – Forebyggelse af luftforurening fra skibe

Afsnit III – Bestemmelser vedrørende kontrol med skibes emissioner

Regel 13 – Nitrogenoxid (NOx)

1 Der tilføjes et nyt stk. 5.3 efter eksisterende stk. 5.2, som følger:

" 5.3 For så vidt angår marine dieselmotorer, der er installeret om bord på skibe, som er omfattet af denne regels stk. 5.1, og som er anerkendt til såvel klasse II som klasse III, eller som udelukkende er anerkendt til klasse II, skal deres klasse og status over, om de er slået til eller fra, registreres i den af Administrationen foreskrevne logbog, når skibene sejler ind i og ud fra et emissionskontrolområde udpeget i henhold til denne regels stk. 6, eller når status over, om motorerne er slået til eller fra, ændrer sig i et sådant område, ligesom dato, tidspunkt og skibets position skal registreres."

2 I stk. 5.1.1 erstattes symbolet "NO x " med symbolet "NO 2 ".