Við heimild í § 2, stk. 2, § 7, stk. 2, § 15, stk. 2, § 18, stk. 3 og § 49 í løgtingslóg nr. 165 frá 21. december 2001 um trygd á sjónum við seinni broytingum, og við heimild frá avvarðandi landsstýrismanni, verður ásett:

§ 1. Teknisku ásetingarnar í §§ 1-8 í Bekendtgørelse nr. 643 af 13. juni 2014 om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe verða við hesum settar í gildi í Føroyum sum fylgiskjal til hesa fráboðan. 1

1Frágreiðing um broytingarnar: Higartil hava reglurnar viðvíkjandi eldsløkkiskipanum í Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum D, E og F, umframt í fráboðanini frá Sjóvinnustýrinum um varðveitingarverd skip verið ásettar sum ein tilvísing til avvarðandi kapittul í Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum B. Sum liður í donsku ætlanini at minka um serkrøvini í B´arinum, eru ásetingarnar um eldsløkkingarskipanir í Fráboðan B linkaðar niður til krøvini í altjóða FSS koduni. Tá nevndu linkingar ikki skulu galda fyri aðrar skipabólkar enn teir, ið eru fevndir av Fráboðan B, er avgjørt at taka kapittul II-2 N(2) úr Fráboðan B og seta reglurnar í eina sjálvstøðuga fráboðan.

§ 2. Ásetingarnar í fylgiskjalinum skulu lesast, skiljast og tulkast við atliti til hesar tillagingar til føroysk viðurskifti:

a)  Allastaðni, har ”Søfartsstyrelsen” ella annar danskur myndugleiki er nevndur, skal - tá ræður um føroysk myndugleikaøki - skiljast ”Sjóvinnustýrið” ella møguliga annar heimilaður myndugleiki
b)  Tilvísingarnar til “Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E, F” skulu skiljast sum tilvísingar til samsvarandi føroysku regluverkini “Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum B, D, E, F”. Tilvísingar til “teknisk forskrift om..” skulu skiljast sum tilvísingar til tekniskar forskriftir sum er galdandi í Føroyum annahvørt sum ein “Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum um..” ella sum ein galdandi teknisk forskrift frá Søfartsstyrelsen
c)  Generelt skulu allar ásetingarnar lesast og skiljast við atliti til føroysk skip, føroysk viðurskifti og føroyskt myndugleikaøki
d)  Tær til eina og hvørja tíð galdandi vegleiðingar og standardir, sum víst verður til í fylgiskjalinum, verða við neyðugum tillagingum eisini nýttar í sambandi við føroysk skip

§ 3. Brot á ásetingarnar í hesi Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum, íroknað fylgiskjalið, verða revsað við bót ella fongsul upp til 2 ár.

Stk. 2. Feløg v.m. (løgfrøðiligir persónar) kunnu áleggjast revsiábyrgd eftir reglunum í kapittul 5 í revsilógini.

§ 4. Henda Fráboðanin frá Sjóvinnustýrinum kemur í gildi tann 1. november 2014.

Sjóvinnustýrið, tann 9. oktober 2014

Hans Johannes á Brúgv, stjóri

                                                                                                                                                                                              / Petur E. Nielsen, ráðgevi

Fylgiskjal til Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum 7/2014

Installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe

Kapitel 1 Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1)  Passagerskibe i international fart uanset størrelse og lastskibe med en længde på 15 meter og derover eller med et dimensionstal på 100 og derover, uanset om de går i national eller international fart, samt fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 meter, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
2)  Passagerskibe i national fart, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart.
3)  Fiskeskibe med en længde L på 15 meter og derover, samt fiskeskibe med et dimensionstal på 100 eller derover, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
4)  Erhvervsfartøjer med en længde L, der er mindre end 15 meter, og med et dimensionstal på 20 og derover, men under 100, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
5)  Skibe der er omfattet af Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.).

Stk. 2. Denne bekendtgørelse er et tillæg til bestemmelserne i kapitel 5 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Koden).

Kapitel 2 Generelle krav

Standardafprøvninger

§ 2. Hver enkelt luftblanding skal afprøves i henhold til de standardafprøvninger, som er angivet i MSC/Circ. 848 med ændringerne i MSC. 1/Circ. 1267.

Stk. 2. Luftblandingen skal afprøves med tilfredsstillende resultat af et bemyndiget organ/anerkendt prøvningsinstitut i henhold til de standardafprøvninger, der henvises til i stk. 1. I instituttets godkendelsesdokumentation skal bl.a. angives luftblandingens sammensætning og tilladte minimum og maksimum iltkoncentrationer i det beskyttede rum, når slukningsmidlet er udløst (slukningskoncentrationen).

Installationskrav

§ 3. Anlægget må kun være indrettet til manuel udløsning.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade automatisk udløsning af nye såvel som eksisterende brandslukningsanlæg på vilkår, at

1)  det pågældende skib ikke er omfattet af bestemmelserne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS-konventionen),
2)  det angives ved en grøn indikatorlampe og skiltning på udløserskabet, når anlægget står til manuel udløsning,
3)  det angives ved en rød indikatorlampe og skiltning på udløserskabet, når anlægget står til automatisk udløsning, og
4)  der opsættes et let synligt rødt skilt med hvide bogstaver, af passende størrelse, under den røde indikatorlampe med følgende tekst: »Under sejlads må anlægget ikke stå til automatisk udløsning«.

Stk. 3. Hvis anlægget skal betjene mere end ét rum, skal indretningen til dets oplagring og udtømning arrangeres således, at det sikres, at de respektive slukningsmængder tilføres rummene.

Stk. 4. Der skal forefindes midler til automatisk stop af alle ventilatorer, der betjener det beskyttede rum, før midlet udtømmes.

Stk. 5. Der skal ved udløsningsstedet eller stederne forefindes en skriftlig instruktion, hvor det klart angives, at al ventilation og samtlige forbrændingsmotorer skal standses, og at alle brandspjæld og luger skal lukkes, inden anlægget udløses.

Stk. 6. Udtømningsarrangementet skal være konstrueret således, at den mængde slukningsmiddel, der er krævet i henhold til godkendelsescertifikatet, medfører, at 85 % udtømmes på maksimum 120 sekunder.

Stk. 7. Minimum slukningskoncentrationen skal kunne bibeholdes i rummet i mindst 15 minutter.

Stk. 8. Anlægget skal være konstrueret til at modstå temperaturer, vibrationer, stød, mekaniske påvirkninger, tilstopnings- og tæringsmuligheder samt den fugtighed, som kan forekomme i det rum, hvor anlægget er installeret.

Stk. 9. Udtømning af anlægget samt eventuel udløsning via beholdernes sprængplader må ikke frembyde fare for personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af udrustning, eller som benytter de normale adgangslejdere og udgange, der hører til rummet.

Stk. 10. Der skal forefindes midler til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

Stk. 11. For lastrum skal den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindste rumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet, med mindre andet er bestemt. Såfremt der gennem ventilationskanaler er forbindelse mellem to eller flere lastrum, skal disse regnes for ét rum.

Stk. 12. For maskinrum skal den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindste rumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet. To eller flere maskinrum af kategori A (jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 3, nr. 31), som ikke er helt adskilt, skal betragtes som ét rum.

Stk. 13.Antallet af dyser og dysernes placering skal være således, at der opnås en ensartet fordeling af luftblandingen i rummet.

Stk. 14. Alle døre til rum beskyttet af et anlæg med atmosfæriske luftarter skal have en tydelig påmærkning om, at rummet er beskyttet af et anlæg med atmosfæriske luftarter, og at rummene skal forlades, når alarmen lyder.

Afprøvning om bord

§ 4. Fordelingen og slukningseffekten af hvert installeret anlæg skal påvises i praksis om bord.

Stk. 2. Slukningsmidlet afprøves i forbindelse med en kontrolleret prøvebrand i form af spritbål i maskinrummet med forbrændingsmotorer og ventilationen standset samt med lukkede brandspjæld. Spritbålene anbringes jævnt fordelt i hele rummet.

Stk. 3. Når slukningsmidlet er udløst, måles iltkoncentrationen i maskinrummet, således at det kan eftervises, at der er en god fordeling af slukningsmidlet. Iltkoncentrationen må på intet tidspunkt komme under 10 % og ikke over 12 %. Endvidere skal følgende kontrolleres:

1)  Hvor lang tid det tager at indblæse slukningsmidlet.
2)  Hvor lang tid der går, fra anlægget udløses, til alle spritbål er slukket.
3)  Hvor længe den slukningsdygtige koncentration er til stede, hvilket skal måles i forhold til godkendelsen.
4)  Hvis der under ovennævnte afprøvninger opstår tvivl om slukningsmidlets effektivitet, vil Søfartsstyrelsen kunne forlange yderligere afprøvninger afholdt. Søfartsstyrelsen kan dog undlade at kræve denne prøve udført, såfremt tidligere prøver i rum af samme udformning og med tilnærmelsesvis samme antal og placering af dyser har været tilfredsstillende.
5)  Udløserarrangementet skal være konstrueret således, at udløserfunktionen kan eftervises ved en aktivering af ventilarrangementet. Denne eftervisning skal foretages for Søfartsstyrelsen med tilfredsstillende resultat inden anlæggets idriftsættelse.

Trykflaskernes placering, udløsningsarrangement og overvågningssystem

§ 5. Luftblandingen må oplagres i det beskyttede rum, jf. dog § 3, stk. 8. Flaskernes placering i det beskyttede rum og udløserarrangementet skal være arrangeret således, at mindst 5/6 af slukningsmidlet, der er foreskrevet i § 3, stk. 11 eller 12, kan udløses, selv om en af udløserforbindelserne er blevet beskadiget på grund af brand eller eksplosion. Flaskerne skal altid være opdelt i mindst to sektioner.

Stk. 2. Hvis luftblandingen ikke oplagres i det beskyttede rum, skal den opbevares i et dertil indrettet rum, der opfylder kravene i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel II-2, regel 10.4.3.

Stk. 3. Der skal forefindes et manuelt servo- eller et elektrisk drevet udløserarrangement, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum. Der skal til dette udløserarrangement være installeret to energikilder, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum og straks være til rådighed. For maskinrum kan en af disse energikilder dog være beliggende i det beskyttede rum.

Stk. 4. Elektriske strømkredse skal overvåges for fejl og spændingssvigt ved optiske og akustiske alarmgivere.

Stk. 5. Pneumatiske, hydrauliske eller elektriske udløserkredse, der forbinder beholderne, skal være dublerede. De pneumatiske eller hydrauliske trykkilder skal overvåges for tab af tryk ved optiske og akustiske alarmgivere.

Stk. 6. Alarmgivere for overvågning af anlægget skal være placeret centralt, således at de til stadighed er let tilgængelige for ansvarlige medlemmer af besætningen, når skibet er i søen eller i havn.

Stk. 7. Beholderne skal overvåges for faldende tryk som følge af lækage og udtømning. Der skal forefindes optiske og akustiske alarmgivere, som giver alarm ved 80 % af fyldningstrykket ved 20º C.

Stk. 8. I det beskyttede rum skal de elektriske strømkredse, der er nødvendige for anlæggets udløsning, være ført i brandsikre kabler i overensstemmelse med standarder fastsat af International Electrotechnical Commission (IEC). De nødvendige rørsystemer til hydraulisk eller pneumatisk betjening skal være af stål eller andet lignende varmebestandigt materiale, som kan godkendes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 9. Alle døre til det beskyttede rum skal være påmærket: »Rummet er tilsluttet et brandslukningsanlæg med ildslukkende luftarter og skal øjeblikkeligt forlades, når alarmen lyder«.

Stk. 10. Arrangementer i forbindelse med anlæg til rum, der kun kræver to beholdere af almindelig størrelse, skal være udført til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

Trykflasker

§ 6. Flaskerne skal opfylde de til enhver tid gældende danske eller andre EU- og EØS-landes bestemmelser for beholdere af omhandlede art. Flasker produceret af andre lande kan tillades anvendt, såfremt de opfylder en anerkendt standard i det pågældende land, og denne har samme sikkerhedsmæssige niveau som EU- eller EØS-landenes eller opfylder et anerkendt klassifikationsselskabs regler for sådanne flasker. Der må maksimalt anvendes tryk på 30 N/mm2.

Stk. 2. Enhver flaske eller enhver flaskeventil skal være forsynet med en sprængplade, der af fabrikanten garanteres at sikre flasken mod skadeligt overtryk, og arrangementet skal tillade fri passage af gassen fra flasken, såfremt sprængpladen brister.

Stk. 3. Flaskerne skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

Stk. 4. Flaskerne må kun fyldes af fabrikanten, eller af andre virksomheder, som er godkendt af fabrikanten. Fabrikanten, eller hvis flaskerne ikke fyldes af fabrikanten virksomheden, er ansvarlig for flaskernes fyldning og luftblandingens sammensætning. Fabrikanten, eller hvis flaskernes ikke fyldes fabrikanten virksomheden, skal udstede et certifikat for luftblandingens sammensætning. Certifikatet skal medfølge flasken. Flaskerne skal endvidere på et synligt sted være forsynet med en holdbar mærkat, som angiver følgende:

1)  Den blandede atmosfæriske luftblandings sammensætning.
2)  Fyldningsdato og år.
3)  Fyldningsvirksomhedens navn og adresse.

Stk. 5. Flaskerne skal være solidt fastspændt og placeret således, at flaskeventiler let kan kontrolleres. De skal endvidere være hævet over dørk og være beskyttet mod korrosion. Flaskernes mærkning, herunder mærkat, og tilslutningsmål for afgangsstudsen på henholdsvis flaskeventil og flaske-batterier skal være udført i henhold til gældende standarder.

Stk. 6. Flaskerne skal trykprøves hvert 10. år af et bemyndiget organ/anerkendt prøvningsinstitut eller et anerkendt klassifikationsselskab. Det pågældende skibs maskinchef kan også trykprøve, men kun i skibe, hvor der kræves bevis som maskinchef i henhold til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen), kapitel III, regel III-2.

Stk. 7. Såfremt der er gået mere end 5 år siden seneste trykprøvning, må en afladet flaske ikke genoplades, før fornyet trykprøve er afholdt med tilfredsstillende resultat.

Stk. 8. Hvis der i forbindelse med kontrol af flaskerne konstateres tryktab på 10 % eller derover, skal den pågældende flaske genopfyldes.

Lokale automatiske anlæg

§ 7. Lokale, automatisk virkende, fast anbragte brandslukningsanlæg, som er anbragt i indskottede områder i maskinrum med stor brandrisiko, kan tillades, når de er uafhængige af det foreskrevne fast anbragte brandslukningsanlæg.

Stk. 2. Det område, hvori en sådan yderligere lokal beskyttelse forefindes, skal fortrinsvis være på et arbejdsniveau og på samme niveau som adgangen til rummet. Efter Søfartsstyrelsens skøn kan der tillades mere end et arbejdsniveau, hvis der indrettes en adgangsvej på hvert niveau.

Stk. 3. Rummets størrelse og adgangsvejene dertil samt maskineriets placering skal være således indrettet, at man kan komme ud fra alle steder i rummet på højst 10 sekunder.

Stk. 4. Aktiveringen af et anlæg skal angives både optisk og akustisk uden for enhver adgang til maskinrummet og ved kommandobroen eller i det rum, hvor brandkontroludstyret er samlet.

Stk. 5. Et opslag om, at rummet indeholder et eller flere automatisk virkende brandslukningsanlæg med angivelse af, hvilket slukningsmiddel der anvendes, skal forefindes uden for enhver adgang dertil.

Stk. 6. Udtømningsdyser samt sprængplader skal være således anbragt, at udtømningen ikke frembyder fare for personalet, der gør brug af de normale adgangslejdere og udgangsveje, der hører til rummet. Der skal ligeledes drages omsorg for at beskytte personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af maskineri, mod uagtsom udtømning af slukningsmidler.

Stk. 7. Anlægget skal være konstrueret til at modstå temperaturer, vibrationer, stød, mekaniske påvirkninger, tilstopnings- og tæringsmuligheder samt den fugtighed, som kan forekomme i det rum, hvor anlægget er installeret.

Stk. 8. Der skal træffes foranstaltninger til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

Stk. 9. Den samlede mængde slukningsmiddel i de lokale, automatisk drevne installationer skal være af en sådan størrelse, at den højest tilladte koncentration af luftblandingen, baseret på det indskottede rums nettorumfang, ikke overskrides, jf. § 4, stk. 3. Dette krav finder anvendelse, når enten et lokalt, automatisk virkende anlæg eller et fast anlæg har været udløst, men ikke hvor begge anlæg har været udløst.

Stk. 10. Lokale, automatisk drevne brandslukningsinstallationer skal være indrettet således, at deres udløsning ikke bevirker tab af elektrisk energi eller nedsættelse af skibets manøvredygtighed.

Eftersyn og kontrol

§ 8. Leverandører af anlæg skal medlevere en anlægsbeskrivelse, herunder en checkliste for vedligeholdelse.

Stk. 2. Anlægget skal kontrolleres mindst en gang om året af skibets maskinchef eller et af Søfartsstyrelsen anerkendt klassifikationsselskab eller virksomhed.

Stk. 3. De løbende eftersyn m.v., som afholdes af maskinchefen eller ved skibsledelsens foranstaltning, skal indføres i skibets bilagsmappe eller i skibets sikkerhedsstyringssystem (SMS-systemet) med angivelse af eftersynets omfang, eventuelle reparationer samt tidspunkt.