§ 368. Prøver af elektriske anlæg.

a. Ved ethvert nyt elektrisk anlæg skal der foretages følgende prøver:

1. Der skal foretages belastningsprøver af strømkilder og motorer med tilhørende apparater. Generatorer, der skal arbejde i paralleldrift, skal sammen med tilhørende apparater (maksimal- og tilbagestrømsafbrydere m.v.) afprøves med henblik på belastningsfordelingen ved varierende belastning. Nødenergikilder skal afprøves såvel med hensyn til deres ydeevne som til de for en automatisk omlægning af belastningen til disse foreskrevne anordninger.

2. Alle anlæg - herunder meddelelsesmidler - der er foreskrevet af hensyn til skibets og passagerernes sikkerhed, skal afprøves med henblik på deres sikre funktion, såvel under normale driftsforhold, som i forbindelse med nødenergikilden, såfremt drift ved denne er foreskrevet, jfr. §§ 150, 175 og 247.

3. Isolationsmodstanden af alle elektriske maskiner, af hoved- og understrømtavler samt af det elektriske ledningsnet skal måles ved hjælp af en målegenerator med 500 volts jævnspænding.

4 For generatorer og motorer skal isolationsmodstanden målt ved de under drift herskende temperaturforhold være mindst

3 x driftsspænding

megohm

 

1000 + normeret effekt (kVA)

 

Ved målinger på elektronisk udstyr, forstærkere, transduktorer m.v. skal der isolationsmåles med batteri ohmmeter.

5. For strømtavler skal isolationsmodstanden være mindst 1 megohm såvel mellem hver pol og skibsskroget som mellem samhørende poler.

6. For ledningsnettet skal isolationsmodstanden prøves mellem hver isoleret pol og skibsskroget, og hvor det er praktisk muligt også mellem samhørende poler. Der kan tages hensyn til de klimatiske forhold på tidspunktet for prøven, men hvor disse er normale, skal modstanden være mindst 1 megohm. Installationen kan underinddeles og tilsluttet apparatur m.v. frakobles under prøven, dersom målingerne giver lavere værdier end ovenfor anført.

7. Alle jordledninger skal afprøves for forbindelse mellem de punkter, der skal være jordforbundne, og skibsskroget.

b. Ved senere prøver af elektriske anlæg skal isolationsmodstand af ledningsnettet måles. Den vil kunne anses for tilstrækkelig, når den andrager mindst halvdelen af den foran angivne størrelse.

c. Statens skibstilsyns isolationsmålinger kan bortfalde, for så vidt der foreligger attest fra et godkendt firma eller fra en godkendt person om, at de omhandlede målinger er foretaget med tilfredsstillende resultat.