§ 369. Undersøgelse og trykprøver af kedler.

a. Alle skibets kedler med tilhørende kedelbeslag, dampbeholdere, overhedere o.lign. skal efter stedfunden rensning efterses ind- og udvendig til de forskrevne tider. Såfremt en kedels bund eller bagendebund er utilgængelig for udvendigt eftersyn, skal der mindst hvert 8. år træffes sådanne foranstaltninger, at de nævnte områder kan efterses.

b. Ved det ind- og udvendige eftersyn skal alle kedlens indre og ydre overflader samt afstivningen undersøges for gruber, rust og anden tæring, alle samlinger efterses, og den del af kedlen, som er udsat for ildens eller røgens umiddelbare påvirkning, undersøges omhyggeligt for buler, blærer o.lign. Kedelbeklædningen behøver kun at fjernes, dersom man har formodning om, at samlinger el.lign. under den er lække.

c. Hvis der i kedlen findes væsentlig tæring eller anden svækkelse, skal godstykkelserne eftermåles.

d. I tilslutning til hovedsynet skal lejlighedsvis alle sikkerhedsventiler og trykmålere kontrolleres ved sammenligning med en kontroltrykmåler, medens kedlerne er under damp, ligesom der skal foretages prøve af hurtiglukkende stopventiler, hvor sådanne anvendes.

e. Nye kedler skal trykprøves forinden indsættelsen, og forinden de forsynes med beklædning. Kedler, der er undergået hovedreparation, skal trykprøves, forinden de atter tages i brug. Kan en kedel ikke underkastes betryggende ind- eller udvendigt eftersyn, skal den, hvis det skønnes fornødent, trykprøves, når syn finder sted, ligesom enhver kedel vil være at trykprøve, dersom den ved synet viser sig at være i en sådan tilstand, at den fortsatte brug skønnes at være forbundet med fare.

f. Prøvetrykket er for nye kedler med et kedeltryk på 7 kg/kvadratcentimeter og derunder 2 gange kedeltrykket. Overstiger kedeltrykket 7 kg/kvadratcentimeter, fastsættes prøvetrykket til 1 1/2 gang kedeltrykket + 3,5 kg/kvadratcentimeter. Ved efterfølgende trykprøver fastsættes prøvetrykket i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til kedlens alder, omfanget af en eventuel reparation m.v.

§ 370. Undersøgelser og trykprøver af damprør.

a. Alle nye ledninger til kraftdamp skal trykprøves, forinden de forsynes med beklædning. Hoveddamprør og hjælpedamprør, de sidste dog kun for så vidt de hr en indvendig diameter af over 75 mm, skal desuden underkastes periodiske trykprøver med følgende mellemrum:

Kobberrør med loddede langsømme hvert 4. år.

Trukne kobberrør samt stålrør hvert 8. år.

b. Prøvetrykket ved såvel første som efterfølgende trykprøver fastsættes til 2 gange kedeltrykket.

c. Ved de periodiske trykprøver fjernes beklædningen nærmest flangerne samt på de af skibstilsynet anviste steder. I de tilfælde, hvor ledningen ved trykprøven ikke fuldstændig afklædes, skal prøvetrykket blive stående i mindst 10 minutter.

d. Kobberledninger til kraftdamp, der under brugen udsættes for bøjepåvirkninger, skal udglødes forinden trykprøven.

e. Ethvert damprør skal i øvrigt trykprøves, såfremt skibstilsynet anser det for nødvendigt.

§ 371. Undersøgelse og trykprøver af trykbeholdere.

a. Alle nye trykbeholdere til opbevaring af atmosfærisk luft eller andre luftarter under tryk skal trykprøves, så vidt muligt inden anbringelsen om bord.

b. Trykbeholdere, der ikke er tilgængelige for en betryggende indvendig besigtelse, skal underkastes periodisk trykprøve hvert fjerde år, ligesom det til fremstilling, overføring samt opbevaring af trykluft hørende materiel i øvrigt vil være at trykprøve, såfremt det ved eftersynet viser sig at være i en sådan tilstand, at den fortsatte brug skønnes at være forbundet med fare.

c. Prøvetrykket skal være 1,3 gange arbejdstrykket ved såvel første som ved efterfølgende trykprøver. På beholderen skal arbejdstrykket, prøvetrykket, fabrikantens eller leverandørens navn, beholderens byggeår samt løbenummer eller andet mærke, hvorved beholderens identitet kan godtgøres, være angivet på solid og iøjnefaldende måde, enten ved indhugning i selve beholderen eller på en til denne fæstet metalplade.

d. Statens skibstilsyns trykprøve eller undersøgelse kan bortfalde, for så vidt der foreligger attest fra et godkendt firma eller fra en godkendt person om, at den omhandlede trykprøve eller undersøgelse er foretaget med tilfredsstillende resultat.

e. For undersøgelse og trykprøver af trykbeholdere m.m. ved køleanlæg henvises til bestemmelserne i § 367.

§ 372. Trykprøver af frit opstillede brændstoftanke med tilhørende ledninger m.v.

a. Frit opstillede nye brændstoftanke skal trykprøves til mindst det tryk, de unde brugen udsættes for, dog ikke under 0,25 kg/kvadratcentimeter for tanke indeholdende brændstof med flammepunkt af 30 grader C eller derover, og ikke under 0,4 kg/kvadratcentimeter for tanke til brændtof med lavere flammepunkt end det nævnte.

b. Rummer en tank indtil 100 kg brændstof med flammepunkt af 30 grader C eller derover eller indtil 50 kg brændstof med lavere flammepunkt, er trykprøve ufornøden, dersom tanken i øvrigt skønnes at være forsvarlig.

c. Forbrugstanke i oliefyringsanlæg skal ved bygningen trykprøves til det dobbelte af det tryk, de under brugen vil blive udsat for, dog ikke under 0,25 kg-kvadratcentimeter. De til oliefyringsanlægget hørende brændoliepumper samt trykolieledninger med forvarmere og filtre skal efter endt opstilling om bord trykprøves til det dobbelte af belastningen for sikkerhedsventilerne på brændoliepumpernes trykside, dog ikke under 28 kg/kvadratcentimeter.

d. Statens skibstilsyns trykprøve kan bortfalde, for så vidt der foreligger en attest fra et godkendt firma eller fra en godkendt person om, at trykprøven er foretaget med tilfredsstillende resultat. På tanken skal prøvetrykket, fabrikantens eller leverandørens navn, tankens byggeår samt løbenummer eller andet mærke, hvormed tankens identitet kan godtgøres, være angivet på solid og iøjnefaldende måde, enten ved indhugning i selve tanken eller på en til denne fæstet metalplade. Periodisk trykprøvning af tanke skal kun foretages, såfremt statens skibstilsyn anser det for nødvendigt.

§ 373. Vædsketryk skal anvendes.

De i nærværende afsnit omhandlede trykprøver - bortset fra de i § 367 omhandlede - skal udføres som vædske-trykprøver.

§ 374. Godkendelse af trykprøver foretaget i udlandet.

Ved syn af nye kedler, damprør, trykbeholdere samt brændtoftanke kan trykprøve undlades, for så vidt det på betryggende måde godtgøres, at tilfredsstillende prøve har fundet sted i udlandet.