§ 76. Undersøgelser og tryk prøver af køleanlæg.

Med hensyn til undersøgelser og trykprøver af køleanlæg gælder følgende:

a . Ethvert nyt køleanlæg skal, forinden det tages i brug, underkastes såvel en væsketrykprøve som en lufttrykprøve i overensstemmelse med nedenstående regler.

l. Ammoniak. og Freon 22.anlæg (NH 3 og CHF 2 C1).

a) Alle kompressorers cylindre/cylinderforinger, topstykker og stopventiler m. v. skal prøves med et væsketryk på 42 ato. og derefter med luft ved 21 ato. nedsænket i vand. Krumtaphuse, som udsættes for kølemidlets gastryk, skal prøves med et væsketryk på 21 ato. og derefter med luft ved 10,5 ato. nedsænket i vand.

b) Fordamperrør skal prøves med et væsketryk på 105 ato. og derefter med luft ved 35 ato. nedsænket i vand.

c) Kondensatorer, svejste beholdere og andre dele af anlægget, der er udsat for kølemidlets gastryk, skal prøves

med et væsketryk på 35 ato. og derefter med luft ved 17,5 ato. nedsænket i vand.

2. Anlæg for andre fluorerede kulbrinter end Freon 22.

Alle dele, der er udsat for kølemidlets gastryk, skal prøves med et væsketryk på 2 gange damptrykket af kølemidlet ved + 50 C og derefter med luft ved et gastryk svarende til kølemidlets tryk ved + 50 C nedsænket i vand.

b. Såfremt det er vanskeligt at prøve større maskindele ved nedsænkning i vand, kan sådanne dele pumpes op med luft og dampe, hidrørende fra anlæggets kølemiddel, og prøves ved hjælp af lakmus eller svovlpinde, henholdsvis prøvelampe, alt efter om prøvningen er udført med ammoniak eller fluorerede kulbrinter. Prøverne kan efter omstændighederne foretages med sæbevand.

c. Prøvetryk for andre kølemidler end de ovenfor angivne fastsættes i hvert enkelt tilfælde af direktoratet.

d. Forinden et køleanlæg som nyt eller efter ombygning eller større reparation tages i brug, skal det have bestået en tæthedsprøve med luft og/eller kølemiddeldamp under et tryk, der, så vidt muligt svarer til det pågældende kølemiddels damptryk ved + 50G C

e. Statens skibstilsyns undersøgelser og prøver kan bortfalde, for så vidt der foreligger attest fra et af direktoratet godkendt firma og eller et anerkendt klassifikationsselskab om, at de omhandlede undersøgelser og prøver er foretaget med tilfredsstillende resultat.