Við heimild í § 2, stk. 2, § 6, stk. 3, § 18. stk. 3 og § 49, stk. 2 og 3 í løgtingslóg nr. 165 frá 21. december 2001 um trygd á sjónum við seinni broyting, og við heimild frá avvarðandi landsstýrismanni verður ásett:

§ 1. Teknisku ásetingarnar í "Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 4 af 15. november 2005 om personførende elevatorer i skibe" (Bekendtgørelse nr. 9830 af 15.11.2005) verða við hesum settar í gildi í Føroyum og endurgivnar í fylgiskjali til hesa Fráboðan frá Skipaeftirlitinum.

§ 2. Ásetingarnar í fylgiskjalinum skulu lesast, skiljast og tulkast við atliti til hesar tillagingar til føroysk viðurskifti:

a)  Allastaðni, har "Søfartsstyrelsen" er nevndur sum myndugleiki, skal skiljast "Skipaeftirlitið"
b)  Generelt skulu allar ásetingarnar lesast og skiljast við atliti til føroysk skip, føroysk viðurskifti og føroyskt myndugleikaøki
c)  Tær til eina og hvørja tíð galdandi vegleiðingarnar frá Søfartsstyrelsen sum knýta seg til hesar reglur, verða við neyðugum tillagingum eisini nýttar av Skipaeftirlitinum

§ 3. Brot á ásetingarnar í hesi Fráboðan frá Skipaeftirlitinum verða revsað við bót, hefti ella fongsul í upp til tvey ár.

Stk. 2. Feløg v.m. (løgfrøðiligir persónar) kunnu áleggjast revsiábyrgd eftir reglunum í kap. 5 í revsilógini.

§ 4. Henda Fráboðanin frá Skipaeftirlitinum kemur í gildi tann 1. november 2009.

Stk. 2. Samstundis verður sett úr gildi "Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 7 af 3. juli 1997 om personførende elevatorer i skibe".

Skipaeftirlitið, tann 23. september 2009

Vilhjálmur Gregoriussen

stjóri

/ Petur E. Nielsen, ráðgevi

Fylgiskjal til Fráboðan 4/2009

Teknisk forskrift om personførende elevatorer i skibe

Anvendelsesområde

§ 1. Denne forskrift finder anvendelse for personførende elevatorer i alle skibe med en bruttotonnage på 20 og derover, med undtagelse af § 3, som udelukkende gælder for skibe, hvis køl er lagt eller befinder sig på et tilsvarende byggestadie på eller efter den 1. november 1997.

Definition

§ 2. I denne forskrift forstås ved "Personførende elevator": Fast installeret løfteapparat til transport af personer og/eller gods mellem faste niveauer ved hjælp af en stol (kabine), hvis dimensioner og indretning klart giver adgang for personer.

Konstruktion, installation og 1. syn

§ 3. Konstruktion og installation af personførende elevatorer skal udføres i overensstemmelse med ISO-8383 og DS/EN 81-1, samt en anerkendt organisations regler for elevatorer.

Stk. 2 . Ved konstruktion og installation af elevatorer i passagerskibe, skal der endvidere tages hensyn til bevægelseshæmmede personers behov, som angivet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B kapitel B II-3, regel 30, og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel D, II-3, regel 28.

Stk. 3. Dokumentation for, at ovennævnte bestemmelser er opfyldt, skal sendes til Søfartsstyrelsen, og nyinstallationer skal synes af Søfartsstyrelsen inden idriftsættelse, hvorefter en godkendelsesattest udstedes.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan autorisere virksomheder eller enkeltpersoner til helt eller delvist at udføre syn i tilknytning til idriftsættelse og udstedelse af godkendelsesattest.

Stk. 5. Godkendelsesattesten skal opslås i elevatorstolen.

Årlige fornyelsessyn og eftersyn m.v.

§ 4. Et årlig fornyelsessyn af personførende elevator med tilbehør skal udføres i henhold til kravene i ISO-8383 og DS/EN 81-1 for regelmæssige syn og prøver. Der udarbejdes en synsrapport, som skal opbevares om bord.

Stk. 2. Efter tilfredsstillende fornyelsessyn skal der udstedes en godkendelsesattest. Godkendelsesattesten udstedes af den pågældende, som har synet elevatoren.

Stk. 3. Godkendelsesattesten skal opslås i elevatorstolen.

§ 5. En gang om måneden skal der endvidere foretages et eftersyn af personførende elevatorer med tilbehør i henhold til leverandørens anvisning.

§ 6. Søfartsstyrelsen kan tillade, at de krævede fornyelses- og eftersyn foretages af skibets maskinchef, maskinmestre eller skibselektrikere på vilkår, at vedkommende, der udfører synet eller eftersynet, har gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt kursus i vedligeholdelse og syn af elevatorer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan autorisere virksomheder eller enkeltpersoner til at foretage de krævede fornyelses- og eftersyn.

Ækvivalens og afprøvning

§ 7. Denne forskrifts bestemmelser skal ikke forhindre, at man om bord benytter andet udstyr, materiale, udrustninger, apparater m.v. eller gennemfører andre foranstaltninger, som repræsenterer mindst den samme grad af sikkerhed som efter denne forskrift.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen og Tyrkiet, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.