Denne vejledning giver retningslinier for, hvordan visse bestemmelser om opstilling af lanternerne om bord i skibe kan opfyldes.

1) Ethvert skib skal være udrustet med lanterner, signalfigurer og lydsignalapparater i et sådant omfang, at det er i stand til at opfylde kravene i de internationale søvejsregler 1972 med senere ændringer. Konstruktion og installationen om bord skal være i overensstemmelse med de internationale søvejsregler samt med de af Søfartsstyrelsen givne forskrifter.

Definitioner

2. Ved anvendelsen af denne vejledning gælder følgende definitioner:

1) "Længde" er et skibs største længde (ekskl. eventuelt bovspryd).

2) "søvejsreglerne" er de internationale søvejsregler, 1972/1981, med senere ændringer.

Lanterner

Godkendelse

3.1 Enhver lanterne skal være af godkendt type. For at blive godkendt til brug om bord i skibe skal en lanterne opfylde de i de internationale søvejsregler indeholdte bestemmelser med hensyn til lysvinkler, lysstyrker, lysfordeling og -farve og skal være konstrueret i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens regler herom.

3.2 Lanternerne skal være forsynet med godkendelsesmærke. Opmærksomheden henledes på, at der er to størrelser typegodkendte lanterner til skibe under 12 meter i længde,

1) en større for sejlads i internationalt farvand, og

2) en mindre, begrænset til sejlads i nationalt indre farvand, dvs. på søer, fjorde, kanaler eller områder, der ikke trafikeres af den større skibsfart.

3.3 Lys, der anvendes som tillægssignaler for fiskeskibe kræves typegodkendt, uanset skibets længde. Sådanne lys skal have en mindre synsvidde end de fiskerilys, som de føres sammen med, jf. de tilhørende certifikater.

Anerkendelse af ældre danske certifikater

3.4 Tidligere udstedte danske certifikater med 12 års gyldighedsperiode bevarer deres gyldighed uden tidsbegrænsning, så længe lanternen er i forskriftsmæssig stand og forsynet med korrekt lanternelampe.

Lanternearrangement

Tegningsgodkendelse

4. For at undgå de ulemper og merudgifter, der kan være forbundet med væsentlige ændringer af et lanternearrangement, der ikke er i overensstemmelse med søvejsreglerne, tilrådes det rederier og værfter på et så tidligt tidspunkt som muligt at indsende tegninger og oplysninger til forhåndsgodkendelse, herunder lanternearrangement visende,

1) anbringelse af samtlige skibslys, som skibet fører i henhold til søvejsreglerne,

2) at sidelysenes anbringelse opfylder kravene til depressions- og elevationsvinkel samt afskærmning,

3) at toplysene er anbragt som foreskrevet i søvejsreglernes tillæg I, stk. 2(b), og

4) samtlige relevante afstande og vinkelafskærmninger.

Opstilling af lanterner ombord

Sidelys

5.1 Sidelysenes anbringelse er for så vidt angår afskærmning og de horisontale og lodrette sektorer foreskrevet i søvejsreglernes tillæg I, stk. 5, 9 og 10.

Afskærmning i forkant af horisontal sektor

5.2 Den horisontale begrænsning af lyset fremefter fra sidelys er fastlagt i søvejsreglernes tillæg I, stk. 9(a) (i), hvorefter lysstyrken i praksis skal aftage til nul mellem 1° og 3° uden for den foreskrevne sektor. Der er i tillæggets stk. 5 ikke stillet krav om en minimumslængde af skærme for sidelys. For at kravet i stk. 9(a)(i) kan opfyldes, skal lanterner konstrueret til skibe på 20 meter eller derover i længde altid være forsynet med skærm og afblændingsliste. Lanterner konstrueret til skibe på under 20 meter i længde skal være forsynet med skærm og afblændingsliste, såfremt den anvendte lanternelampe er to-trådet. I det efterfølgende vises to eksempler på korrekt anbringelse af afblændingslister.

Lanterne konstrueret til skibe på 20 meter eller derover i længde

Lanterne konstrueret til skibe på under 20 meter i længde

Lodrette sektorer

5.3 Kravet til skibslysenes lodrette lysfordeling er fastlagt i søvejsreglernes tillæg I, stk. 10.

Recesser

5.4 Der skal i recessen være en fri elevationsvinkel fra linsens overkant respektive depressionsvinkel fra linsens underkant på mindst 7,5° for maskindrevne skibe og på mindst 25° for sejlskibe.

Bak, dækslast m.m.

5.5 Hindringer uden for recessen som f.eks. høj bak, dækslast m.m. må ikke formindske depressionsvinklen til under 5°.

Placering på skibssiden

5.6 Sidelysene skal føres på eller nær ved skibssiden. I skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover anses kravet for opfyldt, når sidelyset er anbragt mindre end 5% af skibets bredde fra skibssiden. I skibe med en bruttotonnage under 300 kan sidelysene anbringes indtil 1 meter inden for skibssiden.

5.7 Agterlanternen bør være placeret i en vandret afstand fra hækken på højst 10% af længden. Den behøver ikke at være placeret i centerlinien.

Nomogram

5.8 Efterfølgende nomogram kan benyttes til bestemmelse af recessens længde og højde respektive den nødvendige afstand og højdeforskel til bak m.m.

Toplys

Skærmplade

6.1 Såfremt der anvendes skærmplade under toplyset, skal denne tillade en fri depressionsvinkel på mindst 7,5°.

Skorsten, mastekonstruktion m.m.

6.2 Hindringer uden for lanternen som f.eks. skorsten, mastekonstruktion m.v. må ikke formindske depressionsvinklen til under 5°.

Blænding

6.3 Såfremt det forreste toplys er anbragt på en separat mast direkte over styrehuset, som det ofte er tilfældet i større passagerskibe, bør højdeforskellen mellem lanternen og navigatørens øjenhøjde ikke være under 7 meter for at undgå blænding forårsaget af reflekteret lys. Er en skærmplade på mindst 600 mm i diameter dækkende hele lanternens lysvinkel monteret, kan højden reduceres til 4 meter på vilkår, at depressionsvinklen er mindst 7,5°. For skibe under 50 meter i længde kan højden reduceres 50% på vilkår, at lanternen er forsynet med 35 cd lampe.

Rundtlysende lanterner

6°-reglen

7. Kravet om højst 6° afskærmning kan f.eks. opfyldes på en af følgende måder:

1) placering af lanternens center i en afstand af 9 gange mastens diameter fra masten,

2) placering af to lys klos på masten, dog således at afstanden mellem lysene er højst 0,5 meter i skibe under 50 meter i længde og højst 1 meter i skibe på 50 meter eller derover i længde,

3) placering af to afskærmede lys, der er certificeret til sammen at udgøre en rundtlysende lanterne.

Obligatoriske lys

Ankerlys

8.1 Såfremt et skibs opbygning agter forårsager en urimelig stor afskærmning af ankerlyset, kan kravet om synlighed opfyldes ved anbringelse af to lys, et i hver side af skibet på eller nær ved agterenden.

NUC-lys (ikke under kommando)

8.2 Lysene skal placeres som anført under pkt. 7 (6°-reglen).

Fiskerilys

8.3 I skibe under 300 tons anses kravet til maksimal afskærmning for opfyldt, når lysene placeres i en afstand af mindst 4 gange mastens diameter fra masten. I skibe på 300 tons eller derover skal lysene placeres som anført under pkt. 7 (6°-reglen).

Tillægsfiskerilys

8.4 Lysene skal anbringes, hvor de bedst kan ses, dog skal de føres lavere end fiskerilysene.

Lys, der vises af skibe, der udfører uddybning, undervandsarbejde og lodstjeneste

8.5 Lysene skal placeres som anført under pkt. 7. (6°-reglen).

Ikke-obligatoriske lys, men lys der i visse tilfælde skal vises

Lys, der vises ved visse slæbeoperationer, modtagning/afgivelse af forsyninger m.m.

9.1 Skibe, der er begrænset i deres evne til at manøvre, jfr. søvejsreglernes regel 3 g, skal vise de i regel 27b(i) foreskrevne lys. Disse lys skal placeres som anført under pkt. 7 (6°-reglen).

Lys, der vises som passagelys

9.2 Lysene, der skal føres i forbindelse med uddybnings- og undervandsarbejde, når der er en hindring, skal kunne ses ubrudt på den side af skibet, hvor de vises og mindst 20° over stævnene, idet uundgåelig afskærmning på grund af skorsten og lignende i den resterende sektor accepteres.

Ikke-obligatoriske lys, der kan vises

Manøvrelys

10.1 Lyset skal placeres som anført under pkt. 7 (6°-reglen).

Lys, der vises at et skib hæmmet på grund af dybgang, samt lys for sejlskib

10.2 Lysene, der kan føres i henhold til regel 28 og regel 25c, skal i princippet placeres som anført under pkt. 7 (6°-reglen). Uundgåelige afvigelser skal forhåndsgodkendes af Søfartsstyrelsen.

Lanternelamper

Godkendelse og mærkning

11.1 Lanternelamper skal være af godkendt type og skal være mærket,

Spænding V

Lysstyrke cd

Fabrikant mærke

Anvendelse LANTERN

Godkendelsesmærke

El-tilslutning og overvågning af skibslys

Skibslys (hovedlanterner), der skal tilsluttes særlig undertavle tilsluttet hovedstrømtavlen.

12.1 Følgende skibslys, der anses for nødvendige for nedennævnte skibes normale drift, skal tilsluttes særlig undertavle tilsluttet hovedstrømtavlen og skal forsynes med signalanordning.

Maskindrevne skibe generelt: top-, side-, agter- og ankerlys. Endvidere for,

slæbebåde: slæbelys og ekstra toplys

fiskefartøjer: rød, evt. grøn samt hvid rundtlysende

uddybningsfartøjer: rød-hvid-rød rundtlysende

lodsfartøjer: hvid-rød rundtlysende

Skibslys (reservelanterner), der skal tilsluttes særlig undertavle tilsluttet nødstrømtavlen.

12.2 Følgende skibslys skal, såfremt de er elektriske, tilsluttes særlig undertavle tilsluttet nødstrømtavlen og skal forsynes med signalanordning:

top-, side-, agter- og ankerlys

Øvrige skibslys

12.3 De øvrige skibslys kræves ikke tilsluttet særlig undertavle, ligesom de ikke kræves forsynet med signalanordning.

Signalanordning, der automatisk giver hørligt eller synligt signal.

12.4 Signalanordning kræves ikke i skibe med en bruttotonnage under 5 tons eller i skibe med en bruttotonnage under 20 tons uden styrehus. I skibe med styrehus på mellem 5 tons og 20 tons skal der forefindes en signalanordning, der automatisk givet hørligt eller synligt signal, såfremt en eller flere af lanternerne slukkes.

I skibe på 20 tons og derover skal de i punkterne 12.1 og 12.2 nævnte lys forsynes med hver sin signalanordning.

NUC-lys (ikke under kommando)

12.5 Skibslys, der skal vises af et skib, der ikke er under kommando (NUC-lanterner), kræves ikke suppleret med reservelanterner. Uanset at kun elektriske reservelanterner skal kunne tilsluttes nødenergikilden, finder Søfartsstyrelsen det hensigtsmæssigt under hensyn til NUC-lanterners anvendelsesområde, at disse kan tilsluttes nødenergikilden på en sådan måde, at spændingen over lanternerne i skibe på 50 meter eller derover i længde er enten 110 V eller 220 V, da NUC-lanterner ikke kan godkendes til mindre spændinger til brug i sådanne skibe.

Signalfigurer

Skibe på 20 meter eller derover i længde

13.1 Signalfigurer til skibe på 20 meter eller derover i længde skal være sorte, have dimensioner og være placeret som foreskrevet i søvejsreglernes tillæg I, stk. 6a og 6b.

Skibe under 20 meter i længde

13.2 Signalfigurer til skibe under 20 meter i længde skal være sorte og have dimensioner og indbyrdes afstand på mindst halvdelen af de i søvejsreglernes tillæg I, stk. 6a og 6b foreskrevne.

Lydsignalapparater

14.1 Et skib på 12 meter eller derover i længde skal være forsynet med en fløjte og en klokke, og et skib på 100 meter elle derover skal desuden være forsynet med en gongong. Fløjten skal opfylde kravene i søvejsreglernes tillæg III, stk. 1.

14.2 Fløjter til brug i skibe på 20 meter eller derover i længde skal være af godkendt type.

14.3 Klokken skal opfylde kravene i søvejsreglernes tillæg III, stk. 2.

14.4 Gongongen skal opfylde kravene i søvejsreglernes tillæg III, stk. 2. Den skal have en diameter på mindst 50 cm og være fremstillet af ca. 1,5 mm blødt stål eller messing. Kanten skal være ombøjet.

Ophævelse

15. Vejledning af 30. december 1983 vedrørende skibslys, signalfigurer og lydsignalapparater ophæves.