Við heimild í § 2, stk. 2, §§ 7-11, §§ 14 og 15, stk. 2, § 18, stk. 2 og 3 og § 49, stk. 2 í løgtingslóg nr. 165 frá 21. december 2001 um trygd á sjónum við seinni broytingum, og við heimild frá avvarðandi landsstýrismanni, verður ásett:

§ 1. Teknisku ásetingarnar í fylgiskjalinum til Bekendtgørelse nr. 1281 af 11. november 2013 om teknisk forskrift om udstyr i skibe verða við hesum settar í gildi í Føroyum og endurgivnar í fylgiskjali til hesa Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum.

Stk. 2. Ásetingarnar í fylgiskjalinum implementera fylgjandi EU-lóggávu: Rådest Direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr i skibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 98/85/EF af 11. november 1998, Kommissionens direktiv 2001/53/EF af 10. juli 2001, Kommissionens direktiv 2002/75/EF af 2. september 2002, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002, Kommissionens direktiv 2008/67/EF af 30. juni 2008, Kommisionens direktiv 2009/26/EF af 6. april 2009, Kommissionens direktiv 2010/68/EU af 22. oktober 2010, Kommissionens direktiv 2011/75/EU af 2. september 2011 og Kommissionens direktiv 2012/32/EU af 25. oktober 2012.

§ 2. Ásetingarnar í fylgiskjalinum skulu lesast, skiljast og tulkast við atliti til hesar tillagingar til føroysk viðurskifti:

a)  Allastaðni, har "Søfartsstyrelsen" ella annar danskur myndugleiki er nevndur, skal - tá ræður um føroysk myndugleikaøki - skiljast "Sjóvinnustýrið" ella møguliga annar avvarðandi føroyskur myndugleiki, ella útlendskur myndugleiki sum virkar vegna Sjóvinnustýrið
b)  Generelt skulu allar ásetingarnar lesast og skiljast við atliti til føroysk skip, føroysk viðurskifti og føroyskt myndugleikaøki
c)  Tá Føroyar ikki er limur í EU, eru ásetingar viðvíkjandi formligum rættindum og skyldum hjá einum EU-limalandi mótvegis einum øðrum EU-limalandi, ella mótvegis einum EU-myndugleika ikki galdandi fyri Føroyar. Teknisku krøvini, ásett í fylgiskjalinum til hesa fráboðan, eru tó galdandi fyri føroysk skip
d)  Sjóvinnustýrið kann - antin generelt, ella í tí einstaka førinum - víkja frá teimum í fylgiskjalinum til hesa fráboðan nevndu tíðarfreistum fyri uppfyllan av krøvunum, um tað ikki stríðir ímóti skyldum Føroya sambært altjóða konventiónum og EU-reglum sum seta krøv til 3. landsskip, og annars bara, um tað verður mett neyðugt, rímiligt og ráðiligt við atliti til trygdina á sjónum
e)  Tær til eina og hvørja tíð galdandi vegleiðingarnar frá Søfartsstyrelsen sum knýta seg til hesar reglur, verða við neyðugum tillagingum eisini nýttar av Sjóvinnustýrinum

§ 3. Brot á ásetingarnar í hesi Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum verða revsað við bót ella fongsul upp til 2 ár.

Stk. 2. Feløg v.m. (løgfrøðiligir persónar) kunnu áleggjast revsiábyrgd eftir reglunum í kapittul 5 í revsilógini.

§ 4. Henda Fráboðanin frá Sjóvinnustýrinum kemur í gildi tann 1. apríl 2014.

Stk. 2. Samstundis verður sett úr gildi Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum nr. 1 frá 30. august 2012 um útgerð umborð á skipum.

Stk. 3. Útgerð, sum í bilag A.1 er flutt frá bilag A.2 og sum er framleidd áðrenn 1. apríl 2014 samsvarandi tágaldandi mannagongdum fyri typegóðkenning, kunnu marknaðarførast og installerast umborð á føroysk skip í upp til 2 ár frá nevnda dato.

Sjóvinnustýrið, tann 3. mars 2014

Hans Johannes á Brúgv, stjóri

/ Petur E. Nielsen, ráðgevi

Fylgiskjal til Fráboðan frá Sjóvinnustýrinum 1/2014

Bilag A

Udstyr i skibe skal opfylde bestemmelserne i følgende direktiv:

RÅDETS DIREKTIV 96/98/EF

af 20. december 1996 om udstyr på skibe

(Som ændret ved Kommissionens direktiv 98/85/EF af 11. november 1998,

Kommissionens direktiv 2001/53/EF af 10. juli 2001, Kommissionens direktiv 2002/75/EF

af 2. september 2002, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002, Kommissionens direktiv 2008/67/EF af 30. juni 2008, Kommissionens direktiv 2009/26/EF af 6. april 2009, Kommissionens direktiv 2010/68/EU af 22. oktober 2010, Kommissionens direktiv 2011/75/EU af 2. september 2011 og Kommissionens direktiv 2012/31/EU af 25. oktober 2012)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisionen2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C4), og ud fra følgende betragtninger:

1)  Inden for rammerne af den fælles transportpolitik må der fastsættes yderligere foranstaltninger for at garantere sikkerheden inden for maritim transport;
2)  Fællesskabet er stærkt foruroliget over ulykkerne til søs, særlig de ulykker, der medfører tab af menneskeliv og forurening af medlemsstaternes have og kyster;
3)  risikoen for skibsuheld kan reduceres effektivt gennem fælles standarder, der sikrer et højt sikkerhedsniveau for det udstyr, der findes om bord på skibe; prøvningsstandarder og prøvningsmetoder kan i høj grad få betydning for udstyrets fremtidige funktion;
4)  internationale konventioner kræver, at flagstater sikrer, at udstyr om bord på skibe opfylder visse sikkerhedskrav, og udsteder relevante certifikater; de internationale standardiseringsorganer og Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har med henblik herpå udarbejdet prøvningsstandarder for visse typer udstyr til skibe; de nationale prøvningsstandarder til gennemførelse af de internationale standarder overlader et vist skøn til de certifikatudstedende myndigheder, der selv har forskellige kvalifikationer og forskellig erfaring; dette medfører, at der er varierende sikkerhed for produkter, som de kompetente nationale myndigheder har certificeret som værende i overensstemmelse med de relevante internationale sikkerhedsstandarder, og at medlemsstaterne er meget tilbageholdende med uden yderligere kontrol at acceptere udstyr, der er godkendt i andre medlemsstater, om bord på skibe, der fører deres flag;
5)  der må fastsættes fælles bestemmelser for at fjerne forskelle ved gennemførelsen af internationale standarder; disse fælles bestemmelser vil medføre eliminering af unødvendige omkostninger og administrative procedurer i forbindelse med godkendelse af udstyr, forbedring af EF-skibsfartens driftsforhold og konkurrenceevne og fjernelse af tekniske handelshindringer ved hjælp af anbringelse af overensstemmelsesmærket;
6)  Rådet tilskyndede i sin resolution af 8. juni 1993 om en fælles politik for sikkerhed til søs5) Kommissionen til at forelægge forslag med henblik på harmonisering af gennemførelsen af IMO-standarder og godkendelsesprocedurerne for udstyr på skibe;
7)  en indsats på fællesskabsniveau er den eneste mulige måde at opnå en sådan harmonisering på, da medlemsstater, der handler uafhængigt eller gennem internationale organisationer, ikke kan etablere det samme sikkerhedsniveau for udstyr;
8)  et rådsdirektiv er det korrekte juridiske instrument, da det giver medlemsstaterne en ramme for ensartet og obligatorisk anvendelse af de internationale prøvningsstandarder;
9)  der bør først og fremmest vedtages bestemmelser om udstyr, som i henhold til de vigtigste internationale konventioner obligatorisk skal være om bord og godkendes af de nationale myndigheder i henhold til sikkerhedsstandarder, der er fastsat i internationale konventioner eller resolutioner;
10)  en række forskellige direktiver sikrer fri bevægelighed for visse produkter, som bl.a. kan anvendes som udstyr om bord på skibe, men omfatter ikke regler for medlemsstaternes certificering af udstyr i henhold til de relevante internationale konventioner; derfor bør udstyr, der skal anbringes om bord på skibe, udelukkende omfattes af nye fælles bestemmelser.
11)  der skal fastlægges nye prøvningsstandarder, helst på internationalt niveau, for udstyr, som der ikke allerede er fastsat sådanne standarder for, eller for hvilket standarderne ikke er tilstrækkelig detaljerede;
12)  medlemsstaterne skal sikre, at de bemyndigede organer, der vurderer, om udstyret er i overensstemmelse med prøvningsstandarderne, er uafhængige, effektive og har faglig kompetence til at udføre deres opgaver;
13)  overholdelse af internationale prøvningsstandarder bevises bedst ved den procedure for overensstemmelsesvurdering, som er fastsat i Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af "CE-overensstemmelsesmærkningen", med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering6) ;
14)  intet i dette direktiv begrænser den ret, de internationale konventioner giver en flagstats myndigheder til at foretage driftsmæssige funktionsprøvninger om bord på skibe, som de har udstedt et sikkerhedscertifikat for, forudsat at sådanne prøvninger ikke gentager overensstemmelsesvurderingsprocedurerne;
15)  udstyr, der er omfattet af dette direktiv, bør generelt være forsynet med et mærke, som viser, at det er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv;
16)  medlemsstaterne kan i visse tilfælde træffe midlertidige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde brug af udstyr med overensstemmelsesmærke;
17)  brug af udstyr uden overensstemmelsesmærke kan tillades under helt specielle omstændigheder;
18)  der skal ved ændring af dette direktiv anvendes en forenklet procedure med et forskriftsudvalg -

(Kommissionsdirektivernes ændringer til Rådets direktiv er af brugerhensyn sammenskrevet med følgende Rådsdirektiv)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at øge sikkerheden til søs og forebygge forurening af havene ved hjælp af ensartet anvendelse af de relevante internationale instrumenter vedrørende udstyr, der er opført i bilag A, og som anbringes om bord på skibe, og for hvilket der udstedes sikkerhedscertifikater af medlemsstaterne eller på deres vegne i henhold til internationale konventioner, og at sikre fri bevægelighed for sådant udstyr i hele Fællesskabet.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)  "procedurer for overensstemmelsesvurdering": procedurerne i henhold til dette direktivs artikel 10 og bilag B
b)  "udstyr": det i bilag A.1 og A.2 opførte udstyr, som skal anbringes om bord på et skib med henblik på brug for at overholde internationale instrumenter, eller som frivilligt anbringes om bord med henblik på brug, og som skal godkendes af flagstatens myndigheder i henhold til internationale instrumenter
c)  "radiokommunikationsudstyr": det udstyr, der kræves i kapitel IV i SOLAS 1974-konventionen i den gældende affattelse, samt det tovejs-VHF-telefonapparat til redningsbåde, der kræves i bestemmelse III/6.2.1 i samme konvention
d)  "internationale konventioner":
 
∙  den internationale konvention af 1966 om lastelinjer (LL66),
∙  konventionen af 1972 om internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet (COLREG),
∙  den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL) og
∙  den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS)

samt protokoller og ændringer til disse konventioner, i den gældende affattelse.

e)  "internationale instrumenter": de relevante internationale konventioner og de relevante resolutioner og cirkulærer fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) samt de relevante internationale prøvningsstandarder
f)  "mærke": det symbol, der er omhandlet i artikel 11 og vist i bilag D
g)  "bemyndiget organ": et organ, der er udpeget af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 9
h)  "anbragt om bord": monteret eller anbragt om bord på et skib
i)  "sikkerhedscertifikater": certifikater, som medlemsstaterne udsteder eller lader udstede i henhold til internationale konventioner
j)  "skib": et skib, der falder ind under internationale konventioner, dog med undtagelse af krigsskibe
k)  "EF-skib": et skib, for hvilket medlemsstaterne udsteder eller lader udstede sikkerhedscertifikater i henhold til internationale konventioner. Denne definition omfatter ikke tilfælde, hvor en medlemsstats myndigheder udsteder et certifikat for et skib efter anmodning fra myndighederne i et tredjeland
l)  "nyt skib": et skib, hvis køl er lagt, eller hvis bygning er på et lignende stadium på eller efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. I forbindelse med denne definition betyder et lignende stadium det stadium, på hvilket:
 
 
i)  bygning, der kan identificeres med et bestemt skib, påbegyndes, og
ii)  montage af dette skib er påbegyndt omfattende mindst 50 tons eller 1% af den skønnede masse af alt strukturelt materiale, alt efter hvilken af disse to størrelser, der er den mindste
m)  "eksisterende skib": et skib, som ikke er et nyt skib
n)  "prøvningsstandarder": de standarder, der er fastsat af
Den Internationale Søfartsorganisation (IMO),
Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO),
Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC),
Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN),
Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og
Det Europæiske Institut for Telekommunikationsstandarder (ETSI),

I den gældende affattelse, og som i henhold til de relevante internationale konventioner og de relevante resolutioner og cirkulærer fra IMO er fastsat med henblik på at definere prøvningsmetoderne og prøvningsresultaterne, dog udelukkende de standarder, som er nævnt i bilag A.

o)  "typegodkendelse": evalueringsprocedurerne for udstyr, der er produceret i henhold til de relevante prøvningsstandarder, og udstedelse af den relevante typegodkendelsesattest.

Artikel 3

1) Dette direktiv gælder for udstyr til brug om bord:

a)  på et nyt EF-skib, uanset om skibet befinder sig i Fællesskabet på bygningstidspunktet
b)  på et eksisterende EF-skib,
 
som ikke tidligere havde sådant udstyr om bord, eller
når udstyr, der befandt sig om bord på skibet, udskiftes, undtagen hvis internationale konventioner tillader andet,

uanset om skibet befinder sig i Fællesskabet på det tidspunkt, hvor udstyret anbringes om bord.

2) Dette direktiv gælder ikke for udstyr, som på datoen for dette direktivs ikrafttrædelse allerede var anbragt om bord på skibet.

3) Med henblik på fri bevægelighed er det alene dette direktivs bestemmelser, der gælder for det i stk. 1 nævnte udstyr, selv om det kan falde ind under andre direktiver, særlig Rådets direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet7) og Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler.8)

Artikel 4

Hver medlemsstat eller de organisationer, der handler på dens vegne, skal, når de udsteder eller fornyer de relevante sikkerhedscertifikater, sikre, at udstyr om bord på EF-skibe, for hvilke de udsteder sikkerhedscertifikater, opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 5

1) Udstyr, der er opført i bilag A.1, og som er anbragt om bord på et EF-skib på eller efter den i artikel 20, stk. 1, andet afsnit, nævnte dato skal opfylde de relevante krav i de i bilag A nævnte internationale instrumenter.

2) Udstyrets overensstemmelse med de relevante krav i de internationale konventioner og Den Internationale Søfartsorganisations relevante resolutioner og cirkulærer bevises udelukkende i henhold til de relevante prøvningsstandarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag A.1. For numre i bilag A.1, hvor der er angivet både IEC- og ETSI-prøvningsstandarder, er disse standarder alternativer, og fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant kan bestemme, hvilken af dem der skal bruges.

3) Udstyr, der er opført i bilag A.1, og som er produceret inden den i stk. 1 anførte dato, kan i en periode på to år regnet fra nævnte dato også markedsføres og anbringes om bord på et EF-skib, hvis certifikater er udstedt af en medlemsstat eller på dennes vegne i henhold til internationale konventioner, såfremt dette udstyr er fremstillet i henhold til de procedurer for typegodkendelse, der var gældende på denne medlemsstats område inden datoen for vedtagelsen af dette direktiv.

Artikel 6

1) Medlemsstaterne må ikke forbyde markedsføring eller anbringelse om bord på et EF-skib af eller nægte at udstede eller forny sikkerhedscertifikater for udstyr, der er opført i bilag A.1, og som er forsynet med mærket eller på anden vis opfylder dette direktivs bestemmelser.

2) Den kompetente myndighed skal have udstedt en radiolicens i overensstemmelse med bestemmelserne i de internationale radioforskrifter, inden det relevante sikkerhedscertifikat udstedes.

Artikel 7

1) Efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse skal Fællesskabet indsende en anmodning til IMO eller efter omstændighederne til de europæiske standardiseringsorganisationer med henblik på at fastsætte standarder, herunder detaljerede prøvningsstandarder, for det udstyr, der er opført i bilag A.2.

2) De anmodninger, der er nævnt i stk. 1, fremsættes:

af Rådets formandskab og af Kommissionen, når de indgives til IMO
af Kommissionen, i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter9), når de indgives til de europæiske standardiseringsorganisationer. Kommissionens mandater skal tage sigte på at udvikle internationale standarder gennem procedurer for samarbejde mellem de europæiske organer og de tilsvarende internationale organer.

3) Medlemsstaterne skal gøre deres yderste for at sikre, at de internationale organisationer, herunder IMO, hurtigt iværksætter udarbejdelsen af disse standarder.

4) Kommissionen kontrollerer regelmæssigt udarbejdelsen af prøvningsstandarderne.

5) Vedtager de internationale organisationer, herunder IMO, ikke eller afslår de at vedtage de relevante prøvningsstandarder for et bestemt stykke udstyr inden for en rimelig frist, kan der efter proceduren i artikel 18 vedtages standarder, der er baseret på de europæiske standardiseringsorganisationers arbejde.

6) Når de i stk. 1 eller 5 nævnte prøvningsstandarder vedtages eller træder i kraft, alt efter omstændighederne, for et bestemt stykke udstyr, kan dette udstyr overføres fra bilag A.2 til bilag A.1 efter proceduren i artikel 18, og bestemmelserne i artikel 5 gælder fra datoen for overførslen.

Artikel 8

1) Et nyt skib, som, uanset hvilket flag det fører, ikke er registreret i en medlemsstat, men skal overføres til en medlemsstats register, skal ved overførslen inspiceres af den modtagende medlemsstat med henblik på kontrol af, at udstyrets faktiske beskaffenhed er i overensstemmelse med skibets sikkerhedscertifikater og enten opfylder bestemmelserne i dette direktiv og bærer mærket eller, til medlemsstatens myndigheders tilfredshed, svarer til udstyr, der er typegodkendt i henhold til dette direktiv.

2) Udstyr, som ikke bærer mærket, eller som myndighederne ikke finder er tilsvarende, skal udskiftes.

3) For udstyr, som i henhold til denne artikel anses for at være tilsvarende, udsteder medlemsstaten et certifikat, der altid skal ledsage det, og som indeholder flagmedlemsstatens tilladelse til, at udstyret anbringes om bord på skibet, samt alle restriktioner eller bestemmelser vedrørende brugen af det.

4) For radiokommunikationsudstyr skal flagstatens myndigheder kræve, at det ikke på urimelig måde har konsekvenser for kravene med hensyn til radiofrekvensspektret.

Artikel 9

1) Medlemsstaterne giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om, hvilke bemyndigede organer de har udpeget til at udføre de i artikel 10 nævnte procedurer, hvilke specifikke opgaver disse bemyndigede organer er udpeget til at udføre, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen forud har tildelt dem. Organisationerne skal sende den medlemsstat, som har til hensigt at bemyndige dem, fuldstændige oplysninger om og bevis for opfyldelse af kriterierne i bilag C.

2) Hver medlemsstat skal mindst hvert andet år lade myndighederne eller et upartisk eksternt organ, der er udpeget af myndighederne, gennemføre en kontrol af de opgaver, som de bemyndigede organer udfører på dens vegne. Kontrollen skal sikre, at det bemyndigede organ fortsat opfylder kriterierne i bilag C.

3) En medlemsstat, som har udpeget et bemyndiget organ, skal annullere denne udpegelse, hvis den konstaterer, at dette bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne i bilag C. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 10

1) Overensstemmelsesvurderingsproceduren, som er beskrevet i bilag B, omfatter:

i)  EF-typeafprøvning (modul B), hvorefter der for alt udstyr, alt efter hvilken af de i bilag A.1 nævnte muligheder fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant vælger, inden det markedsføres, skal udstedes enten:
 
a)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (modul C)
b)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produktionen) (modul D)
c)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produkterne) (modul E) eller
d)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (produktverifikation) (modul F)

eller

ii)  fuld EF-kvalitetssikring (modul H).
 
2)  Typeoverensstemmelseserklæringen skal være skriftlig og skal indeholde de i bilag B specificerede oplysninger.
3)  I tilfælde, hvor udstyret er produceret individuelt eller i begrænset antal og ikke er serie- eller masseproduceret, kan EF-enhedsverifikation (modul G) anvendes som procedure for overensstemmelsesvurdering.
4)  Kommissionen opbevarer en ajourført liste over godkendt udstyr og ansøgninger, der er inddraget eller afslået, og stiller den til rådighed for de berørte parter.

Artikel 11

1) På udstyr i bilag A.1, der er i overensstemmelse med de relevante internationale instrumenter, og som er produceret i henhold til procedurerne for overensstemmelsesvurdering, anbringes mærket af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant.

2) Mærket følges af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som har udført overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvis dette organ har været involveret i produktionskontrolfasen, samt af de sidste to cifre i årstallet for det år, hvor mærket blev anbragt. Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes på organets ansvar, enten af organet selv eller af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant.

3) Mærkets udformning er vist i bilag D.

4) Mærket anbringes på udstyret eller på dets dataskilt på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og uudsletteligt i den periode, udstyret forventes at være i brug. Hvis dette ikke er muligt eller rimeligt på grund af udstyrets art, skal mærket anbringes på produktets emballage, på en etiket eller på en folder.

5) Det er ikke tilladt at anbringe mærker eller påskrifter, som kan vildlede tredjemand med hensyn til betydningen eller den grafiske udformning af det i dette direktiv nævnte mærke.

6) Mærket anbringes ved produktionsfasens afslutning.

Artikel 12

1) Uanset bestemmelserne i artikel 6 kan hver medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der udføres stikprøver på udstyr med mærket, som findes på dens marked, men som endnu ikke er anbragt om bord på et skib, for at kontrollere, at det er i overensstemmelse med dette direktiv. Stikprøver, der ikke er fastsat i modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B, udføres for medlemsstatens regning.

2) Uanset bestemmelserne i artikel 6 kan myndighederne i det land, hvis flag EF-skibet fører, foretage evaluering af udstyr, der er installeret om bord, og som opfylder dette direktivs krav, hvis driftsmæssig funktionsprøvning om bord af sikkerhedsmæssige grunde og/eller med henblik på forebyggelse af forurening kræves i internationale instrumenter, og forudsat at den allerede udførte overensstemmelsesvurderingsprocedure ikke gentages. Flagstatens myndigheder kan kræve, at fabrikanten af udstyret, dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant eller den person, der har ansvaret for markedsføringen af udstyret i Fællesskabet, forelægger inspektions- eller prøvningsrapporterne.

Artikel 13

1) Konstaterer en medlemsstat ved inspektion eller på anden måde, at et stykke udstyr, som er omhandlet i bilag A.1, som er korrekt installeret og vedligeholdt og brugt som tilsigtet, selv om det bærer mærket, kan udgøre en risiko for besætningens, passagerernes, eller efter omstændighederne andre menneskers sundhed og/eller sikkerhed, eller at det skader havmiljøet, skal den træffe alle hensigtsmæssige foreløbige foranstaltninger for at fjerne dette udstyr fra markedet eller forbyde eller begrænse, at det markedsføres eller anbringes om bord på et skib, for hvilket den udsteder sikkerhedscertifikater. Medlemsstaten underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder sin beslutning, herunder især om manglende overholdelse af dette direktiv skyldes:

a)  manglende overholdelse af bestemmelserne i artikel 5, stk. 1 og 2,
b)  ukorrekt anvendelse af prøvningsstandarderne i artikel 5, stk. 1 og 2, eller
c)  at selve prøvningsstandarderne er utilstrækkelige.

2) Kommissionen indleder snarest muligt høring af parterne. Konstaterer Kommissionen efter sådanne høringer:

at foranstaltningerne er berettigede, skal den straks underrette den initiativtagende medlemsstat og de øvrige medlemsstater herom; skyldes den i stk. 1 nævnte beslutning, at prøvningsstandarderne er utilstrækkelige, skal Kommissionen, hvis den medlemsstat, der har truffet besluningen, opretholder denne, efter høring af parterne indbringe sagen for det i artikel 18 nævnte udvalg inden to måneder og Kommissionen skal indlede proceduren i artikel 18,
at foranstaltningerne er uberettigede, skal den straks underrette den initiativtagende medlemsstat samt fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant herom.

3) Hvis et stykke ureglementeret udstyr bærer mærket, skal den medlemsstat, der har retsmyndighed over den, der har anbragt mærket, træffe passende foranstaltninger; medlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

4) Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om denne procedures udvikling og resultat.

Artikel 14

1) Uanset bestemmelser i artikel 5 kan flagstatens myndigheder under særlige omstændigheder i forbindelse med teknisk innovation tillade, at udstyr, der ikke opfylder procedurerne for overensstemmelsesvurdering, anbringes om bord på et EF-skib, hvis det ved prøvning eller på anden måde til flagstatens myndigheders tilfredshed er konstateret, at sådant udstyr er mindst lige så effektivt som udstyr, der opfylder procedurerne for overensstemmelsesvurdering.

Med hensyn til radiokommunikationsudstyr skal flagstatens myndigheder kræve, at udstyret ikke på urimelig måde har konsekvenser for kravene med hensyn til radiofrekvensspektret.

2) Sådanne prøvningsprocedurer må ikke på nogen måde diskriminere mellem udstyr, der er produceret i flagmedlemsstaten, og udstyr, der er produceret i andre stater.

3) Udstyr, som er omfattet af denne artikel, forsynes af medlemsstaten med et certifikat, der skal følge det overalt, og som indeholder flagmedlemsstatens tilladelse til, at udstyret anbringes om bord på skibet, samt alle restriktioner eller bestemmelser vedrørende brugen af det.

4) Hvis en medlemsstat tillader anbringelse om bord på et EF-skib af udstyr, der er omfattet af denne artikel, skal medlemsstaten straks meddele Kommissionen og de øvrige medlemsstater de nærmere oplysninger i denne forbindelse samt rapporter om alle relevante prøvninger, vurderinger og procedurer for overensstemmelsesvurdering.

5) Udstyr, der er omhandlet i stk. 1, tilføjes i dette direktivs bilag A.2 efter proceduren i artikel 18.

6) Hvis et skib med udstyr om bord, der er omfattet af stk. 1, overføres til en anden medlemsstat, kan den modtagende flagmedlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger, der kan omfatte prøvninger og praktiske demonstrationer, for at sikre sig, at udstyret er mindst lige så effektivt som udstyr, der opfylder overensstemmelsesprocedurerne.

Artikel 15

1) Uanset bestemmelserne i artikel 5 kan en flagstats myndigheder med henblik på prøvning eller vurdering tillade anbringelse om bord på et EF-skib af udstyr, der ikke opfylder overensstemmelsesprocedurerne eller ikke er omfattet af artikel 14, men kun såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)  udstyret skal forsynes med et certifikat, der skal følge det overalt, og som indeholder flagmedlemsstatens tilladelse til, at udstyret anbringes om bord på EF-skibet, samt alle restriktioner eller bestemmelser vedrørende brugen af det
b)  tilladelsen skal begrænses til en kort periode
c)  udstyret må ikke tillægges samme værdi som udstyr, der opfylder kravene i dette direktiv, og må ikke erstatte sådant udstyr, som skal forblive om bord på EF-skibet i driftsklar stand til øjeblikkelig anvendelse.

2) Flagstatens myndigheder skal kræve, at radiokommunikationsudstyr ikke ubehørigt berører radiofrekvensspektrets krav.

Artikel 16

1) Hvis udstyr skal udskiftes i en havn uden for Fællesskabet, og det under særlige omstændigheder, som skal begrundes behørigt over for flagstatens myndigheder, ikke er muligt at anbringe EF-typeafprøvet udstyr om bord inden for et rimeligt tidsrum, eller uden at det medfører urimelige forsinkelser eller omkostninger, kan andet udstyr anbringes om bord efter følgende procedure:

a)  Udstyret skal forsynes med dokumentation, som er udstedt af en anerkendt organisation, der svarer til et bemyndiget organ, hvis der er indgået en overenskomst om gensidig anerkendelse af sådanne organisationer mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland.
b)  Viser det sig umuligt at overholde stk. 1, litra a), kan udstyr, der er ledsaget af dokumentation, som er udstedt af en stat, der er medlem af IMO, og som er part i de relevante konventioner, og hvori det godtgøres, at udstyret er i overensstemmelse med de relevante IMO-krav, anbringes om bord med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3.

2) Flagstatens myndigheder skal straks underrettes om, hvilken type udstyr det drejer sig om, med en nærmere beskrivelse af det.

3) Flagstatens myndigheder skal snarest muligt sikre, at det i stk. 1 nævnte udstyr samt dets prøvningsdokumentation opfylder de relevante krav i de internationale instrumenter og i dette direktiv.

4) Flagstatens myndigheder skal kræve, at radiokommunikationsudstyr ikke ubehørigt berører radiofrekvensspektrets krav.

Artikel 17

Dette direktiv kan ændres efter proceduren i artikel 18 stk.2 , med henblik på:

at anvende senere ændringer af internationale instrumenter i forbindelse med dette direktiv
at ajourføre bilag A både ved at tilføje nyt udstyr og ved at overføre udstyr fra bilag A.2 til bilag A.1 og omvendt
at tilføje muligheden for at anvende modul B + C og modul H på udstyr, som er opført i bilag A.1, samt at ændre kolonnerne vedrørende overensstemmelsesmodulerne.
at medtage andre standardiseringsorganisationer i definitionen af "prøvningsstandarder" i artikel 2.

De konventioner og prøvningsstandarder, der er nævnt i artikel 2, litra c), d) og n), gælder med forebehold af foranstaltninger, som måtte være vedtaget i medfør af artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordnong (EF) nr 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)

Artikel 18

1) Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe, der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 299/2002.

2) Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen , jf. dens artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3) Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand med henblik på effektiv gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv.

Artikel 20

1) Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 1998 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 1999.

De i første afsnit nævnte love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2) Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 21

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1996

På Rådets vegne

S. Barrett

Formand

Generel bemærkning for bilag A: hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til den konsoliderede SOLAS-version fra 2009.

Generel bemærkning for bilag A: For nogle udstyrsbetegnelser er der i kolonne 5 anført mulige produktvarianter under den samme udstyrsbetegnelse. Der gælder separate bestemmelser for hver produktvariant, og produktvarianterne er adskilt med en stiplet linje. I forbindelse med certificering vælges i givet fald kun den relevante produktvariant (eksempel: A.1/3.3)

Forkortelsesliste:

A.1 : ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2 : ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC : korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT : kategori for radarudstyr: jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ : cirkulære

COLREG : internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR : IMO's underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

EN : europæisk standard

ETSI : Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS : International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP : International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

HSC : High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC : International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

ICAO : Organisationen for International Civil Luftfart

IEC : Den Internationale Elektrotekniske Kommission

IGC : Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk

IMO : Den Internationale Søfartsorganisation

ISO : Den Internationale Standardiseringsorganisation

ITU : Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA : redningsudstyr

MARPOL : den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MEPC : Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC : Komitéen for Sikkerhed på Søen

NOx : kvælstofoxider

SOLAS : den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx : svovloxider

Reg. : regel

Res. : resolution.

Bilag A 1

UDSTYR, SOM DER ALLEREDE FINDES DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER FOR I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

UDSTYR, SOM DER ALLEREDE FINDES DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER FOR I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.1:

a)  Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante internationale konventioner og IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.
b)  Kolonne 1: Artikel 2 i Kommissionens direktiv 2010/68/EU [1] finder måske anvendelse (6. ændring af direktivet om udstyr på skibe, bilag A).
c)  Kolonne 1: Artikel 2 i Kommissionens direktiv 2011/75/EU [2] finder måske anvendelse (7. ændring af direktivet om udstyr på skibe, bilag A).
d)  Kolonne 2: Når udtrykket "systemkomponenter" anvendes, kan det tænkes, at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller et helt system skal afprøves for at sikre, at de internationale krav er opfyldt.
e)  Kolonne 5: Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.
f)  Kolonne 5: Internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i seneste version. Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapporter, overensstemmelsesattester og overensstemmelseserklæringer, hvilken prøvningsstandard og version der er anvendt.
g)  Kolonne 5: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet "eller", opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.
h)  Kolonne 6: Modul H betyder modul H plus konstruktionsafprøvningsattest.
i)  Kravene i dette bilag indskrænker ikke anvendelsen af krav til transporter i internationale konventioner.

1. Redningsudstyr

Kolonne 4: IMO MSC/Circ.980 finder anvendelse, undtagen hvor der er henvist til særlige instrumenter i kolonne 4.

Nr. | Udstyrets betegnelse | SOLAS 74-regler, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.1/1.1 | Redningskranse | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/7,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.2 | Positionsangivende lys til redningsudstyr a)til redningsbådeb)til redningskransec)til redningsveste | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/7,Reg. III/22,Reg. III/26,Reg III/32,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.3 | Selvtændende røgsignaler til redningskranse | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/7,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.4 | Redningsveste | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/7,Reg. III/22,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.922,IMO MSC.1/Circ.1304. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.5 | Redningsdragter og beskyttelsesdragter, ikke klassificeret som redningsveste: isolerede eller uisolerede | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/7,Reg. III/22,Reg. III/32,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.1046. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.6 | Redningsdragter og beskyttelsesdragter klassificeret som redningsveste isolerede eller uisolerede | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/7,Reg. III/22,Reg. III/32,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.1046. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.7 | Termiske beskyttelsesmidler (TPA) | Reg. III/4,Reg. X/3 | Reg. III/22,Reg. III/32,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.1046. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.8 | Faldskærmssignaler (pyrotekniske) | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/6,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.9 | Håndblus (pyrotekniske) | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.10 | Røgsignaler (pyrotekniske) | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.11 | Linekastningsapparater | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/18,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.12 | Oppustelige redningsflåder | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/13,Reg. III/21,Reg. III/26,Reg. III/31,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.811. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.13 | Faste redningsflåder | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/21,Reg. III/26,Reg. III/31,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.811. | IMO Res. MSC.81(70),IMO MSC/Circ.1006. | B + D B + E B + F |

A.1/1.14 | Automatisk selvoprettende redningsflåder | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.809,IMO MSC/Circ.811. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.15 | Overdækkede reversible redningsflåder | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.809,IMO MSC/Circ.811. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.16 | Hydrostatiske udløsningsapparater til "flyde frit op"-redningsflåder | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/13,Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO MSC/Circ.811. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.17 | Redningsbåde: a)David-udsatte redningsbådedelvis lukkedehelt lukkedeb)"Frit fald"-redningsbådehelt lukkede | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/21,Reg. III/31,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | IMO Res. MSC.81(70),IMO MSC/Circ.1006. | B + D B + F G |

A.1/1.18 | Faste mand over bord-både | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/21,Reg. III/31,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | IMO Res. MSC.81(70),IMO MSC/Circ.1006. | B + D B + F G |

A.1/1.19 | Permanent oppustede mand over bord-både | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/21,Reg. III/31,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | IMO Res. MSC.81(70),ISO 15372 (2000). | B + D B + F G |

A.1/1.20 | Hurtiggående mand over bord-både a)oppustedeb)fastec)faste-oppustede | -Reg. III/4. | Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,IMO MSC/Circ.1016,IMO MSC/Circ.1094. | IMO Res. MSC.81(70),IMO MSC/Circ.1006,ISO 15372 (2000). | B + D B + F G |

A.1/1.21 | Udsætnings-anordninger med falddavider | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/23,Reg. III/33,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F G |

A.1/1.22 | "Flyde frit op"-udsætningsanordninger | Flyttet til A.2/1.3 |

A.1/1.23 | "Frit fald"-udsætningsanordninger | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/16,Reg. III/23,Reg. III/33,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F G |

A.1/1.24 | Udsætningsanordninger til redningsflåder (davider) | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/12,Reg. III/16,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F G |

A.1/1.25 | Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats) (davider) | -Reg. III/4. | Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F G |

A.1/1.26 | Udløsningsanordninger til a)redningsbåde og rescue boats (der udsættes ved wirefald)b)redningsflåder (der udsættes ved wirefald) | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/16,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI [3],IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.27 | Marineevakueringssystemer (MES) | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/15,Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + F G |

A.1/1.28 | Redningsmidler | -Reg. III/4. | Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI. | IMO Res. MSC.81(70),IMO MSC/Circ.810. | B + D B + F |

A.1/1.29 | Indskibningslejdere | Reg. III/4,Reg. III/11,Reg. X/3. | Reg. III/11,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO MSC.1/Circ.1285. | IMO Res. MSC.81(70),ISO 5489 (2008). | B + D B + F |

A.1/1.30 | Retro-reflektive materialer | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. A.658(16). | B + D B + E B + F |

A.1/1.31 | Tovejs VHF-radiotelefonapparat til redningsfartøjer | Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18 |

A.1/1.32 | Radartransponder SART (9 GHz) | Flyttet til A.1/4.18 |

A.1/1.33 | Radarreflektor til redningsbåde (passiv) | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.164(78). | EN ISO 8729(1998),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: EN ISO 8729(1998),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: ISO 8729-1 (2010),EN 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: ISO 8729-1 (2010),IEC 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F |

A.1/1.34 | Kompas til redningsbåde | Flyttet til A.1/4.23 |

A.1/1.35 | Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde | Flyttet til A.1/3.38 |

A.1/1.36 | Motor til redningsbåd | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.37 | Motor til redningsbåd - påhængsmotor | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.38 | Søgelys til redningsbåde | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F |

A.1/1.39 | Åbne reversible redningsflåder | Reg. III/4,Reg. X/3. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11. | B + D B + F |

A.1/1.40 | Mekanisk lodshejs | Flyttet til A.1/4.48 |

A.1/1.41 | Spil til redningsbåde a) david-udsatte redningsbåde b) "frit fald" redningsbåde c) redningsflåder d) mand over bord-både e) hurtige mand over bord-både. | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/16,Reg. III/17,Reg. III/23,Reg. III/24,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | -IMO Res. MSC.81(70). | B + D B + E B + F G |

A.1/1.42 | Lodslejder | Flyttet til A.1/4.49 |

A.1/1.43 Der henvises til note b) til dette bilag A.1 | Faste/oppustelige mand over bord-både | Reg. III/4,Reg. X/3. | Reg. III/21,Reg. III/31,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | IMO Res. MSC.81(70),IMO MSC/Circ.1006.ISO 15372 (2000) | B + D B + F G |

2. Forebyggelse af havforurening

Nr. | Udstyrets betegnelse | MARPOL 73/78, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.1/2.1 | Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) | -Bilag I, Reg 14. | Bilag I, Reg 14.IMO MEPC.1/Circ.643. | IMO Res. MEPC.107(49),IMO MEPC.1/Circ.643. | B + D B + E B + F |

A.1/2.2 | Olie/vand-grænsefladedetektorer | -Bilag I, Reg. 32. | -Bilag I, Reg. 32. | -IMO Res. MEPC.5(XIII). | B + D B + E B + F |

A.1/2.3 | Oliemåler | -Bilag I, Reg. 14. | Bilag I, Reg 14.IMO MEPC.1/Circ.643. | IMO Res. MEPC.107(49),IMO MEPC.1/Circ.643. | B + D B + E B + F |

A.1/2.4 | Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie/vand-behandlingsanlæg (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.1/2.5 | System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib | -Bilag I, Reg. 31. | -Bilag I, Reg. 31. | -IMO Res. MEPC.108(49). | B + D B + E B + F |

A.1/2.6 | Spildevandsanlæg | -Bilag IV, Reg. 9. | -Bilag IV, Reg. 9. | -IMO Res. MEPC.159(55). | B + D B + E B + F |

A.1/2.7 | Forbrændingsanlæg om bord | -Bilag VI, Reg. 16. | -Bilag VI, Reg.16. | -IMO Res. MEPC.76(40). | B + D B + E B + F G |

A.1/2.8 | NOx-analysatorer om bord, der benytter den direkte måle- og overvågningsmetode i teknisk kode for NOx, 2008 | -IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg.13) | IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg.13).IMO Res. MEPC.177(58) - (Teknisk kode for Nox, 2008)IMO MEPC.1/Circ.638. | IMO Res. MEPC.177(58) -(Teknisk kode for NOx, 2008)EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: IMO Res. MEPC.177(58) -(Teknisk kode for NOx, 2008)IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/2.9 | Andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner | Flyttet til A.2/2.4 |

A.1/2.10 Der henvises til note c) til dette bilag A.1 | Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser | IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg. 4)IMO Res. MEPC.184(59) | -IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI Reg. 4). | -IMO Res. MEPC.184(59). | B + D B + E B + F G |

3. Brandslukningsmateriel

Nr. | Udstyrets betegnelse | SOLAS 74-regler, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.1/3.1 | Primær dæksbelægning | Reg. II-2/4,Reg. II-2/6,Reg. X/3. | Reg. II-2/4,Reg. II-2/6,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),IMO MSC/Circ.1102. | B + D B + E B + F |

A.1/3.2 | Transportable ildslukningsapparater | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4. | Reg. II-2/4,Reg. II-2/10,Reg. II-2/18,Reg. II-2/19,Reg. II-2/20,IMO Res. A.951(23),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,IMO MSC/Circ.1239,IMO MSC/Circ.1275. | EN 3-7 (2004), inklusive A.1 (2007),EN 3-8 (2006), inklusive AC (2007),EN 3-9 (2006), inklusive AC (2007),EN 3-10 (2009). | B + D B + E B + F |

A.1/3.3 | Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden) | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Beskyttelsesbeklædning til brandmænd: EN 469 (2005), inklusive A.1 (2006) og AC (2006).Beskyttelsesbeklædning til brandmænd - reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand: EN 1486 (2007).Beskyttelsesbeklædning til brandmænd - beskyttelsesbeklædning med reflekterende yderside: ISO 15538 (2001). | B + D B + E B + F |

A.1/3.4 | Brandmandsudstyr: støvler | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | -EN 15090 (2006), | B + D B + E B + F |

A.1/3.5 | Brandmandsudstyr: handsker | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | -EN 659 (2003), inklusive A.1 (2008) og AC (2009), | B + D B + E B + F |

A.1/3.6 | Brandmandsudstyr: hjelm | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | -EN 443 (2008). | B + D B + E B + F |

A.1/3.7 | Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt) Bemærk: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk. | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.Og når apparatet skal anvendes i tilfælde af ulykker med last: IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14. | EN 136 (1998), inklusive AC (2003),EN 137 (2006).Og når apparatet skal anvendes i tilfælde af ulykker med last: ISO 23269-3(2011). | B + D B + E B + F |

A.1/3.8 | Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange) | Reg. X/3.IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.Bemærk: Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994). | -IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. | EN 14593-1 (2005),EN 14593-2 (2005), inklusive AC (2005),EN 14594 (2005), inklusive AC (2005). | B + D B + E B + F |

A.1/3.9 | Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne). (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). | Reg. II-2/7,Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8. | Reg. II-2/7,Reg. II-2/9,Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.44(65),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,IMO MSC/Circ.912. | -IMO Res. A.800(19). | B + D B + E B + F |

A.1/3.10 | Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskin- og lastpumperum | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,IMO MSC.1/Circ.1313. | -IMO MSC/Circ. 1165, tillæg A. | B + D B + E B + F |

A.1/3.11 | Brandsikre klasse "A"- og "B"-inddelinger a)klasse "A"-inddelingerb)klasse "B"-inddelinger. | Klasse "A": Reg. II-2/3.2.Klasse "B": Reg. II-2/3.4. | Reg.II-2/9, and,Klasse "A": Reg. II-2/3.2.IMO MSC/Circ. 1005 (til letvægtskonstruktioner).Klasse "B": Reg. II-2/3.4. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), | B + D B + E B + F |

A.1/3.12 | Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe | Reg. II-2/4,Reg. II-2/16. | Reg II-2/4,Reg II-2/16. | EN 12874 (2001),ISO 15364 (2007),IMO MSC/Circ.677. | For andet udstyr end ventiler: B + DB + EB + FFor ventiler: B + F |

A.1/3.13 | Ubrændbare materialer | Reg. II-2/3,Reg. X/3. | Reg. II-2/3,Reg. II-2/5,Reg. II-2/9,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.14 | Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse "A"- og "B"-inddelinger | Medtaget under A.1/3.26 og A.1/3.27. |

A.1/3.15 | Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør a)rør og fittingsb)ventilerc)fleksible rørsamlingerd)metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger. | Reg. II-2/4,Reg. X/3. | Reg. II-2/4,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,IMO MSC/Circ.1120. | Rør og fittings: IMO Res. A.753(18).Ventiler: ISSO 10497 (2010).Fleksible rørsamlinger: EN ISO 15540 (2001)EN ISO 15541 (2001).Metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger: ISO 19921 (2005),ISO 19922 (2005). | B + D B + E B + F |

A.1/3.16 | Branddøre | -Reg. II-2/9. | -Reg. II-2/9. | IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).IMO MSC.1/Circ.1319. | B + D B + E B + F |

A.1/3.17 | Komponenter til manøvresystemer til branddøre. | Reg. II-2/9,Reg. X/3. | Reg. II-2/9,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.18 | Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne a)finerer til udsmykningb)malingssystemerc)dæksbelægningerd)overflader af rørisolationere)klæbemidler, der benyttes i klasse "A"-,"B"- og "C"-inddelingerf)brændbare kanaler | Reg. II-2/3,Reg. II-2/5,Reg. II-2/6,Reg. II-2/9,Reg. X/3. | Reg. II-2/3,Reg. II-2/5,Reg. II-2/6,Reg. II-2/9,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO MSC/Circ.1120. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.19 | Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer | Reg. II-2/3,Reg. II-2/9,Reg. X/3. | Reg. II-2/3,Reg. II-2/9,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).IMO MSC/Circ.1102. | B + D B + E B + F |

A.1/3.20 | Polstrede møbler | Reg. II-2/3,Reg. II-2/5,Reg. II-2/9,Reg.X/3. | Reg. II-2/3,Reg. II-2/5,Reg. II-2/9,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).IMO MSC/Circ.1102. | B + D B + E B + F |

A.1/3.21 | Sengeudstyr | Reg. II-2/3,Reg. II-2/9,Reg. X/3. | Reg. II-2/3,Reg. II-2/9,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).IMO MSC/Circ.1102. | B + D B + E B + F |

A.1/3.22 | Brandspjæld | -Reg. II-2/9. | -Reg. II-2/9. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.23 | Ikke-brændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse "A"-inddelinger | Flyttet til A.1/3.26 |

A.1/3.24 | Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse "A"-inddelinger | Flyttet til A.1/3.26 a) |

A.1/3.25 | Vinduer og koøjer i brandklasse "A" og "B" | -Reg. II-2/9. | Reg. II-2/9,IMO MSC/Circ.1120. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.26 | Gennemføringer gennem klasse "A"-inddelinger a)elektriske kabelgennemføringerb)gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. | -Reg. II-2/9. | Reg. II-2/9,IMO MSC.1/Circ.1276. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.27 | Gennemføringer gennem klasse "B"-inddelinger a)elektriske kabelgennemføringerb)gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. | -Reg. II-2/9. | -Reg. II-2/9. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.28 | Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren) (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). | Reg. II-2/7,Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/7,Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.44(65),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,IMO MSC/Circ.912. | ISO 6182-1 (2004).Eller: EN 12259-1 (1999), inklusive A.1 (2001), A.2 (2004) og A.3 (2006). | B + D B + E B + F |

A.1/3.29 | Brandslanger | Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -EN 14540 (2004), inklusive A.1 (2007). | B + D B + E B + F |

A.1/3.30 | Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion | Reg. II-2/4,Reg. VI/3. | Reg. II-2/4,Reg. VI/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15. | EN 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008) eller IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 60092-504 (2001) inklusive IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),IEC 60533 (1999),og i givet fald for: a)Kategori 1: (sikkert område)EN 50104 (2010),EN 60079-29-1 (2007).b)Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)EN 50104 (2010),EN 60079-29-1 (2007),EN 60079-0 (2009),EN 60079-1 (2007), inklusive IEC 60079-1 korrigendum 1 (2008),EN 60079-10-1 (2009),IEC 60079-11 (2007),IEC 60079-15 (2010),IEC 60079-26 (2007). | B + D B + E B + F |

A.1/3.31 | Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC) | Udgået, da udstyret er medtaget under A.1/3.9 og A.1/3.28 |

A.1/3.32 | Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer | -Reg. X/3. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.33 | Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer | -Reg. X/3. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO MSC/Circ.1102. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.34 | Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer | -Reg. X/3. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.35 | Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer | -Reg. X/3. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.36 | Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer | -Reg. X/3. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO MSC/Circ.1102. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.37 | Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer a)elektriske kabelgennemføringerb)gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. | -Reg. X/3. | IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.38 | Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde | Reg. III/4,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4. | Reg. III/34,IMO Res. A.951(23),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,IMO MSC.1/Circ.1313. | EN 3-7 (2004) inklusive A1 (2007),EN 3-8 (2006) inklusive AC (2007),EN 3-9 (2006) inklusive AC (2007),EN 3-10 (2009). | B + D B + E B + F |

A.1/3.39 | Dyser til ækvivalente vandtågeslukningsanlæg til maskin- og lastpumperum | Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,IMO MSC.1/Circ.1313. | -IMO MSC/Circ.1165. | B + D B + E B + F |

A.1/3.40 | Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter) | Reg. II-2/13,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11. | Reg. II-2/13,IMO Res. A 752(18),IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11. | IMO Res. A.752(18),eller ISO 15370 (2010). | B + D B + E B + F |

A.1/3.41 | Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD) | -Reg. II-2/13. | Reg. II-2/13,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,IMO MSC/Circ.849. | ISO 23269-1 (2008), og alternativt:Trykflaskeapparat og helmaske eller bidemundstykke til evakueringsbrug:EN 402(2003).Trykflaskeapparat med hætte til evakueringsbrug:EN 1146(2005).Kredsløbsapparat til evakueringsbrugEN 13794(2002). | B + D B + E B + F |

A.1/3.42 | Komponenter til anlæg for inert gas | -Reg. II-2/4. | Reg. II-2/4,IMO Res. A.567(14),IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,IMO MSC/Circ.353,IMO MSC/Circ.387,IMO MSC/Circ.485,IMO MSC/Circ.450 Rev.1,IMO MSC/Circ.731,IMO MSC/Circ.1120. | -IMO MSC/Circ.353. | B + D B + E B + F G |

A.1/3.43 | Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle) | Reg. II-2/1,Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/1,Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -ISO 15371 (2009). | B + D B + E B + F |

A.1/3.44 | Brandmandsudstyr - livline | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.45 | Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,IMO MSC/Circ.848,IMO MSC.1/Circ.1313,IMO MSC.1/Circ.1316,IMO MSC.1/Circ.1317. | IMO MSC/Circ.848,IMO MSC.1/Circ.1317. | B + D B + E B + F |

A.1/3.46 | Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosolsystemer) | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,IMO MSC.1/Circ.1270,IMO MSC.1/Circ.1313. | -IMO MSC.1/Circ.1270 inklusive korrigendum 1. | B + D B + E B + F |

A.1/3.47 | Koncentrat til faste højekspanderende skumsluknings-anlæg i maskinrum og lastpumperum. Bemærk: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum (inkl. "inside air-anlæg") skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. | -Reg. II-2/10. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6. | -IMO MSC/Circ.670. | B + D B + E B + F |

A.1/3.48 | Komponenter til faste lokale vandbaserede brandsluknings-anlæg til brug i kategori "A"-maskinrum (dyse- og funktionsprøvning) | Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO MSC.1/Circ.1387. | B + D B + E B + F |

A.1/3.49 | Dyser til faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-lastrum og speciallastrum, som svarer til de i resolution A.123(V) omhandlede. | Reg. II-2/19,Reg. II-2/20,Reg. X/3. | Reg. II-2/19,Reg. II-2/20,IMO Res. A.123(V),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -IMO MSC.1/Circ.1272. | B + D B + E B + F |

A.1/3.50 | Kemikaliedragter | Flyttet til A.2/3.9. |

A.1/3.51 | Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn | Reg. II-2/7,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. | Reg. II-2/7,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,IMO MSC.1/Circ.1242,IMO MSC.1/Circ.1313. | Kontrol- og indikeringsudstyr. Elektrisk udstyr om bord på skibe: EN 54-2 (1997), inklusive AC (1999) og A.1 (2006).Strømforsyning: EN 54-4 (1997), inklusive AC (1999), A.1 (2002) og A.2 (2006).Varmedetektorer - Punktdetektorer: EN 54-5 (2000), inklusive A.1 (2002).Røgdetektorer - Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering: EN 54-7 (2000), inklusive A.1 (2002) og A.2 (2006).Flammedetektorer - Punktdetektorer: EN 54-10 (2002), inklusive A.1 (2005).Manuelle alarmtryk: EN 54-11 (2001), inklusive A.1 (2005).Kortslutningsisolatorer: EN 54-17 (2007) inklusive AC(2007).Input/output anordninger: EN 54-18 (2005) inklusive AC(2007).Kabler: EN 60332-1-1 (2004).Og i relevant omfang, elektrisk og elektronisk udstyr om bord på skibe: IEC 60092-504 (2001) inklusive 60092-504 korrigendum 1 (2011),IEC 60533 (1999). | B + D B + E B + F |

A.1/3.52 | Ikke-bærbare og transportable ildslukkere | Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/4,Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | EN 1866-1 (2007).Eller: ISO 11601 (2008). | B + D B + E B + F |

A.1/3.53 | Brandalarmer - Akustiske alarmgivere | Reg. II-2/7,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. | Reg. II-2/7,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,IMO MSC.1/Circ.1313. | Akustiske alarmgivere: EN 54-3 (2001) inklusive A1 (2002) og A2 (2006),IEC 60092-504 (2001) inklusive 60092-504 korrigendum 1 (2011),IEC 60533 (1999). | B + D B + E B + F |

A.1/3.54 | Fast udstyr til iltanalyse og gasdetektion | Reg. II-2/4,Reg. VI/3. | Reg. II-2/4,Reg. VI/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008) eller IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 60092-504 (2001) inklusive 60092-504 korrigendum 1 (2011),IEC 60533 (1999),og i givet fald for: a)Kategori 4: (sikkert område)EN 50104 (2010).b)Kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)EN 50104 (2010),EN 60079-0 (2009),EN 60079-29-1 (2007). | B + D B + E B + F |

A.1/3.55 | Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør) | Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | Håndholdte strålerør til brandberedskab - Kombinationsstrålerør PN 16: EN 15182-1 (2007) inklusive A1 (2009),EN 15182-2 (2007) inklusive A1 (2009).Håndholdte strålerør til brandberedskab - Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16: EN 15182-1 (2007) inklusive A1 (2009),EN 15182-3 (2007) inklusive A1 (2009). | B + D B + E B + F |

A.1/3.56 | Brandslanger (slangevinde) | Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | -EN 671-1 (2001) inklusive AC (2002). | B + D B + E B + F |

A.1/3.57 | Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg - faste skumslukningsanlæg på tankerdæk | -Reg. II-2/10. | Reg. II-2/10.8.1,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,IMO MSC.1/Circ.1239,IMO MSC.1/Circ.1276. | -IMO MSC/Circ.798. | B + D B + E B + F |

A.1/3.58 | Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk | -Reg. II-2/10. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,IMO MSC.1/Circ.1239,IMO MSC.1/Circ.1276,IMO MSC.1/Circ.1313. | -IMO MSC.1/Circ.1312. | B + D B + E B + F |

A.1/3.59 | Skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe | Reg. II-2/1,IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code). | IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),IMO MSC/Circ.553. | -IMO MSC.1/Circ.1312. | B + D B + E B + F |

A.1/3.60 | Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til balkoner | -Reg. II-2/10. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,IMO MSC.1/Circ.1313. | -IMO MSC.1/Circ.1268. | B + D B + E B + F |

A.1/3.61 | Højekspanderende skumslukningsanlæg (inside air-anlæg) til beskyttelse af maskinrum og lastpumperum Bemærk: Det faste højekspanderende skumsluknings-anlæg (inside air-anlæg) i maskinrum og lastpumperum skal afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. | -Reg. II-2/10. | -Reg. II-2/10. | -IMO MSC.1/Circ.1271. | B + D B + E B + F |

A.1/3.62 Der henvises til note c) til dette bilag A.1 | Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver | -Reg. II-2/1. | Reg. II-2/1,International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk: kapitel 11 (international kode for konstruktion af og udstyr på skibe til bulktransport af flydende gasser). | -IMO MSC.1/Circ.1315. | B + D B + E B + F |

A.1/3.63 Ex. A.2/3.15 | Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning | Reg. II-2/7,Reg. II-2/19,Reg. II-2/20, | Reg. II-2/7,Reg. II-2/19,Reg. II-2/20,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. | IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10,og for: Kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe: EN 54-2 (1997) inklusive AC(1999) og A1(2006).Strømforsyningsudstyr: EN54-4 (1997) inklusive AC(1999), A1(2002) og A2(2006).Aspirerende røgdetektorer: EN 54-20 (2006) inklusive AC(2008).Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: IEC 60092-504 (2001) inklusive IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),IEC 60533 (1999).Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: EN 60079-0 (2009). | B + D B + E B + F |

A.1/3.64 Ex. A.2/3.25 | Klasse "C"-inddelinger | -Reg. II-2/3. | -Reg. II-2/3. | -IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). | B + D B + E B + F |

A.1/3.65 (Nyt udstyr) | Fast system til detektion af kulbrintegas | -Reg. II-2/4. | Reg. II-2/4.IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,IMO MSC.1/Circ.1370. | IMO MSC.1/Circ.1370,EN 60079-29-1 (2007),IEC 60092-504 (2001) inklusive IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011).IEC 60533 (1999),EN/IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F |

A.1/3.66 (Nyt udstyr) | Evakueringsstyringssystemer anvendt som et alternativ til lavt placerede ledelys | -Reg. II-2/13. | Reg. II-2/13,IMO MSC.1/Circ.1168. | -IMO MSC.1/Circ.1168. | B + D B + E B + F |

4. Navigationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 4: Navigationsudstyr.

Kolonne 5:

IEC 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  IEC 61162-3 ed1.1 Konsol. ved ænd.1 (2010-11) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
 
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
d)  IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
 
IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

EN 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  EN 61162-1 (2011) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  EN 61162-2 (1998) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  EN 61162-3 (2008) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
EN 61162-3-am1 (2010) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
d)  EN 61162-400 (2002) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
 
EN 61162-401 (2002) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
EN 61162-402 (2005) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
EN 61162-410 (2002) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
EN 61162-420 (2002) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
EN 61162-450 (2011) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.1/4.1 | Magnetkompas a)Klasse A til skibeb)Klasse B til redningsbåde og mand over bord-både | -Reg. V/18. | Reg. V/19,IMO Res. A.382(X),IMO Res. A.694(17). | ISO 1069 (1973),ISO 25862 (2009),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: ISO 1069 (1973),ISO 25862 (2009),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.2 | Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret | Reg. V/18,Reg. V/19,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.116(73),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien;ISO 22090-2 (2004), inklusive korrigendum 2005,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien.ISO 22090-2 (2004), inklusive korrigendum 2005,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.3 | Gyrokompas | -Reg. V/18. | Reg. V/19,IMO Res. A.424(XI),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.191(79). | EN ISO 8728 (1998),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: ISO 8728 (1997),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.4 | Radarudstyr | Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36. |

A.1/4.5 | Automatisk radarplottingudstyr (ARPA) | Flyttet til A.1/4.34 |

A.1/4.6 | Ekkolodudstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.224(VII),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.74(69) bilag 4,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN ISO 9875 (2001) inklusive ISO Technical Corrigendum 1: 2006,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: ISO 9875 (2000) inklusive ISO Technical Corrigendum 1: 2006,IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.7 | Anordning til angivelse af fart og distance (SDME) | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.824(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.96(72),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61023 (2007),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61023 (2007),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.8 | Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator | Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22. |

A.1/4.9 | Drejehastighedsindikator | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.526(13),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ISO 20672 (2007),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,ISO 20672 (2007),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.10 | Radiopejler | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.1/4.11 | Loran C-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.818(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61075 (1993),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61075 (1991),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.12 | Chayka-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. A.818 (19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61075 (1993),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61075 (1991),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.13 | Deccasystem | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.1/4.14 | GPS-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.112(73),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61108-1 (2003),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-1 (2003),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.15 | GLONASS-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.113(73),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61108-2 (1998),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-2 (1998),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.16 | Kurskontrolsystem - HCS (tidligere autopilot) | -Reg. V/18. | Reg. V/19,IMO Res. A.342(IX),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.64(67) bilag 3,IMO Res. MSC.191(79). | ISO 11674 (2006),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: ISO 11674 (2006),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.17 | Mekanisk lodshejs | Flyttet til A.1/1.40 |

A.1/4.18 | Radartransponder SART (9 GHz) | Reg. III/4,Reg. IV/14,Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. III/6,Reg. IV/7,IMO Res. A.530(13),IMO Res. A.802(19),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,ITU-R M.628-3(11/93). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61097-1 (2007).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-1 (2007). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.19 | Radarudstyr til højhastighedsfartøjer | Flyttet til A.1/4.37 |

A.1/4.20 | Rorindikator | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ISO 20673 (2007),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,ISO 20673 (2007),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.21 | Skrueomdrejningsindikator | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ISO 22554 (2007),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,ISO 22554 (2007),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.22 | Skruestigningsindikator | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ISO 22555 (2007),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,ISO 22555 (2007),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.23 | Kompas til redningsbåde | Reg. III/4,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. III/34,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 13. | -ISO 25862 (2009). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.24 | ARPA til højhastighedsfartøjer | Flyttet til A.1/4.37 |

A.1/4.25 | Automatisk sporfunktion (ATA) | Flyttet til A.1/4.35 |

A.1/4.26 | ATA til højhastighedsfartøjer | Flyttet til A.1/4.38 |

A.1/4.27 | Elektronisk plottefacilitet (EPA) | Flyttet til A.1/4.36 |

A.1/4.28 | Integreret brosystem | Flyttet til A.2/4.30 |

A.1/4.29 | System til registrering af sejladsdata (VDR) | Reg. V/18,Reg. V/20,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/20,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. A.861 (20),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79) | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 61996-1 (2008),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 61996-1 (2007-11),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.30 | Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) med reserveanlæg, og Raster Chart Display System (RCDS) | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79),IMO Res. MSC.232(82),IMO SN.1/Circ.266.(ECDIS-reserveanlæg og RCDS er kun relevant, hvis denne funktionalitet er indbygget i ECDIS-systemet. Det anføres i modul B-certifikatet, om prøvningen har omfattet disse optioner.) | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 61174 (2008),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 61174 (2008),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.31 | Gyrokompas til højhastighedsfartøjer | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.821(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | ISO 16328 (2001),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: ISO 16328 (2001),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.32 | Universelt automatisk identifikationssystem (AIS) | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.74(69),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79),ITU-R M. 1371-4(2010).Bemærk: ITU-R M. 1371-4 (2010), anvendes kun i det omfang, det kræves i IMO Res. MSC.74(69). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 61993-2 (2001),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 61993-2 (2001),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.33 | Rutekontrolsystem (track control system) (der fungerer ved skibets fart fra mindste manøvrefart til 30 knob) | -Reg. V/18. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.74(69),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62065 (2002),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62065 (2002),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.34 | Radarudstyr, CAT 1 | -Reg. V/18. | Reg. V/19.IMO Res. A.278(VIII),IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.823(19),IMO Res. MSC.191(79),IMO Res. MSC.192(79),ITU-R M. 1177-3(06/03). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008),EN 62388 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008).IEC 62388 Ed.1.0(2007). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.35 | Radarudstyr, CAT 2 | -Reg. V/18. | Reg. V/19,IMO Res. A.278(VIII),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.191(79),IMO Res. MSC.192(79),ITU-R M. 1177-3(06/03). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008),EN 62388 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008).IEC 62388 Ed.1.0(2007). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.36 | Radarudstyr, CAT 3 | -Reg. V/18. | Reg. V/19,IMO Res. A.278(VIII),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.191(79),IMO Res. MSC.192(79),ITU-R M. 1177-3(06/03). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008),EN 62388 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008).IEC 62388 Ed.1.0(2007). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.37 | Radarudstyr til højhastighedsfartøjer (CAT 1H og CAT 2H) | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | IMO Res. A.278(VIII),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79),IMO Res. MSC.192(79),ITU-R M. 1177-3(06/03). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008),EN 62388 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008).IEC 62388 Ed.1.0(2007). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.38 | Radarudstyr godkendt til brug med søkort, dvs.: a)CAT 1Cb)CAT 2Cc)CAT 1HC til HSCd)CAT 2HC til HSC | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | IMO Res. A.278(VIII),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79),IMO Res. MSC.192(79),ITU-R M. 1177-3(06/03). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008),EN 62388 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008).IEC 62388 Ed.1.0(2007). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.39 | Radarreflektor - passiv | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.164(78). | ISO 8729-1 (2010),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),Eller: ISO 8729-1 (2010),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.40 | HCS til højhastighedsfartøjer | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.822(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | ISO 16329 (2003),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: ISO 16329 (2003),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.41 | Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode) | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.116(73),IMO Res. MSC.191(79). | ISO 22090-3 (2004) inklusive ISO korrigendum 1 (2005),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: ISO 22090-3 (2004) inklusive ISO korrigendum 1 (2005),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.42 | Søgelys til højhastighedsfartøjer | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | ISO 17884 (2004),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: ISO 17884 (2004),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.43 | Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | IMO Res.A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.94(72),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | ISO 16273 (2003),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: ISO 16273 (2003),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.44 | Differentialmodtager til DGPS- og DGLONASS-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.114(73). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-4 (2004),EN 61162-serien.Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-4 (2004),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F G |

A.1/4.45 | Søkortfaciliteter til skibets radar | Udgår, da det er omfattet af A.1/4.38 |

A.1/4.46 | Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret | Reg. V/18.Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.116(73),IMO Res. MSC.191(79). | ISO 22090-1 (2002) inklusive Corr.1 (2005),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: ISO 22090-1 (2002) inklusive Corr.1 (2005),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1./4.47 | Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) | -Reg. V/20. | Reg. V/20,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.163(78),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 61996-2 (2008),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 61996-2 (2007),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.48 | Mekanisk lodshejs | Forsætligt ikke udfyldt (fordi det i IMO Res. MSC.308(88), der er i kraft den 1. juli 2012, hedder: "Der anvendes ikke mekanisk lodshejs") |

A.1/4.49 | Lodslejder | Reg. V/23,Reg. X/3. | Reg. V/23IMO Res. A.889(21)IMO MSC/Circ.773. | IMO Res. A.889(21),ISO 799 (2004). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.50 | DGPS-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.112(73),IMO Res. MSC.114(73),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61108-1 (2003),EN 61108-4 (2004),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-1 (2003),IEC 61108-4 (2004),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.51 | DGLONASS-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.113(73),IMO Res. MSC.114(73),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61108-2 (1998),EN 61108-4 (2004),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-2 (1998),IEC 61108-4 (2004),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.52 Der henvises til note b) til dette bilag A.1 | Dagslyssignallampe | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.95(72),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ISO 25861 (2007).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ISO 25861 (2007). | B + D B + E B + F |

A.1/4.53 Der henvises til note c) til dette bilag A.1 | Radarmålforstærker | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.164(78). | ISO 8729-2 (2009),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),Eller: ISO 8729-2 (2009),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.54 Der henvises til note b) til dette bilag A.1 | Pejleanordning | -Reg. V/18. | -Reg. V/19. | ISO 25862 (2009),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),Eller: ISO 25862 (2009),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.55 Der henvises til note b) til dette bilag A.1 | AIS SART-udstyr | Reg. III/4,Reg. IV/14. | Reg. III/6,Reg. IV/7,IMO Res. MSC.246(83),IMO Res. MSC.247(83),IMO Res. MSC.256(84),ITU-R M. 1371-4(2010). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61097-14 (2010),EN 61162-serien,Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-14 (2010),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F G |

A.1/4.56 Der henvises til note b) til dette bilag A.1 | Galileo-modtager | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.813(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79),IMO Res. MSC.233(82). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61108-3 (2010),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-3 (2010),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | B + D B + E B + F G |

A.1/4.57 Der henvises til note b) til dette bilag A.1 | Brovagtsalarm (BNWAS) | -Reg. V/18. | IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.128(75),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008),IEC 62616(2010).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008),IEC 62616(2010). | B + D B + E B + F G |

5. Radiokommunikationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 5: Radiokommunikationsudstyr.

Kolonne 5: I tilfælde af konflikt mellem kravene i IMO MSC/Circ.862 og prøvningsstandarderne for produktet er kravene i IMO MSC/Circ.862 gældende.

Kolonne 5:

IEC 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  IEC 61162-3 ed1.1 Konsol. ved ænd.1 (2010-11) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
 
 
 
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
d)  IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
 
 
 
 
IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

EN 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  EN 61162-1 (2011) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  EN 61162-2 (1998) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  EN 61162-3 (2008) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
EN 61162-3-am1 (2010) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
d)  EN 61162-400 (2002) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
 
EN 61162-401 (2002) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
EN 61162-402 (2005) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
EN 61162-410 (2002) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
EN 61162-420 (2002) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
EN 61162-450 (2011) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.1/5.1 | VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/7,Reg. X/3,IMO Res. A.385(X),IMO Res. A.524(13),IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.803(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO MSC/Circ.862,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.489-2 (10/95),ITU-R M.493-13 (10/09),ITU-R M.541-9 (05/04),ITU-R M.689-2 (09/94). | IMO MSC/Circ.862,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09).Eller: IMO MSC/Circ.862,IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-3 (1994),IEC 61097-7 (1996),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F |

A.1/5.2 | VHF DSC-vagtmodtager | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/7,Reg. X/3,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.803(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.489-2 (10/95),ITU-R M.493-13 (10/09),ITU-R M.541-9 (05/04). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-3 (1994),IEC 61097-8 (1998),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F |

A.1/5.3 | NAVTEX-modtager | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/7,Reg. X/3,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.148(77),IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.540-2 (06/90),ITU-R M.625-3 (10/95). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-6 (2005-12). | B + D B + E B + F |

A.1/5.4 | EGC-modtager | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/7,Reg. X/3,IMO Res. A.570(14),IMO Res. A.664(16),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO COMSAR Circ.32. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06),Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-4 (2007). | B + D B + E B + F |

A.1/5.5 | HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager) | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14 | Reg. IV/7,Reg. X/3,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.699(17),IMO Res. A.700(17),IMO Res. A.806(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.491-1 (07/86),ITU-R M.492-6 (10/95),ITU-R M.540-2 (06/90),ITU-R M.625-3 (10/95),ITU-R M.688 (06/90). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10). | B + D B + E B + F |

A.1/5.6 | 406 MHz-EPIRB (Cospas-Sarsat) | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/7,Reg. X/3,IMO Res. A.662(16),IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.696(17),IMO Res. A.810(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO MSC/Circ.862,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.633-3 (05/04),ITU-R M.690-1 (10/95). | IMO MSC/Circ.862,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).Eller: IMO MSC/Circ.862,IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-2 (2008).Bemærk: IMO MSC/Circ. 862 gælder kun for en eventuel fjernaktiveringsanordning, ikke selve EPIRB. | B + D B + E B + F |

A.1/5.7 | L-bånd-EPIRB (Inmarsat) | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.1/5.8 | 2182 kHz-vagtmodtager | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.1/5.9 | Totonesignalanordning | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.1/5.10 | MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Bemærk: Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/9,Reg. IV/10,Reg. X/3,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.804(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.493-13 (10/09),ITU-R M.541-9 (05/04). | IMO MSC/Circ.862,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10),ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),Eller: IMO MSC/Circ.862,IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-3 (1994),IEC 61097-9 (1997),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F |

A.1/5.11 | MF DSC-vagtmodtager | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/9,Reg. IV/10,Reg. X/3,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.804(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.493-13 (10/09),ITU-R M.541-9 (05/04),ITU-R M.1173 (10/95). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12),ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-3 (1994),IEC 61097-8 (1998),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F |

A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/10,Reg. X/3,IMO Res. A.570(14),IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.808(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO MSC/Circ.862,IMO COMSAR Circ.32. | IMO MSC/Circ 862,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: IMO MSC/Circ 862,IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F |

A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/10,Reg. X/3,IMO Res. A.570(14),IMO Res. A.664 (16), (gælder kun, hvis Inmarsat C SES-udstyret har EGC funktioner),IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.807(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO MSC/Circ.862,IMO COMSAR Circ.32. | IMO MSC/Circ.862,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06),Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-4 (2007),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F |

A.1/5.14 | MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni Bemærk: Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/10,Reg. X/3,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.806(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO MSC/Circ.862,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.476-5 (10/95),ITU-R M.491-1 (07/86),ITU-R M.492-6 (10/95),ITU-R M.493-13 (10/09),ITU-R M.541-9 (05/04),ITU-R M.625-3 (10/95),ITU-R M.1173 (10/95). | IMO MSC/Circ.862,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),Eller: IMO MSC/Circ.862,IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-3 (1994),IEC 61097-9 (1997),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F |

A.1/5.15 | MF/HF DSC-scanning vagtmodtager | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/10,Reg. X/3,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.806(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO COMSAR Circ.32,ITU-R M.493-13 (10/09),ITU-R M. 541-9 (05/04). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-3 (1994),IEC 61097-8 (1998),IEC 61162-serien. | B + D B + E B + F |

A.1/5.16 | Aeronautisk tovejs VHF-radioanlæg | Flyttet til A.2/5.8 |

A.1/5.17 | Bærbart tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. III/6,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.809(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,IMO Res. MSC.149(77),ITU-R M.489-2 (10/95). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-12 (1996). | B + D B + E B + F |

A.1/5.18 | Fast tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. III/6,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.809(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,ITU-R M.489-2 (10/95). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-12 (1996). | B + D B + E B + F |

A1/5.19 | Inmarsat-F77 | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/10,IMO Res. A.570 (14),IMO Res. A.808 (19),IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO MSC/Circ.862,IMO COMSAR Circ.32. | IMO MSC/Circ.862,EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-13 (2003).Eller: IMO MSC/Circ.862,IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61097-13 (2003). | B + D B + E B + F |

6. Udstyr, der kræves i henhold til COLREG 72

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. COLREG 72, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | COLREG-regler og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.1/6.1 | Navigationslys | -COLREG bilag I/14. | COLREG bilag I/14,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.253(83). | EN 14744 (2005) inklusive AC (2006),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: EN 14744 (2005) inklusive AC (2006),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | B + D B + E B + F G |

7. Sikkerhedsudstyr til massegodsskibe

Intet udstyr opført i bilag A.1.

8. Udstyr omfattet af SOLAS, afsnit II-1. Konstruktion - opbygning, underinddeling og stabilitet, maskineri og elektriske installationer

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.1/8.1 Der henvises til note b) til dette bilag A.1 | Vandstandsalarmer | Reg. II-1/22-1,Reg. II-1/25,Reg. XII/12. | Reg. II-1/25,Reg. XII/12,IMO Res.A.1021(26),IMO Res. MSC.188(79). | IEC 60092-504 (2001) inklusive IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),IEC 60529 (2001) inklusive:korrigendum 1 (2003), korrigendum 2 (2007), korrigendum 3 (2009),IMO Res. MSC.188(79),IMO MSC.1/Circ. 1291. | B + D B + E B + F |

Bilag A 2

UDSTYR UDEN PRØVNINGSSTANDARDER I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

UDSTYR UDEN PRØVNINGSSTANDARDER I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

1. Redningsudstyr

Kolonne 4: IMO MSC/Circ.980 finder anvendelse, undtagen hvor der er henvist til særlige instrumenter i kolonne 4.

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/1.1 | Radarreflektorer til redningsflåder | Reg. III/4,Reg. III/34,Reg. X/3. | -IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code). | | |

A.2/1.2 | Materiale til redningsdragter | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.2/1.3 | "Flyde frit op"-udsætningsanordninger til redningsbåde | Reg. III/4,Reg. III/34. | Reg. III/13,Reg. III/16,Reg. III/26,Reg. III/34,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8. | | |

A.2/1.4 | Indskibningslejdere | Flyttet til A.1/1.29 |

A.2/1.5 | Højttalersystem (PA-system) og hovedalarmsystem (når det benyttes som brandalarm, finder A.1/3.53 anvendelse) | -Reg. III/6. | IMO Res. A.1021(26),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO MSC/Circ.808. | -ISO 27991 (2008) | |

2. Forebyggelse af havforurening

Nr. | Udstyrets betegnelse | MARPOL 73/78, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | MARPOL 73/78-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/2.1 | Anlæg om bord til overvågning og registrering af NOx | Flyttet til A.1/2.8 |

A.2/2.2 | Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser | Flyttet til A.1/2.10 |

A.2/2.3 | Udstyr, der benytter andre ækvivalente metoder til reduktion af NOx-emissioner om bord | -Bilag VI, Reg. 4. | -Bilag VI, Reg. 4. | | |

A.2/2.4 | Udstyr, der benytter andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner | IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg. 4)IMO Res. MEPC.184(59) | -IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg. 4). | | |

A.2/2.5 (nyt udstyr) | NOx-analysatorer om bord, der benytter en anden målemetode end den direkte måle- og overvågningsmetode i teknisk kode for NOx, 2008 | -IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg. 4) | -IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg. 4). | | |

3. Brandslukningsmateriel

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/3.1 | Ikkebærbare og transportable ildslukkere | Flyttet til A.1/3.52 |

A.2/3.2 | Dyser til faste højtrykssprinkleranlæg til speciallastrum, ro-ro-lastrum, andre ro-ro-rum og vogndæksrum | Flyttet til A.1/3.49 |

A.2/3.3 | Koldstartanordninger til generatorer | Flyttet til A.2/8.1 |

A.2/3.4 | Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør) | Flyttet til A.1/3.55 |

A.2/3.5 | Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering og maskinrum med og uden opsyn | Flyttet til A.1/3.51 |

A.2/3.6 | Røgdetektorer | Flyttet til A.1/3.51 |

A.2/3.7 | Varmedetektorer | Flyttet til A.1/3.51 |

A.2/3.8 | Elektrisk sikkerhedslygte | Reg. II-2/10,Reg. X/3,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. | Reg. II-2/10,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code), 3. | -IEC 60079-serien. | |

A.2/3.9 | Kemikaliedragter | -Reg. II-2/19. | Reg. II-2/19,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7. | EN 943-1 (2002) inklusive AC (2005),EN 943-2 (2002),EN ISO 6529 (2001),EN ISO 6530 (2005),EN 14605 (2005) inklusive A1(2009),IMO MSC/Circ.1120. | |

A.2/3.10 | Lavtplacerede ledelys (low-location lighting systems) | Flyttet til A.1/3.40 |

A.2/3.11 | Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskinrum | Flyttet til A.1/3.10 |

A.2/3.12 | Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum | Flyttet til A.1/3.45 |

A.2/3.13 | Røgdykkerapparat med komprimeret luft (højhastighedsfartøj) | Udgår |

A.2/3.14 | Brandslanger (slangevinde) | Flyttet til A.1/3.56 |

A.2/3.15 | Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning | Flyttet til A.1/3.63 |

A.2/3.16 | Flammedetektorer | Flyttet til A.1/3.51 |

A.2/3.17 | Manuelle alarmtryk | Flyttet til A.1/3.51 |

A.2/3.18 | Alarmanordninger | Flyttet til A.1/3.53 |

A.2/3.19 | Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukning-sanlæg til brug i kategori "A"-maskinrum | Flyttet til A.1/3.48 |

A.2/3.20 | Polstrede møbler | Flyttet til A.1/3.20 |

A.2/3.21 | Komponenter til brandsluknings-anlæg til malerrum og rum med brandfarlige væsker | -Reg. II-2/10. | Reg. II-2/10,IMO MSC.1/Circ.1239. | | |

A.2/3.22 | Komponenter til faste brandslukningsanlæg i aftrækskanaler fra kabysområder | -Reg. II-2/9. | -Reg. II-2/9. | | |

A.2/3.23 | Komponenter til brandslukningsanlæg på helikopterdæk | -Reg. II-2/18. | -Reg. II-2/18. | -EN 13565-1 (2003) inklusive A1 (2007). | |

A.2/3.24 | Bærbare skumaggregater | Reg. II-2/10,Reg. II-2/20,Reg. X/3. | Reg. II-2/10,Reg. II-2/20,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,IMO MSC.1/Circ.1239,IMO MSC.1/Circ.1313. | | |

A.2/3.25 | Klasse "C"-inddelinger | Flyttet til A.1/3.64 |

A.2/3.26 | Installationer til gasformigt brændsel til husholdningsbrug (komponenter) | -Reg. II-2/4. | Reg. II-2/4,IMO MSC.1/Circ.1276. | | |

A.2/3.27 | Komponenter til faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter (CO2) | Reg. II-2/10,Reg. X/3. | Reg. II-2/10,Reg. II-2/20,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,IMO MSC.1/Circ.1313,IMO MSC.1/Circ.1318. | Automatiske elektriske styrings- og forsinkelsesanordninger:EN 12094-1 (2003).Ikke-elektriske automatiske styrings- og forsinkelsesanordninger:EN 12094-2 (2003).Manuelle udløsnings- og stopanordninger:EN 12094-3 (2003).Ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere:EN 12094-4 (2004).Høj- og lavtryksventilvælger med tilhørende aktuatorer:EN 12094-5 (2006).Ikke-elektriske afbrydermekanismer:EN 12094-6 (2006).Dyser til CO2-systemer:EN 12094-7 (2000) inklusive A1 (2005).Koblinger:EN 12094-8 (2006).Trykmålere og trykkontakter:EN 12094-10 (2003).Mekaniske vægte:EN 12094-11 (2003).Kontraventiler og selvlukkende klapventiler:EN 12094-13 (2001) inklusive AC (2002).Lugttilsætningsudstyr til CO2-lavtrykssystemer:EN 12094-16 (2003). | |

A.2/3.28 | Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg - faste skumslukningsanlæg på tankerdæk | Flyttet til A.1/3.57 |

A.2/3.29 | Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk | Flyttet til A.1/3.58 |

A.2/3.30 | Skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe | Flyttet til A.1/3.59 |

A.2/3.31 | Manuelt betjente sprinkleranlæg | -Reg. II-2/10. | -Reg. II-2/10. | | |

A.2/3.32 | Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver | Flyttet til A.1/3.62 |

4. Navigationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 4: Navigationsudstyr

Kolonne 3 og 4: Henvisninger til kapitel V i SOLAS skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974, ændret ved MSC 73, med ikrafttræden den 1. juli 2002.

Kolonne 5:

IEC 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  IEC 61162-3 ed1.1 Konsol. ved ænd.1 (2010-11) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
 
 
 
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
d)  IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
 
 
 
 
IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

EN 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  EN 61162-1 (2011) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  EN 61162-2 (1998) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  EN 61162-3 (2008) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
EN 61162-3-am1 (2010) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
∙  EN 61162-400 (2002) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
EN 61162-401 (2002) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
EN 61162-402 (2005) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
EN 61162-410 (2002) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
EN 61162-420 (2002) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
EN 61162-450 (2011) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/4.1 | Gyrokompas til højhastighedsfartøjer | Flyttet til A.1/4.31 |

A.2/4.2 | Kurskontrolsystem til højhastighedsfartøjer - HCS (tidligere autopilot) | Flyttet til A.1/4.40 |

A.2/4.3 | Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode) | Flyttet til A.1/4.41 |

A.2/4.4 | Dagslyssignallampe | Flyttet til A.1/4.52 |

A.2/4.5 | Søgelys til højhastighedsfartøjer | Flyttet til A.1/4.42 |

A.2/4.6 | Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer | Flyttet til A.1/4.43 |

A.2/4.7 | Rutekontrolsystem (track control system) | Flyttet til A.1/4.33 |

A.2/4.8 | Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) | Flyttet til A.1/4.30 |

A.2/4.9 | Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) reserveanlæg | Flyttet til A.1/4.30 |

A.2/4.10 | Raster Chart Display System (RCDS) | Flyttet til A.1/4.30 |

A.2/4.11 | Kombineret GPS/GLONASS-udstyr | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.115(73),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61108-1 (2003),EN 61108-2 (1998),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61108-1 (2003),IEC 61108-2 (1998),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.12 | DGPS, DGLONASS-udstyr | Flyttet til A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51 |

A.2/4.13 | Gyrokompas til højhastighedsfartøjer | Flyttet til A.1/4.31 |

A.2/4.14 | System til registrering af sejladsdata (VDR) | Flyttet til A.1/4.29 |

A.2/4.15 | Integreret navigationssystem | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.86(70),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 61924 (2006),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 61924 (2006),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.16 | Integreret brosystem | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.2/4.17 | Radarmålforstærker | Flyttet til A.1/4.53 |

A.2/4.18 | Lydmodtagesystem | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.86(70),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.19 | Magnetkompas til højhastighedsfartøjer | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | IMO Res. A.382(X),IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | ISO 1069 (1973),ISO 25862(2009),EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: ISO 1069 (1973),ISO 25862(2009),IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | |

A.2/4.20 | Rutekontrolsystem til højhastighedsfartøj | Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.21 | Søkortfaciliteter til skibets radar | Flyttet til A.1/4.45 |

A.2/4.22 | Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret | Flyttet til A.1/4.46 |

A.2/4.23 | Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret | Flyttet til A.1/4.2 |

A.2/4.24 | Trykkraftindikator | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.25 | Indikatorer for trykkraft, stigning og funktion i tværskibs retning | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.26 | Drejehastighedsindikator | Flyttet til A.1/4.9 |

A.2/4.27 | Rorindikator | Flyttet til A.1/4.20 |

A.2/4.28 | Skrueomdrejningsindikator | Flyttet til A.1/4.21 |

A.2/4.29 | Skruestigningsindikator | Flyttet til A.1/4.22 |

A.2/4.30 | Integreret brosystem | Reg. V/18,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 15,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 15,IMO Res. MSC.191(79),IMO SN.1/Circ.288. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 61209 (1999),EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 61209 (1999),IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.31 | Pejleanordning | Flyttet til A.1/4.54 |

A.2/4.32 | Brovagtsalarm (BNWAS) | Flyttet til A.1/4.57 |

A.2/4.33 | Rutekontrolsystem (der fungerer ved skibets fart ved 30 knob og derover) | Reg. V/18.Reg. X/3. | Reg. V/19,IMO Res. A.694 (17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO Res. MSC.191(79). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien,EN 62288 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien,IEC 62288 Ed.1.0(2008). | |

A.2/4.34 | Udstyr med LRIT-facilitet (identifikation og sporing af skibe på lang afstand) | -Reg. V/19 | Reg. V/19,IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.813(19),IMO Res. MSC.202(81),IMO Res. MSC.211(81),IMO Res. MSC.263(84),IMO MSC.1/Circ 1307. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien.Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien. | |

A.2/4.35 | Galileo-modtager | Flyttet til A.1/4.56 |

A.2/4.36 | AIS SART-udstyr | Flyttet til A.1/4.55 |

5. Radiokommunikationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 5: Radiokommunikationsudstyr

Kolonne 5:

IEC 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  IEC 61162-3 ed1.1 Konsol. ved ænd.1 (2010-11) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
 
 
 
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
d)  IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
 
 
 
 
IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

EN 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og -systemer - Digitale grænseflader:

a)  EN 61162-1 (2011) - Del 1: En afsender og flere modtagere
b)  EN 61162-2 (1998) - Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel
c)  EN 61162-3 (2008) - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
 
EN 61162-3-am1 (2010) Ændring 1 - Del 3: Instrumentnetværk til serielle data
d)  EN 61162-400 (2002) - Del 400: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Introduktion og generelle principper
 
EN 61162-401 (2002) - Del 401: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Anvendelsesprofil
EN 61162-402 (2005) - Del 402: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Dokumentation og prøvningskrav
EN 61162-410 (2002) - Del 410: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil
EN 61162-420 (2002) - Del 420: Flere afsendere og flere modtagere - Indbyrdes forbindelse af skibssystemer - Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder
EN 61162-450 (2011) - Del 450: Flere afsendere og flere modtagere - Ethernetsystemsammenkobling

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/5.1 | VHF EPIRB | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg.IV/8,IMO Res. A.662(16),IMO Res. A.694(17),IMO Res. A.805(19),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),ITU-R M.489-2 (10/95),ITU-R M.693 (06/90). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | |

A.2/5.2 | Nødenergiforsyning til radio | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. IV/13,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO COMSAR Circ.16,IMO COMSAR Circ.32. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | |

A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | Flyttet til A.1/5.19. |

A.2/5.4 | Nødpanel | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. IV/6,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO MSC/Circ. 862,IMO COMSAR Circ.32. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | |

A.2/5.5 | Nødalarmpanel | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). | Reg. IV/6,IMO Res.A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),IMO MSC/Circ.862,IMO COMSAR Circ.32. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008). | |

A.2/5.6 | L-bånd-EPIRB (Inmarsat) | Forsætligt ikke udfyldt. |

A.2/5.7 | Skibets sikringsalarmsystem | | Reg. XI-2/6,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.147(77),IMO MSC/Circ.1072. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),EN 61162-serien.Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),IEC 61162-serien. | |

A.2/5.8 Ex A.1/5.16 | Aeronautisk tovejs VHF-radioanlæg | Reg. IV/14,Reg. X/3,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. | Reg. IV/7,IMO Res. A.694(17),IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,IMO Res. MSC.80(70),IMO COMSAR Circ.32,ICAO-konventionen, bilag 10, Radio -Regulations. | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07). | |

6. Udstyr, der kræves i henhold til COLREG 72

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. COLREG 72, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | COLREG-regler og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/6.1 | Navigationslys | Flyttet til A.1/6.1. |

A.2/6.2 | Lydsignalgivere | -COLREG 72, bilag III/3. | COLREG 72, bilag III/3,IMO Res. A.694(17). | EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),Fløjter - COLREG 72, bilag III/1 (ydeevne),Klokker og gongonger - COLREG 72, bilag III/2 (ydeevne).Eller: IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),Fløjter - COLREG 72, bilag III/1 (ydeevne),Klokker og gongonger - COLREG 72, bilag III/2 (ydeevne). | |

7. Sikkerhedsudstyr til massegodsskibe

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/7.1 | Lasteinstrument | Reg. XII/11,1997 SOLAS-konference Res. 5. | Reg. XII/11,1997 SOLAS-konference Res. 5. | -IMO MSC.1/Circ 1229. | |

A.2/7.2 | Vandstandsalarmer på bulkskibe | Udgået |

8. Udstyr, jf. SOLAS, afsnit II-1

Nr. | Udstyrets betegnelse | Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis "typegodkendelse" er påkrævet | SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer | Prøvningsstandarder | Moduler til overensstemmelsesvurdering |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A.2/8.1 | Koldstartanordninger til generatorer | Reg. II-1/44,Reg. X/3. | Reg. II-1/44,IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12,IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12. | | |

"

"

[1] EUT L 305 af 20.11.2010, s. 1.

[2] EUT L 239 af 15.9.2011, s. 1.

[3] Medlemsstaterne kan anvende IMO's cirkulære MSC.1/Circ.1393.

Bilag B

Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B)

1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i de internationale instrumenter.

2. Ansøgning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anmodningen indgives af denne
en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke samtidig er indgivet til andre bemyndigede organer
den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3.

Ansøgeren stiller et prøveeksemplar, som er repræsentativt for den pågældende produktion, og som i det følgende benævnes "type"10), til rådighed for det udpegede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere prøveeksemplarer, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med kravene i de relevante internationale instrumenter. Den skal, i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, dække produktets konstruktion, fremstilling, installation og funktion i overensstemmelse med beskrivelsen i den tekniske dokumentation i tillægget til dette bilag.

4. Det bemyndigede organ:

4.1. undersøger den tekniske dokumentation og kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne

4.2. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om kravene i de relevante internationale instrumenter rent faktisk er anvendt

4.3. aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5. Konstateres det, at typen opfylder bestemmelserne i de relevante internationale instrumenter, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, detaljer ved udstyret, undersøgelsens resultater, betingelserne for dens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslår det bemyndigede organ at udstede en typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil.

Hvis fabrikanten igen ansøger om typegodkendelse for udstyr, for hvilket en typeafprøvningsattest er blevet nægtet, skal hans ansøgning til det bemyndigede organ indeholde al relevant dokumentation, herunder de originale prøvningsrapporter, en detaljeret redegørelse for årsagerne til den tidligere nægtelse og detaljer om de ændringer, der er foretaget ved udstyret.

6. Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af det godkendte produkt; produktet skal godkendes på ny, hvis ændringerne kan påvirke overensstemmelsen med kravene eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillægsgodkendelse gives i form af en tilføjelse til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7. Hvert bemyndiget organ meddeler efter anmodning flagmedlemsstatens myndigheder og de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de EF-typeafprøvningsattester og tillægsgodkendelser, de har udstedt eller inddraget.

8. De øvrige bemyndigede organer kan få tilstillet kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og/eller tillægsgodkendelserne. Bilagene til attesterne stilles til de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

TYPEOVERENSSTEMMELSE (modul C)

1. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant garanterer og erklærer, at de pågældende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i de internationale instrumenter. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant anbringer mærket på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i de internationale instrumenter.

3. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablere bemyndigede repræsentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN (modul D)

1. En fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant anbringer mærket på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med mærket anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem for produktion og foretage kontrol og prøvninger af de færdige produkter som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pågældende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori
dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet
den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at produkterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet
teknikker, fremgangsmåder og de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt i produktionen samt ved kvalitetskontrol- og sikring
de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed hvormed dette sker
kvalitetsregistre, herunder inspektionsrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer m.v.
hvordan det kontrolleres, at den krævede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserende standard.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, inspektions-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

-|dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

-|kvalitetsregistreringer, herunder inspektionsrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer m.v.

4.3. Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. I mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation
de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer
de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler efter anmodning flagmedlemsstatens myndigheder og de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har udstedt eller inddraget.

KVALITETSSIKRING AF PRODUKTERNE (Modul E)

1. En fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant anbringer mærket på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med mærket anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender for den afsluttende inspektion af produktet og prøvningerne et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for de pågældende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori
dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet
den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hvert enkelt produkt, og der gennemføres passende prøvninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i de internationale instrumenter. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal bl.a. indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætningerne og organisationsstrukturen samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet
de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen
hvordan det kontrolleres, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt
kvalitetsregistre, herunder inspektionsrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer m.v.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den harmoniserede standard på området.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere inspektions-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

-|dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

-|teknisk dokumentation

-|kvalitetsregistre, herunder inspektionsrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer m.v.

4.3. Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt; det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. I mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation
de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer
de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler efter anmodning flagmedlemsstatens myndigheder og de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har udstedt eller inddraget.

PRODUKTVERIFIKATION (Modul F)

1. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant garanterer og erklærer, at de produkter, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt på, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeprøvningsattesten. Fabrikanten anbringer mærket på hvert enkelt produkt og udsteder en overensstemmelseserklæring.

3. Det bemyndigede organ foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at verificere, at produktet er i overensstemmelse med kravene i de internationale instrumenter; dette kan efter fabrikantens valg foregå enten ved kontrol og prøvning af hvert enkelt produkt som beskrevet i punkt 4 eller ved kontrol og prøvning af produkterne på et statistisk grundlag som beskrevet i punkt 5.

3a. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

4. Verifikation ved kontrol og prøvning af hvert enkelt produkt

4.1. Alle produkter kontrolleres enkeltvis, og der gennemføres passende prøvninger for at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten.

4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på hvert godkendt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

4.3. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant skal på opfordring kunne forevise flagmedlemsstatens myndigheder den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

5. Statistisk verifikation

5.1. Fabrikanten fremlægger sine produkter i form af ensartede partier og træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen garanterer, at alle producerede partier bliver ensartede.

5.2. Alle produkter skal kunne verificeres i form af ensartede partier. Der udtages en stikprøve af hvert parti. Produkterne i en prøve kontrolleres enkeltvis, og der gennemføres passende prøvninger for at verificere, om produkterne er i overens-stemmelse med de relevante krav i de internationale instrumenter, og for at fastslå, om partiet skal godkendes eller kasseres.

5.3. For så vidt angår godkendte partier skal det bemyndigede organ anbringe eller lade anbringe sit identifikationsnummer på hvert enkelt produkt og udstede en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de foretagne prøvninger. Alle produkter i partiet kan markedsføres, undtagen de produkter fra prøven, der ikke opfylder overensstemmelseskravene.

Kasseres et parti, træffer det bemyndigede organ eller den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at det pågældende parti markedsføres. Hvis der ofte må kasseres partier, kan det bemyndigede organ stille den statistiske verifikation i bero.

Fabrikanten kan under fremstillingsprocessen på det bemyndigede organs ansvar anbringe dettes identifikationsnummer på produktet.

5.4. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant skal på opfordring kunne forevise flagmedlemsstatens myndigheder den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

ENHEDSVERIFIKATION (Modul G)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at det pågældende produkt, for hvilket der er udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i de internationale instrumenter. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer mærket på produktet og udsteder en overensstemmelseserklæring.

2. Det bemyndigede organ kontrollerer hvert enkelt produkt og gennemfører passende prøvninger for at sikre, at det er i overensstemmelse med de relevante krav i de internationale instrumenter.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på det godkendte produkt og udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med de relevante krav i de internationale instrumenter og at forstå dets konstruktion, fremstilling og funktion.

FULD KVALITETSSIKRING (Modul H)

1. En fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende produkter opfylder de relevante krav i de internationale instrumenter. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant anbringer mærket på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med mærket anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender for konstruktion, fremstilling og afsluttende inspektion af det trykbærende udstyr og for prøvningerne et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori
dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at produkterne opfylder de relevante krav i de internationale instrumenter.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetspolitik og -procedurer, såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre, fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktions- og produktkvalitet
de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt, samt hvordan det sikres, at de væsentlige krav til produkterne i de internationale instrumenter vil blive opfyldt
de teknikker til kontrol og verifikation af konstruktionen samt de fremgangsmåder og systematiske forholdsregler, der vil blive anvendt ved konstruktionen af produkter, der hører til den pågældende produktkategori
de tilsvarende teknikker, fremgangsmåder og forholdsregler, der systematisk vil blive anvendt i produktionen
de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og angivelse af den hyppighed hvormed dette sker
kvalitetsregistre, herunder inspektionsrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer m.v.
metoderne til kontrol af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabets etablerede bemyndigede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. EF-kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere konstruktions-, produktions-, inspektions- og prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og skal give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet
kvalitetsregistre i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder resultater af analyser, beregninger, prøvninger m.v.
kvalitetsregistre i henhold til produktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder inspektionsrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer m.v.

4.3. Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt; det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. I mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation
de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer
de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler efter anmodning flagmedlemsstatens myndigheder og de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har udstedt eller inddraget.

7. Konstruktionskontrol

7.1. Fabrikanten indgiver en ansøgning om konstruktionskontrol til et enkelt bemyndiget organ.

7.2. Ansøgningen skal gøre det muligt at forstå produktets konstruktion, fremstilling og funktion og at vurdere overensstemmelsen med de relevante krav i de internationale instrumenter.

Den skal omfatte:

konstruktionens tekniske specifikationer, herunder de standarder, der er anvendt
den nødvendige dokumentation for, at disse er dækkende, navnlig når standarderne i artikel 5 ikke har været anvendt fuldt ud. Denne dokumentation skal omfatte resultaterne af de prøvninger, der er foretaget af fabrikantens dertil udstyrede laboratorium eller for hans regning.

7.3. Det bemyndigede organ undersøger anmodningen, og hvis konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i de internationale instrumenter, udsteder det en EF-konstruktionsafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde undersøgelsens resultater, betingelserne for dens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte konstruktion og i givet fald en beskrivelse af produktets funktion.

7.4. Ansøgeren skal holde det bemyndigede organ, som har udstedt EF-konstruktionsafprøvningsattesten, underrettet om enhver ændring af den godkendte konstruktion. Ændres den godkendte konstruktion, skal ændringerne også godkendes af det bemyndigede organ, som har udstedt EF-konstruktionsafprøvningsattesten, hvis ændringerne kan påvirke overensstemmelsen med de relevante krav i de internationale instrumenter eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillægsgodkendelse gives i form af en tilføjelse til EF-konstruktionsafprøvningsattesten.

7.5. Hvert bemyndiget organ meddeler efter anmodning flagmedlemsstatens myndigheder og de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om:

de EF-konstruktionsafprøvningsattester og tillægsgodkendelser, det har udstedt
de EF-konstruktionsafprøvningsattester og tillægsgodkendelser, det har inddraget.

Tillæg til bilag B

Teknisk dokumentation, som fabrikanten skal forelægge for bemyndigede organ

Dette tillæg finder anvendelse på alle moduler i bilag B.

Den i bilag B nævnte tekniske dokumentation skal indeholde alle relevante data eller midler, som fabrikanten anvender for at sikre, at udstyret opfylder alle relevante krav.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at forstå produktets konstruktion, fremstilling og funktion og at vurdere produktets overensstemmelse med kravene i de relevante internationale instrumenter.

I der omfang, det er relevant for vurderingen, skal dokumentationen omfatte:

en almindelig beskrivelse af typen
konstruktions- og produktionstegninger, samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv.
de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt produktets funktion
resultater af konstruktionsberegninger, uvildige kontrolundersøgelser osv.
uvildige prøvningsrapporter
manualer til installation, anvendelse og vedligeholdelse.

Efter omstændighederne skal konstruktionsdokumentationen indeholde følgende:

attester for udstyr, som indgår i produktet
attester og certifikater vedrørende fremstillingsmetoderne og/eller inspektion og/eller kontrol af produktet
enhver anden dokumentation, der sætter det bemyndigede organ i stand til at foretage en bedre vurdering.

Bilag C

Minimumskriterier for medlemsstaternes udpegelse af bemyndigede organer

1. Bemyndigede organer skal opfylde kravene i de relevante EN 45000 serier.

2. Det bemyndigede organ skal være uafhængigt og må ikke kontrolleres af fabrikanter eller leverandører.

3. Det bemyndigede organ skal være etableret på Fællesskabets område.

4. Udsteder et bemyndiget organ typegodkendelser på en medlemsstats vegne, skal medlemsstaten sikre sig, at det bemyndigede organs kvalifikationer, tekniske erfaring og personale er af en sådan art, at det kan udstede typegodkendelser, som opfylder kravene i dette direktiv, og at det kan sikre et højt sikkerhedsniveau.

5. Det bemyndigede organ skal kunne yde ekspertise inden for søfart.

Et bemyndiget organ kan udføre overensstemmelsesvurderingsprocedurer for enhver økonomisk beslutningstager, som er etableret i eller uden for Fællesskabet.

Et bemyndiget organ kan udføre overensstemmelsesvurderingsprocedurer i enhver medlemsstat eller en stat uden for Fællesskabet med anvendelse af midlerne på deres hovedkontor eller personalet på et afdelingskontor i udlandet.

Hvis en afdeling under det bemyndigede organ udfører overensstemmelsesvurderingsprocedurerne, skal alle dokumenter i forbindelse med procedurerne udstedes af det bemyndigede organ og i dettes navn og ikke i afdelingens navn.

En afdeling af et bemyndiget organ, som er etableret i en anden medlemsstat, kan dog udstede dokumenter i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne, hvis det er udpeget af den pågældende medlemsstat.

Bilag D

Overensstemmelsesmærke

Overensstemmelsesmærket udformes i overensstemmelse med følgende model:

click to open picture in new window

(De lodrette og vandrette ækvidistante linier er hjælpelinier til brug ved skalering af mærket og indgår ikke i selve mærket)

Hvis mærket formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

Komponenterne i mærket skal have samme vertikale dimensioner, som skal være mindst 5 mm.

Der kan fraviges fra minimumsdimensionerne, når det drejer sig om små anordninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 98/85/EF af 11. november 1998, Kommissionens direktiv 2001/53/EF af 10. juli 2001, Kommissionens direktiv 2002/75/EF af 2. september 2002, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002, Kommissionens direktiv 2008/67/EF af 30. juni 2008, Kommissionens direktiv 2009/26/EF af 6. april 2009, Kommissionens direktiv 2010/68/EU af 22. oktober 2010, Kommissionens direktiv 2011/75/EU af 2. september 2011 og Kommissionens direktiv 2012/32/EU af 25. oktober 2012.

2) (Bilag 1) EFT nr. C 218 af 23.8.1995, s. 9.

3) (Bilag 1) EFT nr. C 101 af 3.4.1996, s. 3.

4) (Bilag 1) Europa-Parlamentets udtalelse af 29. november 1995 (EFT nr. C 339 af 18.12.1995, s. 21), Rådets fælles holdning af 18. juni 1996 (EFT nr. C 248 af 26.8.1996, s. 10) og Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 1996 (EFT nr. C 347 af 18.11.1996).

5) (Bilag 1) EFT nr. C 271 af 7.10.1993, s. 1.

6) (Bilag 1) EFT nr. L 220 af 30.8.1993, s. 23.

7) (Bilag 1) EFT nr. L 139 af 23.5.1989, s. 19. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT nr. L 220 af 31.8.1993, s. 1).

8) (Bilag 1) EFT nr. L 399 af 30.12.1989, s. 18. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/95(EØF.

9) (Bilag 1) EFT nr. L 109 af 26.4.1983, s. 8. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/95/EØF.

10) (Bilag B) En type kan omfatte flere forskellige produktvarianter, når blot forskellene mellem varianterne ikke berører sikkerhedsniveauet eller de øvrige krav til produktets kvalitet.