I medfør af § 2, stk. 5, § 3, § 5, § 6, § 8, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. maj 1995, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 2. maj 1995 fastsættes:

§ 1.

Denne forskrift finder anvendelse på kystredningstjenestens havnebaserede kystredningsfartøjer med en bruttotonnage under 75. Stk. 2. Forskriften omfatter fartøjer, hvis køl er lagt eller som befinder sig på et tilsvarende byggestadium den I. januar 1996 eller senere. Stk. 3. For fartøjer, der er bygget før den 1. januar 1996, men som efter denne dato underkastes ombygning, herunder motorudskiftning, finder bestemmelserne anvendelse på den del af fartøjet, der er berørt af ombygningen.

§ 2.

De nærmere bestemmelser omfattende fartøjernes bygning og udstyr m.v. ligger til gennemsyn hos Søfartsstyrelsen og forhandles af Iver C. Weilbach & Co. AIS, Toldbodgade 35, 1253 København K.

§ 3.

Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil I år. Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse. Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tag særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2. Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 4.

Forskriften træder i kraft den 1. januar 1996.
Stk. 2. Teknisk forskrift af 26. juli 1984 f bygning og udstyr m.v. for havnebaserede kystredningsfartøjer ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 15. december 1995
Hans Christensen

/ Peter Lauridsen