Við heimild í § 2, stk. 2, §§ 7-11, §§ 14 og 15, stk. 2, § 18, stk. 2 og 3 og § 49, stk. 2 í løgtingslóg nr. 165 frá 21. december 2001 um trygd á sjónum, og við heimild frá avvarðandi landsstýrismanni verður ásett:

§ 1. Teknisku ásetingarnar í "Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 12 af 2. december 2002 om udstyr i skibe" verða við hesum settar í gildi í Føroyum.

Stk. 2.Teknisku ásetingarnar eru endurgivnar í fylgiskjali til hesa Fráboðan frá Skipaeftirlitinum.

§ 2. Ásetingarnar í fylgiskjalinum skulu lesast, skiljast og tulkast við atliti til hesar tillagingar til føroysk viðurskifti:

a)  Allastaðni, har "Søfartsstyrelsen" ella annar danskur myndugleiki er nevndur, skal - tá ræður um føroysk myndugleikaøki - skiljast "Skipaeftirlitið" ella møguliga annar avvarðandi føroyskur myndugleiki, ella útlendskur myndugleiki sum virkar vegna Skipaeftirlitið
b)  Generelt skulu allar ásetingarnar lesast og skiljast við atliti til føroysk skip, føroysk viðurskifti og føroyskt myndugleikaøki
c)  Tá Føroyar ikki er limur í EU, eru ásetingar viðvíkjandi rættindum og skyldum hjá einum EU-limalandi mótvegis einum øðrum EU-limalandi, ella mótvegis einum EU-myndugleika ikki galdandi fyri Føroyar. Teknisk krøv, sum stava frá EU-reglum (direktivum v.m.) eru tó galdandi fyri føroyskt skip, fevnd av hesum regluverki - tó bara í tann mun, nevndu reglur eisini eru galdandi fyri skip, sum ikki sigla undir EU-flaggi (triðjalands-skip)
d)  Skipaeftirlitið kann - antin generelt, ella í tí einstaka førinum - víkja frá teimum í fylgiskjalinum til hesa fráboðan nevndu tíðarfreistum fyri uppfyllan av krøvunum, um tað ikki stríðir ímóti skyldum Føroya sambært altjóða konventiónum og EU-reglum sum seta krøv til 3. landsskip, og annars bara, um tað verður mett neyðugt, rímiligt og ráðiligt við atliti til trygdina á sjónum
e)  Tær til eina og hvørja tíð galdandi vegleiðingarnar frá Søfartsstyrelsen sum knýta seg til hesar reglur, verða við neyðugum tillagingum eisini nýttar av Skipaeftirlitinum

§ 3. Brot á reglurnar í hesi Fráboðan frá Skipaeftirlitinum verða revsað við bót ella fongsul upp til 1 ár.

Stk. 2. Revsingin kann økjast til fongsul upp til 2 ár, um

1)  brotið hevur havt við sær skaða á lív ella heilsu, ella ført til vanda fyri hesum,
2)  tað áður eru givin boð ella forboð viðvíkjandi somu ella líknandi viðurskiftum, ella
3)  brotið hevur havt við sær fíggjarligan vinning, ella ætlaðan fíggjarligan vinning, fyri ein sjálvan ella onnur.

Stk. 3. Umstøðurnar verða mettar serliga tyngjandi, um tað er hendur skaði, ella vandi fyri skaða, á lív ella heilsu hjá ungum undir 18 ár, sb. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Verður hald ikki er lagt á vinningin, ið er fingin við at bróta reglurnar, verður støddin á bótini, undir hesum ískoytisbót, ásett við serligum atliti til støddina á tí fíggjarliga vinninginum ella ætlaða fíggjarliga vinninginum av lógarbrotinum.

Stk. 5. Feløg v.m. (løgfrøðiligir persónar) kunnu áleggjast revsiábyrgd eftir reglunum í kapittul 5 í revsilógini.

§ 4. Henda Fráboðanin frá Skipaeftirlitinum kemur í gildi tann 1. apríl 2008.

Stk. 2. Samstundis verður sett úr gildi í Føroyum "Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 7 af 19. november 1998 om udstyr i skibe"

Skipaeftirlitið, tann 6. mars 2008

Vilhjálmur Gregoriussen

stjóri

/ Petur E. Nielsen, ráðgevi

Fylgiskjal til Fráboðan frá Skipaeftirlitinum 1/2008

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 12 af 2. december 2002; om udstyr i skibe

Udstyr i skibe skal opfylde bestemmelserne i følgende direktiv:

RÅDETS DIREKTIV 96/98/EF

af 20. december 1996 om udstyr på skibe

(Som ændret ved Kommissionens direktiv 98/85/EF af 11. november 1998,

Kommissionens direktiv 2001/53/EF af 10. juli 2001 og Kommissionens direktiv 2002/75/EF

af 2. september 2002)RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 84, stk. 2,under henvisning til forslag fra Kommisionen3,under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 24,i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C35, og ud fra følgende betragtninger:

1)  Inden for rammerne af den fælles transportpolitik må der fastsættes yderligere foranstaltninger for at garantere sikkerheden inden for maritim transport;
2)  Fællesskabet er stærkt foruroliget over ulykkerne til søs, særlig de ulykker, der medfører tab af menneskeliv og forurening af medlemsstaternes have og kyster;
3)  risikoen for skibsuheld kan reduceres effektivt gennem fælles standarder, der sikrer et højt sikkerhedsniveau for det udstyr, der findes om bord på skibe; prøvningsstandarder og prøvningsmetoder kan i høj grad få betydning for udstyrets fremtidige funktion;
4)  internationale konventioner kræver, at flagstater sikrer, at udstyr om bord på skibe opfylder visse sikkerhedskrav, og udsteder relevante certifikater; de internationale standardiseringsorganer og Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har med henblik herpå udarbejdet prøvningsstandarder for visse typer udstyr til skibe; de nationale prøvningsstandarder til gennemførelse af de internationale standarder overlader et vist skøn til de certifikatudstedende myndigheder, der selv har forskellige kvalifikationer og forskellig erfaring; dette medfører, at der er varierende sikkerhed for produkter, som de kompetente nationale myndigheder har certificeret som værende i overensstemmelse med de relevante internationale sikkerhedsstandarder, og at medlemsstaterne er meget tilbageholdende med uden yderligere kontrol at acceptere udstyr, der er godkendt i andre medlemsstater, om bord på skibe, der fører deres flag;
5)  der må fastsættes fælles bestemmelser for at fjerne forskelle ved gennemførelsen af internationale standarder; disse fælles bestemmelser vil medføre eliminering af unødvendige omkostninger og administrative procedurer i forbindelse med godkendelse af udstyr, forbedring af EF-skibsfartens driftsforhold og konkurrenceevne og fjernelse af tekniske handelshindringer ved hjælp af anbringelse af overensstemmelsesmærket;
6)  Rådet tilskyndede i sin resolution af 8. juni 1993 om en fælles politik for sikkerhed til søs46 Kommissionen til at forelægge forslag med henblik på harmonisering af gennemførelsen af IMO-standarder og godkendelsesprocedurerne for udstyr på skibe;
7)  en indsats på fællesskabsniveau er den eneste mulige måde at opnå en sådan harmonisering på, da medlemsstater, der handler uafhængigt eller gennem internationale organisationer, ikke kan etablere det samme sikkerhedsniveau for udstyr;
8)  et rådsdirektiv er det korrekte juridiske instrument, da det giver medlemsstaterne en ramme for ensartet og obligatorisk anvendelse af de internationale prøvningsstandarder;
9)  der bør først og fremmest vedtages bestemmelser om udstyr, som i henhold til de vigtigste internationale konventioner obligatorisk skal være om bord og godkendes af de nationale myndigheder i henhold til sikkerhedsstandarder, der er fastsat i internationale konventioner eller resolutioner;
10)  en række forskellige direktiver sikrer fri bevægelighed for visse produkter, som bl.a. kan anvendes som udstyr om bord på skibe, men omfatter ikke regler for medlemsstaternes certificering af udstyr i henhold til de relevante internationale konventioner; derfor bør udstyr, der skal anbringes om bord på skibe, udelukkende omfattes af nye fælles bestemmelser.
11)  der skal fastlægges nye prøvningsstandarder, helst på internationalt niveau, for udstyr, som der ikke allerede er fastsat sådanne standarder for, eller for hvilket standarderne ikke er tilstrækkelig detaljerede;
12)  medlemsstaterne skal sikre, at de bemyndigede organer, der vurderer, om udstyret er i overensstemmelse med prøvningsstandarderne, er uafhængige, effektive og har faglig kompetence til at udføre deres opgaver;
13)  overholdelse af internationale prøvningsstandarder bevises bedst ved den procedure for overensstemmelsesvurdering, som er fastsat i Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af "CE-overensstemmelsesmærkningen", med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering 57;
14)  intet i dette direktiv begrænser den ret, de internationale konventioner giver en flagstats myndigheder til at foretage driftsmæssige funktionsprøvninger om bord på skibe, som de har udstedt et sikkerhedscertifikat for, forudsat at sådanne prøvninger ikke gentager overensstemmelsesvurderingsprocedurerne;
15)  udstyr, der er omfattet af dette direktiv, bør generelt være forsynet med et mærke, som viser, at det er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv;
16)  medlemsstaterne kan i visse tilfælde træffe midlertidige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde brug af udstyr med overensstemmelsesmærke;
17)  brug af udstyr uden overensstemmelsesmærke kan tillades under helt specielle omstændigheder;
18)  der skal ved ændring af dette direktiv anvendes en forenklet procedure med et forskriftsudvalg -

(Kommissionens betragtninger til Kommissionens direktiver 98/85/EF, 2001/53/EF og 2002/75/EF findes bagerst i bilagene til forskriften. Kommissionsdirektivernes ændringer til Rådets direktiv er af brugerhensyn sammenskrevet med følgende Rådsdirektiv)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at øge sikkerheden til søs og forebygge forurening af havene ved hjælp af ensartet anvendelse af de relevante internationale instrumenter vedrørende udstyr, der er opført i bilag A, og som anbringes om bord på skibe, og for hvilket der udstedes sikkerhedscertifikater af medlemsstaterne eller på deres vegne i henhold til internationale konventioner, og at sikre fri bevægelighed for sådant udstyr i hele Fællesskabet.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)  "procedurer for overensstemmelsesvurdering": procedurerne i henhold til dette direktivs artikel 10 og bilag B
b)  "udstyr": det i bilag A.1 og A.2 opførte udstyr, som skal anbringes om bord på et skib med henblik på brug for at overholde internationale instrumenter, eller som frivilligt anbringes om bord med henblik på brug, og som skal godkendes af flagstatens myndigheder i henhold til internationale instrumenter
c)  "radiokommunikationsudstyr": det udstyr, der kræves i kapitel IV i SOLAS 1974-konventionen i den pr. 1. januar 2002 gældende affattelse, samt det tovejs-VHF-telefonapparat til redningsbåde, der kræves i bestemmelse III/6.2.1 i samme konvention
d)  "internationale konventioner":
 
i.  den internationale konvention af 1966 om lastelinjer (LL66),
ii.  konventionen af 1972 om internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet (COLREG),
iii.  den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL) og
iv.  den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS)
  samt protokoller og ændringer til disse konventioner, som er gældende den 1. januar 2002.
e)  "internationale instrumenter": de relevante internationale konventioner og de relevante resolutioner og cirkulærer fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) samt de relevante internationale prøvningsstandarder
f)  "mærke": det symbol, der er omhandlet i artikel 11 og vist i bilag D
g)  "bemyndiget organ": et organ, der er udpeget af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 9
h)  "anbragt om bord": monteret eller anbragt om bord på et skib
i)  "sikkerhedscertifikater": certifikater, som medlemsstaterne udsteder eller lader udstede i henhold til internationale konventioner
j)  "skib": et skib, der falder ind under internationale konventioner, dog med undtagelse af krigsskibe
k)  "EF-skib": et skib, for hvilket medlemsstaterne udsteder eller lader udstede sikkerhedscertifikater i henhold til internationale konventioner. Denne definition omfatter ikke tilfælde, hvor en medlemsstats myndigheder udsteder et certifikat for et skib efter anmodning fra myndighederne i et tredjeland
l)  "nyt skib": et skib, hvis køl er lagt, eller hvis bygning er på et lignende stadium på datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. I forbindelse med denne definition betyder et lignende stadium det stadium, på hvilket:
 
i.  bygning, der kan identificeres med et bestemt skib, påbegyndes, og
ii.  montage af dette skib er påbegyndt omfattende mindst 50 tons eller 1% af den skønnede masse af alt strukturelt materiale, alt efter hvilken af disse to størrelser, der er den mindste
m)  "eksisterende skib": et skib, som ikke er et nyt skib
n)  "prøvningsstandarder": de standarder, der er fastsat af
 
i.  Den Internationale Søfartsorganisation (IMO),
ii.  Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO),
iii.  Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC),
iv.  Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN),
v.  Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og
vi.  Det Europæiske Institut for Telekommunikationsstandarder (ETSI), og som er gældende den 1. januar 2002, og som i henhold til de relevante internationale konventioner og de relevante resolutioner og cirkulærer fra IMO er fastsat med henblik på at definere prøvningsmetoderne og prøvningsresultaterne, dog udelukkende de standarder, som er nævnt i bilag A.
o)  "typegodkendelse": evalueringsprocedurerne for udstyr, der er produceret i henhold til de relevante prøvningsstandarder, og udstedelse af den relevante typegodkendelsesattest.

Artikel 3

1.  Dette direktiv gælder for udstyr til brug om bord:
 
a)  på et nyt EF-skib, uanset om skibet befinder sig i Fællesskabet på bygningstidspunktet
b)  på et eksisterende EF-skib,
 
  som ikke tidligere havde sådant udstyr om bord, eller
  når udstyr, der befandt sig om bord på skibet, udskiftes, undtagen hvis internationale konventioner tillader andet, uanset om skibet befinder sig i Fællesskabet på det tidspunkt, hvor udstyret anbringes om bord.
2.  Dette direktiv gælder ikke for udstyr, som på datoen for dette direktivs ikrafttrædelse allerede var anbragt om bord på skibet.
3.  Med henblik på fri bevægelighed er det alene dette direktivs bestemmelser, der gælder for det i stk. 1 nævnte udstyr, selv om det kan falde ind under andre direktiver, særlig Rådets direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet 68 og Rådets direktiv 9s lovgivninger om personlige værnemidler 7).10

Artikel 4

Hver medlemsstat eller de organisationer, der handler på dens vegne, skal, når de udsteder eller fornyer de relevante sikkerhedscertifikater, sikre, at udstyr om bord på EF-skibe, for hvilke de udsteder sikkerhedscertifikater, opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 5

1.  Udstyr, der er opført i bilag A.1, og som er anbragt om bord på et EF-skib på eller efter den i artikel 20, stk. 1, andet afsnit, nævnte dato skal opfylde de relevante krav i de i bilag A nævnte internationale instrumenter.
2.  Udstyrets overensstemmelse med de relevante krav i de internationale konventioner og Den Internationale Søfartsorganisations relevante resolutioner og cirkulærer bevises udelukkende i henhold til de relevante prøvningsstandarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag A.1. For numre i bilag A.1, hvor der er angivet både IEC- og ETSI-prøvningsstandarder, er disse standarder alternativer, og fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant kan bestemme, hvilken af dem der skal bruges.
3.  Udstyr, der er opført i bilag A.1, og som er produceret inden den i stk. 1 anførte dato, kan i en periode på to år regnet fra nævnte dato også markedsføres og anbringes om bord på et EF-skib, hvis certifikater er udstedt af en medlemsstat eller på dennes vegne i henhold til internationale konventioner, såfremt dette udstyr er fremstillet i henhold til de procedurer for typegodkendelse, der var gældende på denne medlemsstats område inden datoen for vedtagelsen af dette direktiv.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterne må ikke forbyde markedsføring eller anbringelse om bord på et EF-skib af eller nægte at udstede eller forny sikkerhedscertifikater for udstyr, der er opført i bilag A.1, og som er forsynet med mærket eller på anden vis opfylder dette direktivs bestemmelser.
2.  Den kompetente myndighed skal have udstedt en radiolicens i overensstemmelse med bestemmelserne i de internationale radioforskrifter, inden det relevante sikkerhedscertifikat udstedes.

Artikel 7

1.  Efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse skal Fællesskabet indsende en anmodning til IMO eller efter omstændighederne til de europæiske standardiseringsorganisationer med henblik på at fastsætte standarder, herunder detaljerede prøvningsstandarder, for det udstyr, der er opført i bilag A.2.
2.  De anmodninger, der er nævnt i stk. 1, fremsættes:
 
  af Rådets formandskab og af Kommissionen, når de indgives til IMO
  af Kommissionen, i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter811, når de indgives til de europæiske standardiseringsorganisationer. Kommissionens mandater skal tage sigte på at udvikle internationale standarder gennem procedurer for samarbejde mellem de europæiske organer og de tilsvarende internationale organer.
3.  Medlemsstaterne skal gøre deres yderste for at sikre, at de internationale organisationer, herunder IMO, hurtigt iværksætter udarbejdelsen af disse standarder.
4.  Kommissionen kontrollerer regelmæssigt udarbejdelsen af prøvningsstandarderne.
5.  Vedtager de internationale organisationer, herunder IMO, ikke eller afslår de at vedtage de relevante prøvningsstandarder for et bestemt stykke udstyr inden for en rimelig frist, kan der efter proceduren i artikel 18 vedtages standarder, der er baseret på de europæiske standardiseringsorganisationers arbejde.
6.  Når de i stk. 1 eller 5 nævnte prøvningsstandarder vedtages eller træder i kraft, alt efter omstændighederne, for et bestemt stykke udstyr, kan dette udstyr overføres fra bilag A.2 til bilag A.1 efter proceduren i artikel 18, og bestemmelserne i artikel 5 gælder fra datoen for overførslen.

Artikel 8

1.  Et nyt skib, som, uanset hvilket flag det fører, ikke er registreret i en medlemsstat, men skal overføres til en medlemsstats register, skal ved overførslen inspiceres af den modtagende medlemsstat med henblik på kontrol af, at udstyrets faktiske beskaffenhed er i overensstemmelse med skibets sikkerhedscertifikater og enten opfylder bestemmelserne i dette direktiv og bærer mærket eller, til medlemsstatens myndigheders tilfredshed, svarer til udstyr, der er typegodkendt i henhold til dette direktiv.
2.  Udstyr, som ikke bærer mærket, eller som myndighederne ikke finder er tilsvarende, skal udskiftes.
3.  For udstyr, som i henhold til denne artikel anses for at være tilsvarende, udsteder medlemsstaten et certifikat, der altid skal ledsage det, og som indeholder flagmedlemsstatens tilladelse til, at udstyret anbringes om bord på skibet, samt alle restriktioner eller bestemmelser vedrørende brugen af det.
4.  For radiokommunikationsudstyr skal flagstatens myndigheder kræve, at det ikke på urimelig måde har konsekvenser for kravene med hensyn til radiofrekvensspektret.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om, hvilke bemyndigede organer de har udpeget til at udføre de i artikel 10 nævnte procedurer, hvilke specifikke opgaver disse bemyndigede organer er udpeget til at udføre, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen forud har tildelt dem. Organisationerne skal sende den medlemsstat, som har til hensigt at bemyndige dem, fuldstændige oplysninger om og bevis for opfyldelse af kriterierne i bilag C.
2.  Hver medlemsstat skal mindst hvert andet år lade myndighederne eller et upartisk eksternt organ, der er udpeget af myndighederne, gennemføre en kontrol af de opgaver, som de bemyndigede organer udfører på dens vegne. Kontrollen skal sikre, at det bemyndigede organ fortsat opfylder kriterierne i bilag C.
3.  En medlemsstat, som har udpeget et bemyndiget organ, skal annullere denne udpegelse, hvis den konstaterer, at dette bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne i bilag C. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 10

1.  Overensstemmelsesvurderingsproceduren, som er beskrevet i bilag B, omfatter:
 
i.  EF-typeafprøvning (modul B), hvorefter der for alt udstyr, alt efter hvilken af de i bilag A.1 nævnte muligheder fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant vælger, inden det markedsføres, skal udstedes enten:
 
a)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (modul C)
b)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produktionen) (modul D)
c)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produkterne) (modul E) eller
d)  en EF-typeoverensstemmelseserklæring (produktverifikation) (modul F)
  eller
ii.  fuld EF-kvalitetssikring (modul H).
2.  Typeoverensstemmelseserklæringen skal være skriftlig og skal indeholde de i bilag B specificerede oplysninger.
3.  I tilfælde, hvor udstyret er produceret individuelt eller i begrænset antal og ikke er serie- eller masseproduceret, kan EF-enhedsverifikation (modul G) anvendes som procedure for overensstemmelsesvurdering.
4.  Kommissionen opbevarer en ajourført liste over godkendt udstyr og ansøgninger, der er inddraget eller afslået, og stiller den til rådighed for de berørte parter.

Artikel 11

1.  På udstyr i bilag A.1, der er i overensstemmelse med de relevante internationale instrumenter, og som er produceret i henhold til procedurerne for overensstemmelsesvurdering, anbringes mærket af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant.
2.  Mærket følges af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som har udført overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvis dette organ har været involveret i produktionskontrolfasen, samt af de sidste to cifre i årstallet for det år, hvor mærket blev anbragt. Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes på organets ansvar, enten af organet selv eller af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant.
3.  Mærkets udformning er vist i bilag D.
4.  Mærket anbringes på udstyret eller på dets dataskilt på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og uudsletteligt i den periode, udstyret forventes at være i brug. Hvis dette ikke er muligt eller rimeligt på grund af udstyrets art, skal mærket anbringes på produktets emballage, på en etiket eller på en folder.
5.  Det er ikke tilladt at anbringe mærker eller påskrifter, som kan vildlede tredjemand med hensyn til betydningen eller den grafiske udformning af det i dette direktiv nævnte mærke.
6.  Mærket anbringes ved produktionsfasens afslutning.

Artikel 12

1.  Uanset bestemmelserne i artikel 6 kan hver medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der udføres stikprøver på udstyr med mærket, som findes på dens marked, men som endnu ikke er anbragt om bord på et skib, for at kontrollere, at det er i overensstemmelse med dette direktiv. Stikprøver, der ikke er fastsat i modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B, udføres for medlemsstatens regning.
2.  Uanset bestemmelserne i artikel 6 kan myndighederne i det land, hvis flag EF-skibet fører, foretage evaluering af udstyr, der er installeret om bord, og som opfylder dette direktivs krav, hvis driftsmæssig funktionsprøvning om bord af sikkerhedsmæssige grunde og/eller med henblik på forebyggelse af forurening kræves i internationale instrumenter, og forudsat at den allerede udførte overensstemmelsesvurderingsprocedure ikke gentages. Flagstatens myndigheder kan kræve, at fabrikanten af udstyret, dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant eller den person, der har ansvaret for markedsføringen af udstyret i Fællesskabet, forelægger inspektions- eller prøvningsrapporterne.

Artikel 13

1.  Konstaterer en medlemsstat ved inspektion eller på anden måde, at et stykke udstyr, som er omhandlet i bilag A.1, som er korrekt installeret og vedligeholdt og brugt som tilsigtet, selv om det bærer mærket, kan udgøre en risiko for besætningens, passagerernes, eller efter omstændighederne andre menneskers sundhed og/eller sikkerhed, eller at det skader havmiljøet, skal den træffe alle hensigtsmæssige foreløbige foranstaltninger for at fjerne dette udstyr fra markedet eller forbyde eller begrænse, at det markedsføres eller anbringes om bord på et skib, for hvilket den udsteder sikkerhedscertifikater. Medlemsstaten underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder sin beslutning, herunder især om manglende overholdelse af dette direktiv skyldes:
 
a)  manglende overholdelse af bestemmelserne i artikel 5, stk. 1 og 2,
b)  ukorrekt anvendelse af prøvningsstandarderne i artikel 5, stk. 1 og 2, eller
c)  at selve prøvningsstandarderne er utilstrækkelige.
2.  Kommissionen indleder snarest muligt høring af parterne. Konstaterer Kommissionen efter sådanne høringer:
 
a)  at foranstaltningerne er berettigede, skal den straks underrette den initiativtagende medlemsstat og de øvrige medlemsstater herom; skyldes den i stk. 1 nævnte beslutning, at prøvningsstandarderne er utilstrækkelige, skal Kommissionen, hvis den medlemsstat, der har truffet besluningen, opretholder denne, efter høring af parterne indbringe sagen for det i artikel 18 nævnte udvalg inden to måneder og Kommissionen skal indlede proceduren i artikel 18,
b)  at foranstaltningerne er uberettigede, skal den straks underrette den initiativtagende medlemsstat samt fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede bemyndigede repræsentant herom.
3.  Hvis et stykke ureglementeret udstyr bærer mærket, skal den medlemsstat, der har retsmyndighed over den, der har anbragt mærket, træffe passende foranstaltninger; medlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.
4.  Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om denne procedures udvikling og resultat.

Artikel 14

1.  Uanset bestemmelser i artikel 5 kan flagstatens myndigheder under særlige omstændigheder i forbindelse med teknisk innovation tillade, at udstyr, der ikke opfylder procedurerne for overensstemmelsesvurdering, anbringes om bord på et EF-skib, hvis det ved prøvning eller på anden måde til flagstatens myndigheders tilfredshed er konstateret, at sådant udstyr er mindst lige så effektivt som udstyr, der opfylder procedurerne for overensstemmelsesvurdering. Med hensyn til radiokommunikationsudstyr skal flagstatens myndigheder kræve, at udstyret ikke på urimelig måde har konsekvenser for kravene med hensyn til radiofrekvensspektret.
2.  Sådanne prøvningsprocedurer må ikke på nogen måde diskriminere mellem udstyr, der er produceret i flagmedlemsstaten, og udstyr, der er produceret i andre stater.
3.  Udstyr, som er omfattet af denne artikel, forsynes af medlemsstaten med et certifikat, der skal følge det overalt, og som indeholder flagmedlemsstatens tilladelse til, at udstyret anbringes om bord på skibet, samt alle restriktioner eller bestemmelser vedrørende brugen af det.
4.  Hvis en medlemsstat tillader anbringelse om bord på et EF-skib af udstyr, der er omfattet af denne artikel, skal medlemsstaten straks meddele Kommissionen og de øvrige medlemsstater de nærmere oplysninger i denne forbindelse samt rapporter om alle relevante prøvninger, vurderinger og procedurer for overensstemmelsesvurdering.
5.  Udstyr, der er omhandlet i stk. 1, tilføjes i dette direktivs bilag A.2 efter proceduren i artikel 18.
6.  Hvis et skib med udstyr om bord, der er omfattet af stk. 1, overføres til en anden medlemsstat, kan den modtagende flagmedlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger, der kan omfatte prøvninger og praktiske demonstrationer, for at sikre sig, at udstyret er mindst lige så effektivt som udstyr, der opfylder overensstemmelsesprocedurerne.

Artikel 15

1.  Uanset bestemmelserne i artikel 5 kan en flagstats myndigheder med henblik på prøvning eller vurdering tillade anbringelse om bord på et EF-skib af udstyr, der ikke opfylder overensstemmelsesprocedurerne eller ikke er omfattet af artikel 14, men kun såfremt følgende betingelser er opfyldt:
 
a)  udstyret skal forsynes med et certifikat, der skal følge det overalt, og som indeholder flagmedlemsstatens tilladelse til, at udstyret anbringes om bord på EF-skibet, samt alle restriktioner eller bestemmelser vedrørende brugen af det
b)  tilladelsen skal begrænses til en kort periode
c)  udstyret må ikke tillægges samme værdi som udstyr, der opfylder kravene i dette direktiv, og må ikke erstatte sådant udstyr, som skal forblive om bord på EF-skibet i driftsklar stand til øjeblikkelig anvendelse.
2.  Flagstatens myndigheder skal kræve, at radiokommunikationsudstyr ikke ubehørigt berører radiofrekvensspektrets krav.

Artikel 16

1.  Hvis udstyr skal udskiftes i en havn uden for Fællesskabet, og det under særlige omstændigheder, som skal begrundes behørigt over for flagstatens myndigheder, ikke er muligt at anbringe EF-typeafprøvet udstyr om bord inden for et rimeligt tidsrum, eller uden at det medfører urimelige forsinkelser eller omkostninger, kan andet udstyr anbringes om bord efter følgende procedure:
 
a)  Udstyret skal forsynes med dokumentation, som er udstedt af en anerkendt organisation, der svarer til et bemyndiget organ, hvis der er indgået en overenskomst om gensidig anerkendelse af sådanne organisationer mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland.
b)  Viser det sig umuligt at overholde stk. 1, litra a), kan udstyr, der er ledsaget af dokumentation, som er udstedt af en stat, der er medlem af IMO, og som er part i de relevante konventioner, og hvori det godtgøres, at udstyret er i overensstemmelse med de relevante IMO-krav, anbringes om bord med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 og 3.
2.  Flagstatens myndigheder skal straks underrettes om, hvilken type udstyr det drejer sig om, med en nærmere beskrivelse af det.
3.  Flagstatens myndigheder skal snarest muligt sikre, at det i stk. 1 nævnte udstyr samt dets prøvningsdokumentation opfylder de relevante krav i de internationale instrumenter og i dette direktiv.
4.  Flagstatens myndigheder skal kræve, at radiokommunikationsudstyr ikke ubehørigt berører radiofrekvensspektrets krav.

Artikel 17

Dette direktiv kan ændres efter proceduren i artikel 18 med henblik på:

  at anvende senere ændringer af internationale instrumenter i forbindelse med dette direktiv
  at ajourføre bilag A både ved at tilføje nyt udstyr og ved at overføre udstyr fra bilag A.2 til bilag A.1 og omvendt
  at tilføje muligheden for at anvende modul B + C og modul H på udstyr, som er opført i bilag A.1
  at medtage andre standardiseringsorganisationer i definitionen af "prøvningsstandarder" i artikel 2.

Artikel 18

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 12 i Rådets direktiv 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods 912, efter proceduren i nærværende artikel.
2.  Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
 
a)  Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.
b)  Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på to måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 19

Medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand med henblik på effektiv gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 1998 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 1999. De i første afsnit nævnte love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.  Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 21

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende .

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1996

På Rådets vegne S. Barrett Formand

Bilag A.1: Udstyr med detaljerede prøvningsstandarder, som allerede findes i de internationale instrumenter

Generelle bemærkninger: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante konventionsbestemmelser samt IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.Kolonne 5: Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.Kolonne 5: Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapport og relevante typegodkendelsescertifikater den anvendte standard og dens version som angivet i kolonnen.Kolonne 5: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved semikolon, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-præstationsstandarder. Prøvning af et udstyr i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt.Kolonne 6: Modul H betyder modul H plus konstruktionsprøvningsattest.

1. Redningsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 1 - Redningsudstyr

Kolonne 3 og 4: Når der ud for en bestemt udstyrsbetegnelse er to felter i disse kolonner, gælder i de relevante tilfælde det øverste felt for skibe, der er bygget i henhold til HSC Code inden den 1. juli 2002, mens det nederste felt gælder for skibe, der sejler under HSC Code fra den 1. juli 2002.

1. Redningsudstyr

 

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

 

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

 

1

2

3

4

5

6

 

A.1/1.1

Redningskranse

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.1, III/34,
IMO Res. MSC.48(66), Res. MSC.36(63) - 8.1.3, 8.3 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.1 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

             

A.1/1.2

Positionsangivende lys til redningsudstyr
a) til redningsbåde
b) til redningskran-
se
c) til redningsveste

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63)8.1, 8.3 & 8.10 (1994 HSC Code),
IMO MSC/Circ. 885

IMO Res. MSC.81(70) jf. dog kravene til batterier i EN 394 (1993), som kun gælder for lys til redningsveste.

 

X

X

X

     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.97(73), 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC Code), IMO MSC/Circ. 885

 

A 1/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.1.3, III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.1.3 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

1. Redningsudstyr

1. Redningsudstyr

 

1

2

3

4

5

6

 

A 1/1.4

Redningsveste

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.2, III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70) jf. dog kravene til batterier i EN 394 (1993), som kun gælder for lys til redningsveste.

 

X

X

X

     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.5

Redningsdragter og beskyttelsesdragter
- isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.6

Redningsdragter og beskyttelsesdragter klassificeret som redningsveste

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.7

Termiske beskyttelsesmidler (TPA)

Reg. III/4

Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 
                                   

A 1/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/6.3 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.2 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

 

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/6.3 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.2 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Reg. III/4

Reg. III/34
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

 

X

                 

A 1/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4

Reg. III/34
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

 

X

                 

A 1/1.11

Linekastningsapparater (pyrotekniske)

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/18 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.8 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

 

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/18 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.8 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.12

Oppustelige redningsflåder

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.1, III/31.1 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 811,
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

                     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.1, III/31.1 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 811, IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.13

Faste redningsflåder

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.1, III/31.1.1.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 811,
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

                     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.1, III/31.1.1.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 811,
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.14

Automatiske selvoprettende redningsflåder

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.2.4 & III/34, IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 809 (1),
IMO MSC/Circ. 811,
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

                     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.2.4 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 809 (1),
IMO MSC/Circ. 811,
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (2000 HSC Code)

 
                                   

A 1/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.2.4 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO MSC/Circ. 809 (1), IMO MSC/Circ. 811, IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

                     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.2.4 & III/34, IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 809 (1),
IMO MSC/Circ. 811,
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til "Flyde-frit-op" redningsflåder

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/13.4.2, III/26.2.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 811, IMO Res. MSC.36(63) 8.1 & 8.6 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/13.4.2, III/26.2.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 811,
IMO Res. MSC.97(73) 8.1 & 8.6 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.17

Redningsbåde

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

   

X

               
                                   

A 1/1.18

Faste mand-overbord-både

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.2, III/31.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

   

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.2, III/31.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.10 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.19

Permanent oppustede mand-overbord-både

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.2, III/31.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

   

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/21.2, III/31.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.20

Hurtige mand-overbord-både (Fast Rescue Boat)

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.3 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.36(63) 8.1 (1994 HSC Code),
IMO MSC/Circ. 809 (1)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

   

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.3 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.97(73) 8.1 (2000 HSC Code),
IMO MSC/Circ. 809 (1)

 
                                   

A 1/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/23, III/33 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6 & 8.7 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/23, III/33 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6 & 8.7 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.22

"Flyde-frit-op" (float-free) - udsætningsanordninger

Flyttet til bilag A.2

             

A 1/1.23

"Frit fald"- udsætningsanordninger

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/33 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5 & 8.7 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

       

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/33 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5 & 8.7 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.24

Udsætningsanordninger til redningsbåde

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6 & 8.7 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6 & 8.7 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand-overbord-både (Fast Rescue Boat)

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.3.2 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1 (1994 HSC Code),
IMO MSC/Circ. 809 (1)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.3.2 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO Res. MSC.97(73) 8.1 (2000 HSC Code), IMO MSC/Circ. 809 (1)

 

A 1/1.26

Udløsningsanordninger til
a) redningsbåde og
b) redningsflåder,
der udsættes ved wirefald

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1 & 8.5 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1 & 8.5 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/15, III/26.2.1 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.7 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

   

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/15, III/26.2.1, III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.7 & 8.10 (2000 HSC Code)

 
                                   

A 1/1.28

Midler til ombordtagning af overlevende (Means of Rescue)

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.4 & III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO MSC/Circ. 810 (2),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.81(70), MSC/Circ. 810

 

X

                     

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/26.4 & III/34, IMO Res. MSC.48(66), IMO MSC/Circ. 810 (2), IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5 & 8.10 (2000 HSC Code)

 

A 1/1.29

Indskibningslejdere

Flyttet til A.2/1.4

             

A 1/1.30

Retro-reflektive materialer

Reg. III/4

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Resolution A.658(16) Bilag 2

 

X

X

X

                 

A 1/1.31

VHF radiotelefonapparat

Flyttet til bilag A.1/5.17 & A.1/5.18

             

A 1/1.32

Radartransponder SART (9GHz)

Flyttet til bilag A.1/4.18

             

A 1/1.33

Radarreflektor til redningsbåde

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Resolution A.384(X),
EN/ISO 8729 (1998);
IMO Resolution A.384(X),
ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

               

A 1/1.34

Kompas til redningsbåde

Flyttet til bilag A.1/4.23

             

A 1/1.35

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Flyttet til bilag A.1/3.38

             

A 1/1.36

Motor til redningsbåd

Reg. III/4

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

A 1/1.37

Motor til redningsbåd - påhængsmotor

Reg. III/4

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66)

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

A 1/1.38

Søgelys til redningsbåde (nyt)

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),

IMO Res. MSC.81(70)

 

X

X

X

                 

A 1/1.39

Åbne reversible redningsflåder
(nyt)

Reg. III/4,
Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.7 & 8.10 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.36(63), bilag 10 (1994 HSC Code)

 

X

                     

Reg. III/4,
Reg. X/3

IMO Res. MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.10 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73), bilag 11 (2000 HSC Code)

   

A.1/1.40 ex

A.1/4.17

Mekanisk lodshejs

Reg. V/17 (b)

Reg. V/17(f),
IMO Resolution A.889(21), IMO MSC/Circ. 773

ISO 799 (1986)

 

X

X

X

                 

Reg. V/23

Reg. V/23.6,
IMO Resolution A.889(21), IMO MSC/Circ. 773

 

(1) MSC Circ. 809 gælder kun for udstyr til ro-ro passagerskibe.

(2) MSC Circ. 810 gælder kun for udstyr til ro-ro passagerskibe.

2. Havforurening

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maksimalt 15 ppm)

Bilag I,
Reg. 16 (4) & (5)

Bilag I,
Reg. 16 (1) & (2)

IMO Resolution MEPC.60(33)

 

X

X

X

   

A.1/2.2

Olie/vand-grænseflade detektorer

Bilag I,
Reg. 15(3)(b)

Bilag I,
Reg. 15(3)(b)

IMO Resolution MEPC.5(XIII)

 

X

X

X

   

A.1/2.3

Oliemåler

Bilag I,
Reg. 16(4) & (5)

Bilag I,
Reg. 16(1) & (2)

IMO Resolution MEPC.60(33)

 

X

X

X

   

A.1/2.4

Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie/vand- behandlingsanlæg (olieindhold maksimalt 15 ppm)

Udgår

A.1/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Bilag I,
Reg. 15(3)(a)

Bilag I,
Reg. 15(3)

IMO Res. A 586(14)

 

X

X

X

   

A.1/2.6

Spildevandsanlæg

Bilag IV,
Reg. 8(1)(b)

Bilag IV, Reg. 8 (1) (b)

IMO Resolution MEPC.2(VI)

 

X

X

X

X

 

A.1/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

Bilag VI,
Reg. 16(2)(a)

Bilag VI, Reg.16(2)(a)

IMO Resolution MEPC.76(40)

 

X

X

X

X

 

3. Brandbeskyttelse

Bemærkninger, der gælder for del 3 - Brandbekæmpelse

Kolonne 3 og 4: Når der ud for en bestemt udstyrsbetegnelse er to felter i disse kolonner, henviser det øverste felt til de regler, der gælder for skibe, der er bygget inden den 1. juli 2002, mens det nederste felt vedrører skibe, der er bygget den 1. juli 2002 eller senere (og det kan tillige gælde for skibe, der er bygget inden den 1. juli 2002).

Kolonne 5: Der er i kolonne 5 anført mere end én prøvningsstandard ud for mange af udstyrsbetegnelserne. Prøvningsmyndigheden skal sørge for, at der benyttes den prøvningsstandard for udstyret, som sikrer, at det opfylder de internationale krav i konventionen.

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

 

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

 

1

2

3

4

5

6

 

A.1/3.1

Nederste lag af dæksbelægningen

Reg. II-2/34.8,
II-2/49.3

Reg. II-2/34.8,
II-2/49.3

IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 2 & 6, bilag 2, IMO/Circ. 1004

 

X

         

Reg. II-2/4.4.4,
II-2/6.3

Reg. II-2/4.4.4,
II-2/6.3

 

A.1/3.2

Transportable ildslukkere

Reg. II-2/6.1,
Reg. X/3

Reg. II-2/6,
IMO Resolution A.602(15), IMO Res. MSC.36(63) 7.7.7 & 7.8.4.1.3 (1994 HSC Code)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/10.3.1, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) 4.1.2 (FSS Code)

Reg. II-2/10.3,
IMO Resolution A.602(15),
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3. 7.17.3.7 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 4.1.2, 4.2.1 (FSS Code)

 

3. Brandbeskyttelse

3. Brandbeskyttelse

 

1

2

3

4

5

6

 

A.1/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

Reg. II-2/17.1.1.1, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.1.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.1.1 (1994 HSC Code),
IMO MSC/Circ. 847

EN 469 (1995),
EN 531 (1995) + A1 (1998),
EN 1486 (1996),
ISO 15538 (2001)

 

X

         

Reg. II-2/10.10.1, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.1 (FSS Code)

Reg. II-2/10.10.1,
IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.1 (FSS Code)

 

A.1/3.4

Brandmandsudstyr:
støvler

Reg. II-2/17.1.1.2, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.1.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Code)

EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997),
EN 344-2 (1996),
EN 345 (1992) +
A1 (1997),
EN 345-2 (1996)
Class 2,
IEC 60903 (1993)

 

X

                     

Reg. II-2/10.10.1, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.2 (FSS Code)

Reg. II-2/10.10.1,
IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.2 (FSS Code)

 

A.1/3.5

Brandmandsudstyr:
handsker

Reg. II-2/17.1.1.2, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.2.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Code),
IMO MSC/Circ. 847

EN 659 (1996)

 

X

                     

Reg. II-2/10.10.1, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.1 (FSS Code)

Reg. II-2/10.10.1,
IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.1 (FSS Code)

 
                                   

A.1/3.6

Brandmandsudstyr:
hjelm

Reg. II-2/17.1.1.3, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.1.3,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (1994 HSC Code)

EN 443 (1997)

 

X

                     

Reg. II-2/10.10.1, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.3 (FSS Code)

Reg. II-2/10.10.1, IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.3 (FSS Code)

 

A.1/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (1)

Reg. II-2/17.1.2, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.2.2,
Reg. II-2/17.2,
Reg. II-2/54.2.6.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 HSC Code)

EN 137 (1993),
EN 136 (1998)

 

X

                     

Reg. II-2/10.10.1, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1, 3.2.1.2 (FSS Code)

Reg. II-2/10.10.1,
II-2/19.3.6.2
IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.2, 3.2.1.3 (FSS Code)

 

A.1/3.8

Røghjelm eller røgmaske forsynet fra luftpumpe og luftslange (1)

Reg. II-2/17.1.2, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.2.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC Code)

EN 138 (1994)

 

X

                     

(2)

 
                                   

A.1/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i patering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74
Reg. II-2/12

Reg. II-2/36.1.2,
II-2/36.2,
II-2/41-2.5,
II-2/52.2

Reg. II-2/12, II-2/36.1.2,
II-2/36.2, II-2/41-2.5,
II-2/42.5.2 & II-2/52.2

IMO Resolution A.800(19)

 

X

   

X

               

Reg. II-2/7.5.3.2,
II-2/7.5.5.2,
II-2/10.6.1.1,
II-2/ 10.6.1.2, II-2/10.6.2,
IMO Res. MSC.98(73) 8.1 (FSS Code)

Reg. II-2/7.5.3.2,
II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1,
II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO Res. MSC.98(73) 8.1 (FSS Code)

 

A.1/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskinrum

Flyttet til bilag A.2/3.11

             

A.1/3.11

Brandsikre klasse "A"- og "B"- inddelinger
a) "A" inddelin-ger

b) "B" inddelin-ger

Reg. II-2/3.3.5,
II-2/3.4.4

Reg. II-2/3.3.5,
II-2/3.4.4,
II-2/16.11

IMO Resolution A.754(18),
IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 3, og bilag 2
(FTP Code) IMO MSC/Circ. 916,
IMO MSC/Circ. 1004,
IMO MSC/Circ. 1005

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/3.3.5,
II-2/3.4.4

Reg. II-2/3.2.5,
II-2/3.4.4

 

A.1/3.12

Anordninger til at hindre, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe (højhastigheds-ventiler)

Reg. II-2/59.1.5,
II-2/59.1.9.4,
II-2/59.2

Reg. II-2/59.1.5,
II-2/59.1.9.4,
II-2/59.2

IMO MSC/Circ. 677, MSC/Circ. 1009

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/4.5.3.3,
II 2/4.5.3.4.1.4,
II-2/4.5.6.1,
II-2/16.3.2.2.3

Reg. II-2/4.5.3.3,
II-2/4.5.3.4.1.4,
II-2/4.5.6.1,
II-2/16.3.2.2.3

 

A.1/3.13

Ikke-brændbart materialer

Reg. II-2/3.1,
Reg. X/3

Reg. II-2/3.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.2.4 (1994 HSC Code)

IMO Res. A 799(19),
IMO Res. MSC.61(67) bilag 1, del 1 og bilag 2

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/3.1,
Reg. X/3

Reg. II-2/3.33,
IMO Res. MSC.97(73) 7.2.3 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.14

Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse "A" og "B" inddelinger

Reg. II-2/18.2.1

Reg. II-2/18.2.1

IMO Resolution A.753(18),
IMO Resolution A.754(18),
IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 3

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/9.3.1,

II-2/9.3.2

Reg. II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

 

A 1/3.15

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

a) rør og fittings

b) ventiler

c) fleksible rørsamlinger

Reg. II-2/15.2.8,
II-2/18.2.2,
Reg. X/3

Reg. II-2/15.2.8,
II-2/18.2.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.5.4 (1994 HSC Code)

IMO Resolution A.753(18),
ISO 15540 (1999);
ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/4.2.2.5.1,
II-2/4.2.2.5.6,
Reg. X/3

Reg. II-2/4.2.2.5.1,
II-2/4.2.2.5.6.
IMO Res. MSC.97(73) 7.5.4 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.16

Branddøre

Reg. II-2/30.2,
II-2/31.1.1 &
II-2/47

Reg. II-2/30.2,
II-2/31.1.1, II-2/47

IMO Resolution A.754(18),
IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 3
IMO MSC/Circ. 916, IMO MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/9.4.1.1.2,
II-2/9.4.1.2.1,
II-2/9.4.2
Reg. II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

Reg. II-2/9.4.1.1.2,
II-2/9.4.1.2.1,
II-2/9.4.2

 

A 1/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre (3)

Reg. II-2/30.4.15, Reg. X/3

Reg. II-2/30.4.15,
IMO Res. MSC.36(63) 7.9.3.3 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 4

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/ 9.4.1.1.4.15,
Reg. X/3

Reg. II-2/9.4.1.1.4.15, IMO Res. MSC.97(73) 7.9.3.3 (2000 HSC Code)

 
                                   

A 1/3.18

Overfladematerialer og gulvbelægninger med lav flammespredningsevne (4)

a) finerer til udsmykning

b) malingssyste-mer

c) dæksbelægnin-ger

d) overflader af rørisolationer

Reg. II-2/3.8,
II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Reg. X/3

Reg. II-2/3.8, II-2/3.23.4,
II-2/3.23.5, II-2/16.1.1,
II-2/32.1.4.3.1,
II-2/34.2, II-2/34.3,
II-2/49.1, II-2/49.2,
II-2/50.3.1, II-2/34.7,
IMO Res. MSC.36(63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 & 7.4.3.6 (1994 HSC Code)

IMO Resolution A.653(16),
IMO Res. MSC.61(67), bilag l, del 2 og 5, og bilag 2,
ISO 1716 (1973) (5), IMO MSC/Circ. 916, ændret ved IMO MSC/Circ. 1008,
IMO MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/3.29,
II-2/5.3.2.4,
II-2/6.2,
Reg. X/3

Reg. II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5,II-2/9.7.1.1.1, II-2//9.7.4.4.3.1,
II-2/5.3.1.1,
II-2/5.3.2.4, II-2/6.2
IMO Res. MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 & 7.4.3.6 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

Reg. II-2/3.23.3, Reg. X/3

Reg. II-2/3.23.3,
IMO Res. MSC.36(63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.61(67)
bilag 1, del 7

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/3.40.3,
II-2/9.2.2.3.2,
Reg. X/3

Reg. II-2/3.40.3,
II-2/9.2.2.3.2,
IMO Res. MSC.97(73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.20

Polstrede møbler

Reg. II-2/3.23.6, Reg. X/3

Reg. II-2/3.23.6, II-2/34.6,
IMO Res. MSC.36(63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC Code)

IMO Res. A 652(16),
IMO Res. MSC.61(67) bilag 1, del 8

 

X

X

X

                 

Reg. II-/3.40.6,
II-2/9.2.2.3.2,
Reg. X/3

Reg.II-2/3.40.6,
II-2/9.2.2.3.2,
II-2/5.3.3,
IMO Res. MSC.97(73) 7.4.3.3.4 (2000 HSC Code)

 
                                   

A 1/3.21

Sengeudstyr

Reg. II-2/3.23.7,
II-2/26.2, Reg. X/3

Reg. II-2/3.23.7, II-2/26.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (1994 HSC Code)

IMO Res. A 688(17),
IMO Res. MSC.61(67) bilag 1, del 9

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/3.40.7,
II-2/9.2.2.3.2,
Reg. X3

Reg. II-2/3.40.7,
II-2/9.2.2.3.2,
IMO Res. MSC.97(73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.22

Brandspjæld

Reg. II-2/16.11.1

Reg. II-2/16, II-2/32,
II-2/48

IMO Resolution A.754(18),
IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 3

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/9.7.1.2

Reg. II-2/9.7.1.1

 

A 1/3.23

Ikke-brændbare gennemføringer for rør, trunke mv. gennem klasse "A"-inddelinger
(nyt)

Flyttet til A.1/3.26

             

A 1/3.24

Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse "A"-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26

             

A 1/3.25

Vinduer og koøjer

Reg. II-2/33

Reg. II-2/33,
MSC/Circ. 847

IMO Resolution A.754(18), IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 3,
ISO 614 (1989),
ISO 1095 (1989),
ISO 1751 (1993),
ISO 3254 (1989),
ISO 3903 (1993),
ISO 3904 (1994),
IMO MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/9.4.1.3

Reg. II-2/9.4.1.3, MSC/Circ. 847

 
                                   

A 1/3.26

Gennemføringer gennem klasse "A"-inddelinger

a) elektriske kabelgennemføringer

b) gennemførin-ger for rør, kanaler, trunke osv. (nyt)

Reg. II-2/18.1.1

Reg. II-2/18.1.1

IMO Resolution A.754(18),
IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 3

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/9.3.1

Reg. II-2/9.3.1

 

A 1/3.27

Gennemføringer gennem klasse "B"-inddelinger

a) elektriske kabelgennemføringer,

b) gennemførin-ger for rør, kanaler, trunke osv.
(nyt)

Reg. II-2/18.1.2

Reg. II-2/18.1.2

IMO Resolution A.754(18),
IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 3

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/9.3.2

Reg. II-2/9.3.2

 

A 1/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren med automatisk udløsning og alarm)
(nyt)

Reg. II-2/12.3,
II-2/36.1.2,
II-2/36.2,
II-2/41-2.5 &
II-2/52.2

Reg. II-2/12,
II-2/36.1.2,
II-2/36.2,
II-2/41-2.5 og
II-2/52.2

EN 12259-1 (1999),
EN 12259-2 (1999),
EN 12259-3 (2000),
EN 12259-4 (2000),
EN 12259-5;

ISO 6182-1 (1993),
ISO 6182-2 (1993),
ISO 6182-3 (1993),
ISO 6182-4 (1993),
ISO 6182-5 (1995)

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/10.6.1.2,
II-2/10.6.1.1,
II-2/10.6.2,
IMO Res. MSC.98(73) 8.1, 8.2.5.2.3 (FSS Code)

Reg. II-2/10.6.1.2,
II-2/10.6.1.1,
II-2/10.6.2,
IMO Res. MSC.98(73) 8.1, 8.2.5.2.3 (FSS Code)

 

A 1/3.29

Brandslanger
(nyt)

Reg. II- 2/4.7.1., Reg. X/3

Reg. II-2/4.7.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.8.5 (1994 HSC Code)

EN 671-2 (2001),
EN ISO 15540 (2001),
EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999),
ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/10.2.3.1.1, Reg. X/3

Reg. II-2/10.2.3.1.1, IMO Res. MSC.97(73) 7.7.5.5 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.30

Udstyr til
iltanalyse og gasdetektion
(nyt)

Reg. VI/3.1

Reg. II-2/59.5,
II-2/59.4.4.1,
II-2/62.17,
II-2/59.5, Reg. VI/3.1, MSC/Circ. 774 (faste installationer)

EN 50104 (1999) ilt,
EN 50054 (1991),
EN 50057 (1999) brændbare gasser

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/4.5.7.1,
II-2/4.5.7.2.1,
II-2/4.5.7.2.2,
IMO Res. MSC.98(73) 15.2.4.2.4 (FSS Code)

 

A 1/3.31

Komponenter til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer
(nyt)

Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 7.13.1 (1994 HSC Code), MSC/Circ. 912

IMO Res. MSC.44(65),
IMO Resolution A.800(19)

 

X

X

X

X

               

IMO Res. MSC.97(73) 7.13.1 (2000 HSC Code), IMO MSC/Circ. 912

 

A 1/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer (nyt)

Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 7.2.2 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.40(64),
IMO Res. MSC.90(71)

 

X

X

X

                 

IMO Res. MSC.97(73) 7.2.2 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer (nyt)

Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 7.2.2 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.40(64),
IMO Res. MSC.90(71)

 

X

X

X

                 

IMO Res. MSC.97(73) 7.2.2 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer (nyt)

Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 7.2.1 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.45(65)

 

X

X

X

                 

IMO Res. MSC.97(73) 7.2.1 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer
(nyt)

Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.45(65)

 

X

X

X

                 

IMO Res. MSC.97(73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer
(nyt)

Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 7.6.4 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.45(65)

 

X

X

X

                 

IMO Res. MSC.97(73) 7.6.4 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.37

Gennemføringer gennem brand-modstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfar-tøjer

a) elektriske kabelgennemfø-ringer

b) gennemførin-ger for rør, kanaler, trunke osv. (nyt)

Reg. X/3

IMO Res. MSC.36(63) 7.4.2.6 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.45(65)

 

X

X

X

                 

IMO Res. MSC.97(73) 7.4.2.6 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.38
Ex A.1/1.35

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde
(nyt)

Reg. III/4, Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Resolution A.602(15),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1.2 (1994 HSC Code)

EN 3-1 (1996),
3-2 (1996), 3-3 (1994),
3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)

 

X

X

X

                 

Reg. III/34, IMO Res. MSC.97(73) 8.1.2 (2000 HSC Code)

 

A 1/3.39

Komponenter til alternative arrangementer til halonslukningsanlæg i maskin- og pumperum - Komponenter til ækvivalente vandbaserede brandsluknings-anlæg (nyt)

Reg. II-2/10.1,
II-2/63.1.3

Reg. II-2/10.1 II-2/63.1.3

IMO MSC/Circ. 668,
IMO MSC/Circ. 728

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/10.4.1.1.3,
II-2/10.9.1

Reg. II-2/10.4.1.1.3,
II-2/10.9.1,
II-2/10.9.3,
IMO Res. MSC.98(73) 7.2.2 (FSS Code)

 

A.1/3.40

Lavt placerede ledelys (low-locating lighting systems)

(kun komponenter)

"nyt"

Reg. II-2/28.1.10,
II-2/28.1.11,
II-2/41-2.4.7

Reg. II-2/28.1.10,
II-2/28.1.11,
II-2/41-2.4.7

IMO Resolution A.752(18) eller ISO 15370 (2001)

 

X

X

X

X

               

Reg. II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2,
IMO Res. MSC.98(73) 11 (FSS Code)

Reg. II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2
IMO Res. MSC.98(73) 11 (FSS Code)

 

A.1/3.41

Flugtapparater

"nyt"

(6)

EN 400 (1993),
EN 401 (1993),
EN 402 (1993),
EN 1146 (1997),
EN 1061 (1996)

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/1.2.2.2,
II-2/13.3.4,
II-2/13.4.3

Reg. II-2/1.2.2.2,
II-2/13.3.4,
II-2/13.4.3, IMO Res. MSC.98(73) 3.2.2 (FSS Code),
IMO MSC/Circ. 849

 

A.1/3.42

Komponenter til
anlæg for inert gas

"nyt"

Reg. II-2/62.1

Reg. II-2/62, IMO MSC/Circ. 847

IMO MSC/Circ.s.1009, 677, 485, 450/Rev.1, 387, 353 og 282,
IMO Resolution A.567(14) og Corr.1

 

X

X

X

X

               

Reg. II-2/4.5.5

Reg. II-2/4.5.5,
IMO Res. MSC.98(73) 15 (FSS Code),
IMO MSC/Circ. 847

 

A.1/3.43

Komponenter til brandsluknings-anlæg til friturekogere
(automatiske eller manuelle)

"nyt"

(7)

ISO 15371 (2000),
ISO 6182-1 (1993)

 

X

X

X

X

               

Reg. II-2/1.2.2.3,
II-2/10.6.4,
Reg. X/3

Reg. II-2/1.2.2.3,
II-2/10.6.4.2-5,
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.6 (2000 HSC Code)

 
                                   

A.1/3.44

Brandmands-
udstyr - livline

"nyt"

Reg. II-2/17.2,
Reg. X/3

Reg. II-2/17.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.3 (1994 HSC Code)

IMO MSC.98 (73) 3.2.1.3 (FSS Code) (8)

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/10.1,
Reg. X/3

Reg. II-2/10.1,
IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.3 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.3 (FSS Code)

 

A.1/3.45

Komponenter til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

"nyt"

Reg. II-2/7.1.1,
II-2/63,
Reg. X/3

Reg. II-2/7.1.1, II-2/63,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

IMO MSC/Circ. 848

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) 5.2.5 (FSS Code)

Reg. II-2/10.4.1.1.1.,
II-2/10.9.1
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 5.2.5 (FSS Code)

 

A.1/3.46

Komponenter til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum
(aerosolsystemer)

"nyt"

Reg. II-2/7.1.1,
Reg. X/3

Reg. II-2/7.1.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

IMO MSC/Circ. 1007

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/10.4.1.1.1, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 5.2.5 (FSS Code)

Reg. II-2/10.4.1.1.1.,
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 5.2.5 (FSS Code)

 

A.1/3.47

Koncentrat til faste højekspanderende skumsluknings-anlæg i maskinrum og lastpumperum (9)

"nyt"

Reg. II-2/9

Reg. II-2/9

IMO MSC/Circ. 670

 

X

X

X

X

               

Reg. II-2/10.4.1.1.2

Reg. II-2/10.4.1.1.2,
IMO Res. MSC.98(73) 6.2.2 (FSS Code)

 

A.1/.3.48

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandsluknings-anlæg til brug i kategori "A"-maskinrum

"nyt"

(10)

IMO MSC/Circ. 913

 

X

X

X

X

               

Reg. II-2/1.2.2.4,
II-2/10.5.6,
Reg. X/3

Reg. II-2/1.2.2.4,
II-2/10.5.6,
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC Code)

 

A.1/3.49

Dyser til faste højtrykssprinkler-anlæg til speciallastrum, ro-ro-lastrum, andre ro-rorum og vogndæksrum

"nyt"

Reg. II-2/37.1.3,
II-2/54.2.9,
Reg. X/3

Reg. II-2/37.1.3,
II-2/38.2.2, II-2/38-1.2,
II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9,
IMO Res. MSC.36(63) 7.8.2 (1994 HSC Code)

IMO Resolution A.123(V) (ydeevne), IMO MSC/Circ. 914

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9,
II-2/20.6.1.2,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 7 (FSS Code)

Reg. II-2/19.3.1.3,
II-2/19.3.9,
II-2/20.6.1.1.3,
II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, IMO Res. MSC.97(73) 7.8.2 (2000 HSC Code),
IMO Res. 98 (73) 7 (FSS Code)

 
                                   

A.1/3.50

Kemikaliedragter

"nyt"

Reg. II-2/54.2.6.1

Reg. II-2/54.2.6.1

EN 368 (1992),
EN 369 (1993),
EN 463 (1994),
EN 943-2 (2001)

 

X

X

X

                 

Reg. II-2/19.3.6.1

Reg. II-2/19.3.6.1

 

(1) Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

(2) Ikke indeholdt i de nye regler i kap. II-2 (IMO Res. MSC.99(73)) eller FSS Code (IMO Res. MSC.98(73)).

(3) Når udtrykket "komponenter til systemer" benyttes i kolonne 2, kan det betyde, at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller hele systemet skal prøves for at sikre, at de internationale krav er opfyldt.

(4) Regel II-2/34.3, 34.7, 49.1 og 49.2 i kolonne 3 og 4 gælder kun for overflader på skotter, dæk, dæksbelægninger, garneringer og lofter. Det er ikke hensigten, at plastrør, elektriske kabler og møbler skal opfylde kravene deri (ref. MSC/Circ. 965).

(5) Hvis overfladematerialet skal have en bestemt maksimal kalorieværdi, måles denne i henhold til ISO 1716.

(6) Skibe, der er bygget før den 1. juli 2002, skal opfylde Reg. II-2/1.2.2 og II-2/13.4.3 (IMO Res. MSC.99(73)) senest på datoen for første syn efter den 1. juli 2002.

(7) Skibe, der er bygget før den 1. juli 2002, skal kun opfylde Reg. II-2/1.2.2.3 og II-2/10.6.4 (IMO Res. MSC.99(73)) for så vidt angår nyinstallationer.

(8) Denne standard gælder kun for skibe, der er bygget den 1. juli 2002 eller senere.

(9) Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

(10) Passagerskibe med en bruttotonnage på 2000 og derover, som er bygget inden den 1. juli 2002, dog ikke højhastighedsfartøjer, skal opfylde Reg. II-2/1.2.2.4 og II-2/10.5.6 (IMO Res. MSC.99(73)) senest den 1. oktober 2005.

4. Navigationsudstyr

Bemærkninger der gælder for del 4 - Navigationsudstyr Kolonne 3 og 4: Når der ud for en bestemt udstyrsbetegnelse er to felter i disse kolonner, henviser det øverste felt til de regler, der gælder for skibe, der er bygget inden den 1. juli 2002, mens det nederste felt vedrører skibe, der er bygget den 1. juli 2002 eller senere (og det kan tillige gælde for skibe, der er bygget inden den 1. juli 2002).Kolonne 4: De nævnte ITU-henvisninger vedrører de i internationale konventioner og i relevante IMO-regulativer og -cirkulærer nævnte IMO-henvisninger.Kolonne 5: Hvis der henvises til EN/IEC 61 162, skal det kontrolleres, at den releante prøvningsstandard omfatter den gældende del af EN/IEC 61 162.

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

 

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

 

1

2

3

5

5

6

 

A.1/4.1

Magnetkompas

Reg. V / 12(r)

Reg. V/12(b),
IMO Resolution A.382(X),
IMO Res. A694(17)

EN ISO 449 (1999),
EN ISO 694 (2001),
ISO 1069 (1973),
ISO 2269 (1992),
EN 60945 (1997); ISO 449 (1997),
ISO 694 (2000),
ISO 1069 (1973),
ISO 2269 (1992),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

   

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.1.1,
IMO Resolution A.382(X),
IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.2

Transmitterende magnetisk kursvisende anordning (THD)

(tidligere elektromagnetisk kompas)

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (b),
IMO Res. MSC.36(63) 13.2.5, (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.86(70), bilag 2,
IMO Resolution A.694(17)

EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997),
EN 61162; ISO 11606 (2000),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.3.5,
IMO Res. 97 (73) 13.2.5, (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.86(70), bilag 2,
IMO Resolution A.694(17)

 

4. Navigationsudstyr

4. Navigationsudstyr

 

1

2

3

4

5

6

 

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/12(r)

Reg. V/12(d),
IMO Resolution A.424(X1),
IMO Resolution A.694(17 )

EN ISO 8728 (1998),
EN 60945 (1997),
EN 61162;

ISO 8728 (1997),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

   

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.5.1,
IMO Resolution A.424(XI),
IMO Resolution A.694(17 )

 

A.1/4.4

Radarudstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36

             

A.1/4.5

ARPA

Flyttet til A.1/4.34

             

A.1/4.6

Ekkolodudstyr

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (k),
IMO Res. MSC.36(63) 13.4 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.224(VII) ændret ved IMO Res. MSC74 (69), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17)

EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997),
EN 61162;

ISO 9875 (2000),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.3.1,
IMO Res. 97 (73) 13.4.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.224(VII), ændret ved
IMO Res. MSC74 (69), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17)

 
                                   

A.1/4.7

Anordning til angivelse af fart og distance (SDME)

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (l),
IMO Resolution A.824(19), som ændret ved IMO Res. MSC.96(72),
IMO Res. MSC.36(63) 13.3 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.694(17)

EN 61023 (1999),
EN 60945 (1997),
EN 61162;

IEC 61023 (1999),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.3.4,
IMO Resolution A.824(19), ændret ved IMO Res. MSC.96(72),
IMO Res. 97 (73) 13.3 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.8

Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator

Opdelt i tre, se A.1/4.20 - 21 - 22

             

A.1/4.9

Drejehastighedsindikator

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (n),
IMO Res. MSC.36(63) 13.7.1 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.526(13),
IMO Resolution A.694(17)

IMO Resolution A.526(13),
EN 60945 (1997),
EN 61162;

IMO Resolution A.526(13),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.9.1,
IMO Res. 97 (73) 13.7.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.526(13),
IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.10

Radiopejler

Udgår

             
                                   

A 1/4.11

Loran-C-udstyr

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (p),
IMO Res. MSC.36(63) 13.6 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.694(17),
IMO Resolution A.818(19)

EN 61075 (1993),
EN 60945 (1997)
EN 61162; IEC 61075 (1991),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.6,
IMO Res. 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.818(19),
IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.12

Chayka-udstyr

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (p),
IMO Res. MSC.36(63) 13.6 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.818(19),
IMO Resolution A.694(17)

EN 61075 (1993),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 61075 (1991),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.6,
IMO Res. 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.818(19),
IMO Resolution A.694(17)

 

A 1/4.13

Deccasystem

Udgår

             

A.1/4.14

GPS-udstyr

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (p),
IMO Res. MSC.36(63) 13.6 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.819(19),
IMO Resolution A.694(17)

EN 61108-1 (1996),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 61108-1 (1994),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.6,
IMO Res. 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.819(19),
IMO Resolution A.694(17)

 
                                   

A.1/4.15

GLONASS-udstyr

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (p),
IMO Res. MSC.36(63) 13.6 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.53(66),
IMO Resolution A.694(17)

EN 61108-2 (1998),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996),

IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.6,
IMO Res. 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.53(66),
IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.16

Kurskontrolsystem - HCS

(tidligere autopilot)

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.8.2,
IMO Resolution A.342(IX), ændret ved
IMO Res. MSC.64(67), bilag 3,
IMO Resolution A.694(17)

EN/ISO 11674 (2001),
EN 60945 (1997),
EN 61162;

ISO 11674 (2000),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

A.1/4.17

Mekanisk lodshejs

Flyttet til A.1/1.40

             

A.1/4.18

Radartransponder SART (9 GHz)

Reg. III/4,
Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. III/6.2.2,
Reg. IV/7.1.3,
IMO Res. MSC.36(63) 8.2.1.2 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.530(13),
IMO Resolution A.802(19),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93)

EN 61097-1 (1993),
EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

               

Reg. III/4,
Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. III/6.2.2,
Reg. IV/7.1.3,
IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.3 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.530(13),
IMO Resolution A.802(19),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93)

 

A.1/4.19

Radarudstyr til højhastighedsfartøj

Flyttet til A.1/4.37

             

A.1/4.20

Rorindikator

Reg. V/12 (r),
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. V/12 (m),
IMO Res. MSC.36(63) 13.7.2 (1994 HSC Code) IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.5.4,
IMO Res. 97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.21

Skrueomdrejningsindikator

Reg. V/12 (r)

Reg. V/12 (m),
IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.5.4, IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.22

Skruestigningsindikator

Reg. V/12 (r)

Reg. V/12 (m),
IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.5.4, IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.23

Kompas til redningsbåde

Reg. III/4,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.36(63) 8.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.48(66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

EN ISO 613 (2001),
ISO 10316 (1990);

ISO 613 (2000),
ISO 10316 (1990)

 

X

X

X

X

               

Reg. III/4,
Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 8.1.6 & 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. III/34,
IMO Res. 97 (73) 8.1.2 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.48(66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

 

A.1/4.24

ARPA til højhastighedsfartøjer

Flyttet til A.1/4.37

             

A.1/4.25

Automatisk sporfunktion (ATA)

Flyttet til A.1/4.35

             

A.1/4.26

ATA til højhastighedsfartøjer

Flyttet til A.1/4.38

             

A.1/4.27

Elektronisk plottefacilitet (EPA)

Flyttet til A.1/4.36

             

A.1/4.28

Integrerede brosystemer

"nyt"

Reg. V/18.7,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.6,
IMO Res. MSC.97(73) 15.4.3 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.64(67), bilag 1,
IMO Resolution A.694(17)

EN 61209 (1999),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 61209 (1999),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

A.1/4.29

Sort boks (Voyage Data Recorder - VDR)

"nyt"

Reg. V/18.1, V/20.2,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/20,
IMO Resolution A.861(20),
IMO Res. MSC.97(73) 13.16 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.694(17)

EN 61996 (2001),
EN 60945 (1997),
EN 61162;

IEC 61996 (2000),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

A.1/4.30

Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) med reserveanlæg, og Raster Chart Display System (RCDS)

"nyt"

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.4,
Reg. V/19.2.1.5,
IMO Res. MSC.97(73) 13.8 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.817(19), ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 5, og ved IMO Res. MSC.86(70), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17)

EN 61174 (2002),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 61174 (2002),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               
                                   

A.1/4.31

Gyrokompas til højhastigheds-fartøjer

"nyt"

Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.36(63) 13.2.6 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.821(19),
IMO Resolution A.694(17)

ISO 16328 (2001),
EN 60945 (1997),
EN 61162; ISO 16328 (2001),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.2.6 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.821(19),
IMO Resolution A.694(17)

 

A.1/4.32

Universelt automatisk identifikations-system (AIS)

"nyt"

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.4,
IMO Res. MSC.74(69), bilag 3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.15 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.694(17),
ITU R. M. 1371-1 (10/00) (1)

EN 61993-2 (2002),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 61993-2 (2002),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

A.1/4.33

Sporkontrolsystem

"nyt"

Reg. V/18.7,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.8.2,
IMO Res. MSC.97(73) 13.12 (2000 HSC Code)
IMO Res. MSC.74(69), bilag 2,
IMO Resolution A.694(17)

IEC 62065 (2002),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 62065 (2002),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               
                                   

A.1/4.34

Radarudstyr med ARPA

Reg. V/12 (r)

Reg. V/12 (g),
Reg. V/12 (h),
Reg. V/12 (j),
IMO Resolution A.278(VIII),
IMO Resolution A.477(XII), ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.823(19),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000),
EN 60872-1 (1998),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.3.2,
Reg. V/19.2.7.1,
Reg. V/19.2.8.1,
IMO Resolution A.278(VIII),
IMO Resolution A.477(XII), ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.823(19),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

 
                                   

A.1/4.35

Radarudstyr med automatisk sporfunktion (ATA)

(nyt)

Reg. V/12 (r)

Reg. V/12 (g),
Reg. V/12 (h),
Reg. V/12 (i),
IMO Resolution A.278(VIII),
IMO Resolution A.477(XII),
ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000),
EN 60872-2 (1998),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 60936-1 (1999),
IEC 60872-2 (1998),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.3.2,
Reg. V/19.2.7.1,
Reg. V/19.2.5.5,
IMO Resolution A.278(VIII),
IMO Resolution A.477(XII),
ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

 
                                   

A.1/4.36

Radarudstyr med elektronisk plottefacilitet (EPA)

(nyt)

Reg. V/12 (r)

Reg. V/12 (g),
Reg. V/12 (h),
Reg. V/12 (i),
IMO Resolution A.278(VIII),
IMO Resolution A.477(XII), ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000),
EN 60872-3 (1999),
EN 60945 (1997),
EN 61162; IEC 60936-1 (1999),
IEC 60872-3 (1999),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

               

Reg. V/18.1

Reg. V/19.2.3.2,
Reg. V/19.2.3.3,
Reg. V/19.2.7.1,
IMO Resolution A.278(VIII),
IMO Resolution A.477(XII), ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

A.1/4.37

Radarudstyr med ARPA til højhastigheds-fartøjer
(nyt)

Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.36(63) 13.5 (1994 HSC Code), IMO Resolution A.820(19), IMO Resolution A.823(19), IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999),
EN 60872-1 (1998),
EN 61162,
EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998),
IEC 60872-1 (1998),
IEC 61162,
EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

               

Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.5 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.823(19),
IMO Resolution A.820(19),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

A.1/4.38

Radarudstyr med automatisk sporfunktion (ATA) til højhastigheds-fartøjer
(nyt)

Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

IMO Res. MSC.36(63) 13.5 (1994 HSC Code),
IMO Resolution A.820(19),
IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17),
ITUs-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999),
EN 60872-2 (1998),
EN 61162,
EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998),
IEC 60872-2 (1998),
IEC 61162,
EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

               

Reg. X/3,
IMO Res. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.5 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.820(19), IMO Res. MSC.64(67), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

A.1/4.39

Radarreflektor

"nyt"

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.7,
IMO Res. MSC.97(73) 13.13

IMO Resolution A.384(X), EN 60945 (1997),
EN ISO 8729 (1998); IMO Resolution A.384(X), IEC 60945 (1996),
ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

               

(1) ITUR.M.1371-1, bilag 3 gælder kun i overensstemmelse med kravene i IMO Res. MSC.74(69).

5. Radiokommunikationsudstyr

Bemærkninger til bilag A.1, del 5 - Radiokommunikationsudstyr Kolonne 4: De nævnte ITU-henvisninger vedrører de i internationale konventioner og i relevante IMO-regulativer og -cirkulærer nævnte IMO-henvisninger.Kolonne 5: I tilfælde af, at der i IMO MSC/Circ. 862, som der henvises til under flere punkter, og prøvningsstandarderne for produkterne er modstridende krav, har kravene i IMO MSC/Circ. 862 forrang.Kolonne 5: Hvis der henvises til EN/IEC 61162, skal det kontrolleres, at den relevante prøvningsstandard omfatter den gældende del af EN/IEC 61162.

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.1.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.6.1.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.385(X),
IMO Resolution A.524(13),
IMO Resolution A.803(19), ændret ved IMO Res. MSC.68(68), bilag 1,
IMO Resolution A.694(17),
ITU R. M.489-2 (10/95),
ITU-R M.493-10 (05/00),
ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93),
IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 162-1 (2000-12),
EN 301 925 (V1.1.1),
EN 300 338 (V1.2.1 1999.04),
EN 300 828 (V1.1.1 1998-03),
IMO MSC/Circ. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996),
IEC 60945 (1996),
IMO MSC/Circ. 862,
IEC 61162

 

X

X

X

X

 

5. Radiokommunikationsudstyr

5. Radiokommunikationsudstyr

1

2

3

4

5

6

A.1/5.2

VHF DSC-vagtmodtager

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.1.2,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.6.1.2 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.2 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.803(19),
IMO Res. MSC.68(68),
bilag 1, IMO Resolution A.694(17),
ITU R M 489-2 (10/95),
ITU-R.M 493-10 (05/00),
ITU-R M 541-8 (10/97)

EN 300 338 (V1.2.1 1999-04),
EN 301 033 (V1.1.1 1998-08),
EN 300 828 (V1.1.1 1998-03),
EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994),
IEC 61097-8 (1998),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.3

NAVTEX-modtager

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.1.4,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.6.1.4 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.4 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.525(13),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M 540-2 (06/90),
ITU-R M 625-3 (10/95)

EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5),
EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.4

EGC-modtager

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.1.5,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.6.1.5 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.5 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.570(14),
IMO Resolution A.664(16),
IMO Resolution A.694(17)

ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) + A1 (1997-11),
EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.5

HF MSI-udstyr
(HF radiotelexmodtager)

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 3.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.1.5,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.6.1.5 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.5 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.699(17),
IMO Resolution A.700(17),
IMO Resolution A.806(19),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.491-1 (07/86),
ITU-R M.492-6 (10/95),
ITU-R M.540-2 (06/90),
ITU-R M.625-3 (10/95),
ITU-R M.688 (06/90)

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09),
EN 60945 (1997),
EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.1.6,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.6.1.6 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.6 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.662(16),
IMO Resolution A.696(17),
IMO Resolution A.810(19),
ændret ved
IMO Res. MSC.56(66) og
IMO Res. MSC.120(74),
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M633-2 (05/00),
ITU-R M.690-1 (10/95),
IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01),
EN 60945 (1997),
MSC/Circ. 862 (1); IEC 61097-2 (1994),
IEC 60945 (1996),
MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.7

L-bånd-EPIRB (INMARSAT)

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.1.6, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63) 14.6.1.6 (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73) 14.7.1.6 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.662(16), IMO Resolution A.812(19), IMO Resolution A.694(17), ITU-R M.632-3 (02/97),
ITU-R M.690-1 (10/95),
IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 372 Ed.1 (1996-05),
EN 60945 (1997),
MSC/Circ. 862 (1); IEC 61097-5 (1997),
MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.8

2182 kHz vagtmodtager

Udgår

A.1/5.9

Totone signalanordning

Udgår

A.1/5.10

MF radioanlæg, som kan sende og modtage DSC og radiotelefoni (2)

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/9.1.1,
IV/10.1.2,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.8.1.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.9.1.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.804(19), ændret ved
IMO Res. MSC.68(68), bilag 2,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M 493-10 (05/00),
ITU-R M 541-8 (10/97)

EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),
ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08),
EN 60945 (1997),
MSC/Circ. 862,
EN 61162;
IEC 61097-3 (1994),
IEC 61097-9 (1997),
IEC 60945 (1996),
MSC/Circ. 862,
IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.11

MF DSC-vagtmodtager

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/9.1.2,
Reg. IV/10.1.3,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.8.1.2 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.9.1.2 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.804(19),
ændret ved IMO Res. MSC.68(68), bilag 2,
IMO Resolution A.694(17),
ITU R M 493-10 (05/00),
ITU R M.541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08),
EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),
EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994),
IEC 61097-8 (1998),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.12

INMARSAT - B SES

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/10.1.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.9.1.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.10.1.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.570(14),
IMO Resolution A.808(19),
IMO Resolution A.694(17),
IMO MSC/Circ. 862

IEC 61097-10 (1999),
MSC/Circ. 862; IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.13

INMARSAT - C SES

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/10.1.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.9.1.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.10.1.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.570(14),
IMO Resolution A.664(16) (3),
IMO Resolution A.807(19), ændret ved IMO Res. MSC.68(68), bilag 4,
IMO Resolution A.694(17),
IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 460 ed.1 (1996-05) + A1 (1997-11),
EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),
EN 61162, MSC/Circ. 862; IEC 61097-4 (1994),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162, MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.14

MF/HF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni (4)

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/ 10.2.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.9.2.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.10.2.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.806(19), ændret ved IMO Res. MSC.68(68), bilag 3,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.476-5 (10/95),
ITU-R M.491-1 (07/86),
ITU-R M.492-6 (10/95),
ITU-R M.493-10 (05/00),
ITU-R M.541-8 (10/97),
ITU-R.M.625-3 (10/95),
ITU-R. M.1173 (10/95),
IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Circ. 862; IEC 61097-3 (1994),
IEC 61097-9 (1997),
IEC 61097-11 (2000),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162,
MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.15

MF/HF DSC vagtmodtager

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/10.2.2,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.9.2.2 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 14.10.2.2 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.806(19), ændret ved IMO Res. MSC.68(68), bilag 3,
IMO Resolution A.694(17),
ITU-R M.493-10 (05/00),
ITU-R.M 541-8 (10/97)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08),
ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04),
EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994),
IEC 61097-8 (1998),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.16

Aeronautisk VHF-radioanlæg

Reg. IV/14,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. IV/7.5,
IMO Res. 97 (73) 14.7.2 (2000 HSC Code) IMO Res. MSC.80(70), bilag 1 og 2;
IMO Resolution A.694(17),
ICAO Convention, bilag 10, Radio Regulations

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07),
EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07),
IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.17

Bærbart VHF-radioanlæg til redningsfartøjer

Reg. III/4,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1.6 & 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. III/6.2.1,
IMO Res. MSC.36(63) 8.2.1.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.809(19), bilag 1,
IMO Resolution A.694(17),
ITU R M.489-2 (10/95),
ITU-R M.542.1 (07/82)

ETS 300 225 Ed. 3 (1998-01),
EN 300 828 V1.1.1 (1998-03),
EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.18

Fastinstalleret VHF-radioanlæg i redningsfartøjer

Reg. III/4,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.36(63) 14.13.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1.6 & 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. III/6.2.1,
IMO Res. MSC.36(63) 8.2.1.1 (1994 HSC Code),
IMO Res. 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.809(19), bilag 2,
IMO Resolution A.694(17), ITU R M.489-2 (10/95)

EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

(1) IMO MSC/Circ. 862 gælder kun for en eventuel fjernaktiveringsanordning, ikke selve EPIRB.

(2) Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne.

(3) Kun gældende, hvis Inmarsat-C SES indeholder EGC-funktionerne.

(4) Kravene til totone signalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningssstandarderne.

BILAG A.2: Udstyr uden prøvningsstandarder i de internationale instrumenter

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.2

Kolonne 5: At der ud for en udstyrsbetegnelse er anført en pakke af prøvningstandarder betyder, at den enten er ufuldstændig, eller at den rummer standarder, der endnu ikke er vedtaget.

1. Redningsudstyr

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

 

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

 

1

2

3

4

5

6

 

A.2/1.1

Radarreflektorer til redningsflåder

Reg. III/4, III/34, Reg. X/3

IMO Res. MSC.48(66)

               

A.2/1.2

Materiale til redningsdragter

Reg. III/4, III/34,

IMO Res. MSC.48(66)

               

A.2/1.3 ex A.1/1.22

"Flyde frit op" (float free) -udsætningsanordninger

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)

               

A.2/1.3

(nyt)

Høttalersystem (PA-system) og hovedalarmsystem

Reg. III/6 (5)

LSA Code 7.2,
IMO Resolution A.830(18),
MSC/Circ. 808,
IMO Res. MSC.97(73) 4.2.2 (2000 HSC Code)

               

A.2/1.4 ex

A.1/1.29

Indskibnings-lejdere

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.36(63) 8.1 (1994 HSC Code)

ISO 799-1980

             

Reg. III/4,
Reg. X/3

Reg. III/34,
IMO Res. MSC.48(66),
IMO Res. MSC.97(73) 8.1 (2000 HSC Code)

 

2. Havforurening

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

(nyt)

Anlæg om bord til overvågning og registrering af NOx

Bilag VI, res. 2, kapitel 1, reg. l.3.9, res. 2, kapitel 2, reg. 2.1.2.5, og res. 2, kapitel 6.1

Bilag VI, res. 2, kapitel 1, reg. l.3.9, res. 2, kapitel 2, reg. 2.1.2.5, og res. 2, kapitel 6.1

Udarbejdes af IMO

           

A.2/2.2

(nyt)

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

Bilag VI, reg. 13.3 (b)(i) og reg. 14.4 (b)

Bilag VI, reg. 13.3 (b)(i) og reg. 14.4 (b)

Udarbejdes af IMO

           

A.2/2.3

(nyt)

Ækvivalente metoder til reduktion af NOx-emissioner om bord

Bilag VI, reg. 13.3 (b)(ii)

Bilag VI, reg. 13.3 (b)(ii)

Udarbejdes af IMO

           

A.2/2.4

(nyt)

Andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner

Bilag VI, reg. 14.4 (c)

Bilag VI, reg. 14.4 (c)

Udarbejdes af IMO

           

3. Brandbeskyttelse

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

 

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

 

1

2

3

4

5

6

 

A.2/3.1

Ikke-bærbare og transportable ildslukkere

Reg. II - 2 / 6.1,
II - 2 / 7.1.3,
II-2/7.2.3,
II-2/7.3.1,
Reg. X/3

Reg. II-2/6.1,
II-2/7.1.3,
II-2/7.2.3 &
II-2/7.3.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994 HSC Code)

EN 1866 (1998),
ISO 11601 (1999)

             

Reg.

II-2/10.5.1.2.2,
II-2/10.5.2.2.2,
II-2/10.5.3.2.1, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 4.1.2 (FSS Code)

Reg. II-2/10.5.1.2.2.,
II-2/10.5.2.2.2,
II-2/10.5.3.2.1,
IMO Res. MSC.97(73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 4.1.2 (FSS Code)

 

A.2/3.2

Dyser til fastinstallerede højtryksprinkleranlæg til områder i særkategori.

Flyttet til A.1/3.49

             

A.2/3.3

Startanordninger til generatorer i kulde

Reg. II-1/44.2, Reg. X/3

Reg. II-1/44.2,
IMO Res. MSC.36(63) 12.4 (1994 HSC Code)

                           

Reg. II-1/44.2,
IMO Res. MSC.97(73) 12.4 (2000 HSC Code)

 

3. Brandbekæmpelse

3. Brandbekæmpelse

 

1

2

3

4

5

6

 

A.2/3.4

Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør)

Reg. II-2/4.8.4,
II-2/41-2.1.5,
Reg. X/3

Reg. II-2/4.8.4,
II-2/41-2.1.5,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.8.6 (1994 HSC Code)

               

Reg. II-2/10.2.3.3.4,
Reg. X/3

Reg. II-2/10.2.3.3.4, IMO Res. MSC.97(73) 7.7.5.6 (2000 HSC Code)

 

A.2/3.5

Komponenter til faste branddetek-tor- og brandalarm-anlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering og maskinrum med og uden opsyn

Reg. II-2/13, II-2/14.1, Reg. X/3

Reg. II-2/13, II-2/14.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-2 (1997) +
AC (1999)
EN 54-4 (1997) +
AC (1999)

                         

Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 9 (FSS Code)

Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4,
II-2/7.4.1,
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 9 (FSS Code)

 

A.2/3.6

Røgdetektorer

Reg. II-2/13.3.2, Reg. X/3

Reg. II-2/13.3.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15

                         

Reg. II-2/7.2.2,
II-2/7.4, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 9.2.3.1.2 (FSS Code)

Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4,
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 9.2.3.1.2 (FSS Code)

 

A.2/3.7

Varmedetektor

Reg. II-2/13.3, Reg. X/3

Reg. II-2/13.3.3,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-5 (2000),
EN 54-6 (1982) +
A1 (1998),
pr EN 54-15

                         

Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4 Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 9.2.3.1.3 (FSS Code)

Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO Res. MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code) IMO Res. MSC.98(73) 9.2.3.1.3 (FSS Code)

 
                                   

A.2/3.8

Elektrisk sikkerhedslygte

Reg. II-2/17.1.1.4, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.1.4.
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.1.4 (1994 HSC Code)

IEC Publication 79

                         

Reg. II-2/10.10, Reg. X.3,
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.4 (FSS Code)

Reg. II-2/10,
IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.98(73) 3.2.1.1.4 (FSS Code)

 

A.2/3.9

Kemisk beskyttelsesbeklædning

Flyttet til A.1/3.50

             

A.2/3.10

Lavt placerede ledelys/selvlysende striber (Low-locating lighting systems)

Flyttet til A.1/3.40

             

A.2/3.11
ex A.1/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskinrum

Reg. II-2/10.1, Reg. X/3

Reg. II-2/10.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

                           

Reg. II-2/10.4,
IMO Res. MSC.98(73) 7 (FSS Code).

NB: Ikke med i 2000 HSC Code

Reg. II-2/10.4, IMO Res. MSC.98(73) 7 (FSS Code)

 

A.2/3.12

Ækvivalente faste lukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

Flyttet til A.1/3.45

             
                                   

A.2/3.13

Røgdykkerapparat med komprimeret luft

Reg. II-2/17.1.2, Reg. X/3

Reg. II-2/17.1.2,
IMO Res. MSC.36(63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC Code)

EN 139 (1994) +
AC (1995) + A1 (1999)

                         

Reg. II-2/10.10.1, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 3 (FSS Code)

Reg. II-2/10.10.1,
IMO Res. MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 3 (FSS Code)

 

A.2/3.14

Brandslanger (slangevinde)

Reg. II-2/4.7.1, Reg. X/3

Reg. II-2/4.7.1,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.8.5 (1994 HSC Code)

EN 671-1 (1994) +
AC (1995)

                         

Reg.
II- 2/10.2.3.1.1,
II-2/10.2.3.3.2,
Reg. X/3

Reg. II-2/10.2.3.1.1,
II-2/10.2.3.3.2,
IMO Res. MSC.97(73) 7.7.5.5 (2000 HSC Code)

 

A.2/3.15

Komponenter til tøgdetektorsystem med prøveudtagning

Reg. II-2/13-1

Reg. II-2/13-1

                           

II-2/20.4.2,
IMO Res. MSC.98(73) 10 (FSS Code)

Reg. II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2,
IMO Res. MSC.98(73) 10 (FSS Code)

 

A.2/3.16

Flammedetektorer

Reg. II-2/13,
Reg. X/3

Reg. II-2/13,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-10

                         

Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, Reg. X/3,
IMO Res. MSC.98(73) 9.2.3.1.1 (FSS Code)

Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO Res. MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1.5 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 9.2.3.1.1 (FSS Code)

 
                                   

A.2/3.17

Manuelle alarmtryk

Reg. II-2/13,
Reg. X/3

Reg. II-2/13,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-11

                         

Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) 9.2.1.1 (FSS Code)

Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO Res. MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 9.2.1.1 (FSS Code)

 

A.2/3.18

Alarmanordninger

Reg. II-2/13,
Reg. X/3

Reg. II-2/13,
IMO Res. MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-3 (2001)

                         

Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) 9.2.5 (FSS Code)

Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO Res. MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 9.2.5 (FSS Code)

 

A.2/3.19

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandsluknings-anlæg til brug i kategori "A"-maskinrum

Flyttet til A.1/3.48

             

A.2/3.20

Polstrede møbler

Flyttet til A.1/3.20

             

A.2/3.21
(nyt)

Komponenter til brandsluknings-anlæg til anvendelse i malerrum og rum indeholdende brandfarlige væsker

Reg. II-2/18.7

Reg. II-2/18.7

IMO MSC/Circ. 847

                         

Reg. II-2/10.6.3

Reg. II-2/10.6.3

 

A.2/3.22
(nyt)

Komponenter til faste brandsluk-ningsanlæg i aftrækskanaler fra kabysområder

Reg. II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3

Reg. II-2/16.7.4,
II-2/32.1.9.3

                           

Reg. II-2/9.7.5

Reg. II-2/9.7.5

 

A.2/3.23
(nyt)

Komponenter til brandsluknings-anlæg på helikopterdæk

Reg. II-2/18.8.2.3

Reg. II-2/18.8.2.3

IMO Resolution A.855(20)

                         

Reg. II-2/18.1.2

Reg. II-2/18.1.2

 

A.2/3.24
(nyt)

Bærbare skumaggregater

Reg. II-2/6.4,
Reg. X/3

Reg. II-2/6.4, IMO Res. MSC.36(63) 7.8.4.1.2 (1994 HSC Code)

                           

Reg. X/3

IMO Res. MSC.97(73) 7.8.4.1.2 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 4.1.2 (FSS Code)

 

A.2/3.25
(nyt)

Klasse "C"-inddelinger

Reg. II-2/3.5

Reg. II-2/3.5

IMO Resolution A.799(19), IMO Resolution A.653(16), IMO Res. MSC.61(67), bilag 1, del 1, 2 og 5, og bilag 2, ISO 1716 (1973)

                         

Reg. II-2/3.10

Reg. II-2/3.5

 

A.2/3.26
(nyt)

Installationer til luftformigt brændsel til brug i skibe (komponenter)

Reg. II-2/51

Reg. II-2/51

                           

Reg. II-2/4.3

Reg. II-2/4.3

 

A.2/3.27
(nyt)

Komponenter til faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter (CO2)

Reg. II-2/5.2,
Reg. X/3

Reg. II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, IMO Res. MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC Code)

Pr EN.12094, del 1-20

                         

Reg.
II- 2/10.4.1.1.1, Reg. X/3

Reg. II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-210.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1.II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, IMO Res. 97(73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.98(73) 5.2.2 (FSS Code)

 

A.2/3.28
(nyt)

Komponenter til middelekspande-rende skumsluk-ningsanlæg - faste skumsluknings-anlæg på tankerdæk

Reg. II-2/61.4

Reg. II-2/61.4

IMO MSC/Circ. 798

                         

Reg. II-2/10.8.1

Reg. II-2/10.8.1, IMO Res. MSC.98(73) 14 (FSS Code)

 

A.2/3.29
(nyt)

Komponenter til faste lavekspanderende skumsluknings-anlæg til beskyt-telse af maskinrum og tankerdæk

Reg. II-2/8,
II-2/61.4

Reg. II-2/8, II-2/61.4

IMO MSC/Circ. 582 og Corr. 1

                         

Reg. II-2/10.8.1

Reg. II-2/10.8.1, IMO Res. MSC.98(73) 6.2.3, 14 (FSS Code)

 

A.2/3.30
(nyt)

Skum til faste brandsluknings-anlæg på kemikalietankskibe

IMO Res. MSC.4(48) 11.3 (IBC Code)

IMO Res. MSC.4(48) 11.3 (IBC Code)

IMO MSC/Circ. 799, 582, 553

                         

4. Navigationsudstyr

Bemærkninger til bilag A.2, del 4 - Navigationsudstyr Kolonne 3 og 4: Henvisninger til kapitel V i SOLAS skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974 som ændret ved MSC 73 med ikrafttræden den 1. juli 2002.Kolonne 4: De nævnte ITU-henvisninger vedrører de i internationale konventioner og i relevante IMO-regulativer og -circulærer nævnte IMO-henvisninger.

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74 med ændringer, hvis "typegodkendelse" er påkrævet

Gældende reg. SOLAS 74 med ændringer samt de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyrokompas til højhastighedsfartøjer

Flyttet til A.1/4.31

A.2/4.2

Kurskontrolsystem til højhastighedsfartøjer - HSC (tidligere autopilot)

Reg. X/3,
IMO Res.
MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.12 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.822(19), IMO Resolution A.694(17)

Kommende ISO 16329,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende ISO 16329,
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.3

Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode) (tidligere elektromagnetisk kompas)

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res.
MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.5.1,
IMO Res. MSC.97(73) 13.2.5 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.382(X),
IMO Res. MSC.116(73), IMO Resolution A.694(17)

Kommende
ISO 22090-X,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende
ISO 22090-X,
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.4

Dagslys-signallampe

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.2.2,
IMO Res. MSC.95(72), IMO Res. MSC.97(73) 13.9 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)

           

4. Navigationsudstyr

4. Navigationsudstyr

1

2

3

4

5

6

A.2/4.5

Søgelys til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,
IMO Res.
MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.9 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997)
EN 61162;

IEC 60945 (1996)
IEC 61162

           

A.2/4.6

Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.10 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.94(72), IMO Resolution A.694(17)

Kommende
EN ISO 16273,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende ISO 16273, IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.7

Sporkontrolsystem (track control system)

Flyttet til A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.9

Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS), reserveanlæg

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.10

Raster Chart Display System (RCDS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.11

Kombineret GPS/GLONASSudstyr

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res.
MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.6,
IMO Res. MSC.97(73) 13.6 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.74(69), bilag 1,
IMO Resolution A.694(17)

Kommende EN 61108-3,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende
IEC 61108-3,
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.12

DGPS, DGLONASS-udstyr

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.6, IMO Res. MSC.97(73) 13.6 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.64(67), bilag 2, IMO Res. MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code), IMO Resolution A.694(17)

Kommende EN 61108-4,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende
IEC 61108-4,
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.13

Gyrokompas til højhastigheds
fartøjer

Flyttet til A.1/4.31

A.2/4.14

Sort boks (Voyage Data Recorder - VDR)

Flyttet til A.1/4.29

A.2/4.15

Integreret navigationssystem

Reg. V/18.7,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.6,
IMO Res. MSC.86(70), bilag 3,
IMO Resolution A.694(17)

Kommende EN 61924,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende IEC 61924,
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.16

Integreret brosystem

Flyttet til A.1/4.28

A.2/4.17

Radarmålforstærker

Reg. V/18.7,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

ITU-R M.1176-(10/95), IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)

           

A.2/4.18

Lydmodtagesystem

Reg. V/18.1,
Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.1.8,
IMO Res. MSC.97(73) 13.14 (2000 HSC Code), IMO Res. MSC.86(70), bilag 1,
IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997),
EN 61162;

IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.19

Magnetkompas til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,
IMO Res. MSC.97(73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.2 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.382(X),
IMO Resolution A.694(17)

ISO 449 (1997),
ISO 694 (2000),
ISO 1069 (1973),
ISO 2269 (1992),
EN 60945 (1997);

ISO 449 (1997),
ISO 694 (2000),
ISO 1069 (1973),
ISO 2269 (1992),
IEC 60945 (1996)

           

A.2/4.20

Sporkontrolsystem til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3, IMO Res. MSC.97(73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

IMO Res. MSC.97(73) 13.12 (2000 HSC Code), IMO Resolution A.694(17)

EN 60945 (1997),
EN 61162;

IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.21

Kortfaciliteter til skibets radar

Reg. V/18.1, X/3, IMO Res. MSC.97(73) 13.17.1
(2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.3.2,
IMO Res. MSC.97(73) 13.2 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.817(19), som ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 5, IMO Resolution A.477(XII), som ændret ved IMO Res. MSC.64(67), bilag 4, IMO Resolution A.694(17)

Kommende
EN 60936-3 (2001),
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende
IEC 60936-3 (2001),
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.22

Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret

Reg. V/18.1, Reg. X/3, IMO Res.
MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.3.5,
IMO Res. MSC.97(73) 13.2 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.116(73),
IMO Resolution A.694(17)

Kommende
ISO 22090-1,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende
ISO 22090-1,
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.23

Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret

Reg. V/18.1,
Reg. X/3, IMO Res. MSC.97(73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.3.5,
IMO Res. MSC.97(73) 13.2 (2000 HSC Code),
IMO Res. MSC.86(70), bilag 2,
IMO Res. MSC.116(73),
IMO Resolution A.694(17)

Kommende
ISO 22090-2,
EN 60945 (1997),
EN 61162;

Kommende
ISO 22090-2,
IEC 60945 (1996),
IEC 61162

           

A.2/4.24

Trykkraftindikator

Reg. V/18.1,
Reg. X/3, IMO Res. MSC.97(73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Reg. V/19.2.5.4,
IMO Res. MSC.97(73) 13.7.2 (2000 HSC Code),
IMO Resolution A.694(17)